MENY

Ofte stilte spørsmål og poenggrenser

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får når det gjelder opptak til 2årige masterstudier ved UiS. Det ligger også lenke til en PDF med poenggrensene fra de siste årene på 2årige masterstudier og bachelor y-vei.

 

Hva er poenggrensen for å komme inn på master- og videreutdanninger ved UiS?
De ulike studiene har ulike poenggrenser. Noen har et poengkrav, men kan ligge over dette og noen har ikke en fast grense, men varierer fra år til år avhengig av bl.a. antall søkere pr. studieplass.

Her finner du en oversikt over poenggrenser ved opptak til 2årige mastergrader ved UiS (pdf)

 

Jeg vil søke opptak til toårig masterstudium og lurer på hvordan dere regner ut snittkarakteren
Vi regner et vektet snitt av alle karakterene slik:
A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.

Alle karakterene i opptaksgrunnlaget multipliseres med antall studiepoeng i emnet. Summen blir deretter dividert med summen av antall studiepoeng som er multiplisert med karakter.

For opptak til master i teknologi og realfag dobles antall studiepoeng i matematikk- og statistikkemnene og multipliseres med karakter.

Du kan lese mer om tilleggspoeng og omregningstabell i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.

Dersom vi ikke har en omregningstabell for din karakterskala, vil vi foreta en skjønnsmessig beregning. Vi anbefaler å legge ved en karakterbeskrivelse/diploma supplement fra ditt universitet/høgskole dersom det er et spesielt karaktersystem, for eksempel hvis man har tatt hele bachelorgraden i et land utenfor Norge.

 

Som del av min grunnutdanning har jeg tatt utveksling ved et annet lærested. Regnes karakterene for utvekslingen også med i snittet?
Nei, karakterer fra utveksling regnes ikke med i snittet når du søker opptak til masterstudier ved UiS etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-3. f)

Du må likevel sende inn karakterutskrift e.l. som viser emnene med studiepoeng og karakterer du har tatt på utveksling i tillegg til ditt vitnemål. Dette er grunnet at utveksling ikke kommer tydelig frem i resultatene i systemet.

Gjennomført utvekslingsopphold som del av graden kan gi tilleggspoeng.

 

Hva kan gi meg en bedre poengsum i opptaket?
I opptaket til masterstudier kan man få tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget, dokumentert relevant praksis etter fullført bachelor (utover et eventuelt krav) og for utveksling i løpet av graden. Dette står spesifisert i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger.

Det enkelte studiet kan ha egne tilleggspoeng i tillegg, dette vil i tilfelle være spesifisert i studiets utfyllende regler.

Husk at arbeidsattester eller tjenestebevis må inkludere følgende:

  • Stilling
  • Stillingsprosent, eventuelle ekstratimer og permisjoner
  • Start- og sluttdato (Dersom du ikke har noen sluttdato, så må attesten være utstedt i samme år som du søker opptak og være merket «til dags dato» eller tilsvarende, for den perioden det gjelder)
  • Dato attesten er skrevet
  • Hvem som sender ut attesten (signert eller elektronisk signert)

Det må også fremgå av attesten at den er relevant for utdanningen.

 

Er jeg kvalifisert for opptak til master i (…)?
Her anbefaler vi å sjekke det enkelte studiet for opptakskrav. Flere av våre studier har også utfyllende regler som kan gi mer informasjon, disse ligger som en lenke til pdf på høyre siden av opptakskravene.

Her kan du finne studiene som tilbys på UiS.

 

Når vil jeg få svar på søknaden?
Du vil få svar på søknad om lokalt opptak til master- og videreutdanninger seinest 25. juli. Det kan komme svar eller spørsmål om dokumenter tidligere, så sjekk at eposten du er registrert med er en epost du sjekker jevnlig etter du har søkt.

 

Jeg har ikke norsk som morsmål. Hva er språkkravene for opptak til studier ved Universitetet i Stavanger?
Samordna opptak gir en god oversikt over språkkrav for opptak til studier ved UiS. Les mer på Samordna opptak sine nettsider: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/
 NB! Våre internasjonale program/studier som kun undervises på engelsk kan ha høyere krav enn Samordna opptak/GSU-listen. For nærmere informasjon om krav som stilles for opptak til disse programmene ved Universitetet i Stavanger, anbefaler vi å se beskrivelse på det enkelte studieprogram på våre engelske nettsider.

 

Kan jeg få opptak til to studieprogram samtidig?
I eksamensforskriften ved UiS står det at studieretten opphører når du oppnår studierett ved et annet studium ved UiS, med mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå. Les §2-1. 6c) i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. 

Flere av våre fakultet ønsker ikke at fakultetets studenter skal ha studierett på flere enn ett studieprogram om gangen. Dette grunnes med at fakultetet ønsker å opprettholde kvaliteten på både faglige og administrative tjenester til alle studenter, noe som er vanskelig å opprettholde for studenter som har studierett på flere studieprogram samtidig. 

På bakgrunn av dette vil fakultet at studenter som ønsker å opprettholde aktiv studierett på flere enn ett studieprogram om gangen, så fort som mulig etter opptak, ta kontakt med instituttene det gjelder for å avklare situasjonen. 

 

Hva må jeg dokumentere for søknad om tidlig opptak?
Søknadsfrist for tidlig opptak er 1. mars. Man må dokumentere opptaksgrunnlag og grunn for tidlig opptak innen denne datoen. Se her hva som kreves for tidlig opptak, under annen dokumentasjon: www.uis.no/dokumentasjonskrav.

 

Jeg har fullført noen emner som enkeltemnestudent. Må jeg ta disse om igjen når jeg får opptak til studieprogrammet?
Alle emner som du har bestått tidligere, og som er en del av utdanningsplanen på det studieprogrammet du får opptak til, vil automatisk bli en del av planen din.  

Har du tatt utdanning ved andre institusjoner kan du søke om innpass etter opptak til studiet. Forutsetningen er at denne utdanningen tilsvarer våre emner i innhold, omfang og nivå.

 

Jeg har flere spørsmål om opptak til master- og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger, hvor kan jeg ta kontakt?
Du kan sende spørsmål til masteropptak@uis.no, eller ringe tlf.: 51 83 10 52 og si at du har spørsmål om opptak til master- eller videreutdanninger ved UiS.