MENY

Master i spesialsykepleie - hva lærer du?

Studieprogrammet består av felles- og fagspesifikke emner. Kliniske studier er integrerte deler av fagspesifikke emner. Det vil være mulig å ta deler av disse i utlandet.

Det forventes at studenten etter fullført studieprogram skal:

Kunnskap
• ha avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
• ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
• ha avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
• ha avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
• ha avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter
• kunne analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
• kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
• beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
• beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
• kunne ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
• beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
• kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
• gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet av dette innenfor fagområdets uttrykksformer

Generell kompetanse
• kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
• beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
• samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
• kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
• bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser


Kilde: CP

Publisert 04.04.2018