MENY

Helsesykepleie - om praksisstudier

Gjennom praksisstudiene skal studentene lære å anvende kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleie - om praksisstudier

Studentene skal videreutvikle sine sykepleiefaglige kunnskaper i praktisk helsefremmende og forbyggende arbeid med barn, unge og deres familier. De skal videreutvikle sine ferdigheter i kommunikasjon, samhandling og handlingsevne, og vise økende grad av selvstendighet i utøvelsen av helsesykepleie gjennom gode kunnskapsbaserte vurderinger og etiske refleksjoner.

Organisering

Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene på studieprogrammet. Studiet inneholder totalt 10 uker veiledet praksis fordelt på to semestre, som tilsvarer 15 studiepoeng. Praksisstudiene gjennomføres som fulltidsstudium med om lag 30 timer tilstedeværelse i praksis og om lag 10 timer selvstudium per uke.

Praksisstudiet skal legge til rette for at studentene skal bli i stand til å ivareta helsesykepleiers administrative og lovfestede oppgaver innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studentene skal delta i oppsøkende helsearbeid, i nettverksarbeid og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. De skal utføre konsultasjoner og veiledning overfor målgruppen, delta i opplysningsvirksomhet, miljø- og befolkningsrettet helsevern og smittevernsarbeid.

I praksis veiledes studentene av en erfaren helsesykepleier i nært samarbeid med faglærere ved UiS.