Obligatoriske fag
Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi År 1 / Semester 1
This course deepens themes and issues in philosophy of science and moral philosophy pertaining to health sciences. It proceeds from the everyday practice of care to analyse how we acquire knowledge of what humans beings are and how we should care about human beings. From this the student is expected to develop contextual sensitivity, independent judgment and argumentative skill.
Les mer om Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi
Studiepoeng: 10
Study Program Director:
Margareth Kristoffersen
Grunnlagsforståelse og rammebetingelser År 1 / Semester 1
Hovedfokus i emnet er sentrale begreper og teorier som danner grunnlag for forståelser av helsesykepleiers fagområde og verdigrunnlag. Dette omfatter både politisk, rettslig, etisk og vitenskapelig grunnlag for fagområdet og for profesjonsutøvelsen. Det fokuseres på folkehelse, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og på faktorer som påvirker befolkningens helse. Det arbeides videre med lovverk, politiske og administrative føringer som legger premisser for det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten. Emnet gir også særlig innføring i oppgaver og ansvar som er lagt til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Les mer om Grunnlagsforståelse og rammebetingelser
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Allaug Ulevåg Oksum
Barn og unges helse og utvikling År 1 / Semester 2
Emnet har fokus på barn og unges utvikling og helse. Utvikling og helse diskuteres i lys av ulike perspektiv, hvor kulturelt mangfold og oppvekstmiljø vil være sentrale temaer. Målet med emnet er å gi innsikt i forutsetninger for god helse og å kunne identifisere og vurdere risiko for avvik. Det helsefremmende og primærforebyggende aspektet prioriteres. Det inngår 2 uker kliniske studier i emnet, der studentene får innføring i helsesykepleiers arbeidsoppgaver og skal kartlegge barns oppvekstmiljø (nærmiljødiagnose)
Les mer om Barn og unges helse og utvikling
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Kirsten Gudbjørg Øen
Forskningsmetode I År 1 / Semester 2
Emnet gir en allmenn introduksjon i ulike vitenskapelige tilnærminger og vitenskapsteorier med henblikk på kvantitative og kvalitative metoder. Emnet gir begrunnelser for vitenskapelig forskning og ulike vitenskapssyn og forskningsparadigmer. Emnet gir en oversikt over ulike metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av kvalitative og kvantitative data. Videre belyses kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetiske prinsipper. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.
Del A dekker grunnleggende univariat kvantitativ metode innen helsevitenskap. Emnet omfatter eksplorative og hypotesestyrte metoder og analysetilnærminger, samt deskriptiv og inferensiell statistikk. Emnet drøfter det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk design og analysearbeid og kvalitetskriterier for kvantitativ forskning.
Del ­B. Kvalitativ metodologi og metode gir kunnskap om relevante kvalitative metodologier og metoder innen helse- omsorgs- og sosialvitenskaplig teorigenerering og utvikling i praksis. Emnet omfatter ulike metodologiske og vitenskapsteoretiske grunnlag og tradisjoner, kvalitativt innrettede forskningstilnærminger, utvalgsmetoder og tilnærming ved datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data, kvalitetskriterier og forskningsetiske aspekter.
Les mer om Forskningsmetode I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Camilla Ann-Louise Koskinen
Helsesykepleiers arbeidsmetoder År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studenten videreutvikle og anvende sykepleie og omsorg i praktisk helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid med barn, unge og deres familier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studenten skal utvikle ferdigheter i bruk av konsultasjoner og helseundersøkelser, samt ferdigheter i opplysnings-, veilednings-, og rådgivningsvirksomhet for nye foreldre, barn, unge, familier, grupper og lokalsamfunn, og til å utøve slik virksomhet i dialog med disse gruppene.
Les mer om Helsesykepleiers arbeidsmetoder
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Linda Horne Mæland

Velg Master eller videreutdanning

Master
Velg 4. semester utveksling eller ved UiS
Utveksling
Utveksling - 20 SP År 2 / Semester 4
Ved UiS
Helsesykepleietjeneste - kliniske studier År 2 / Semester 4
I dette emnet skal den teoretiske og praktiske kunnskap som studenten har tilegnet seg gjennom de forgående emnene i studiet, anvendes i praksis. Ferdigheter i kommunikasjon og handlingsevne skal videreutvikles, og studenten skal vise økende grad av selvstendighet både i sin læreprosess og yrkesutøvelse. Konstruktiv samhandling med brukere og samarbeidspartnere og velbegrunnede handlingsvalg vektlegges. Emnet gjennomføres som et veiledet klinisk studie i virksomheter innenfor skolehelsetjeneste og helsestasjon.
Les mer om Helsesykepleietjeneste - kliniske studier
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Allaug Ulevåg Oksum
Prosjektplan for masteroppgaven År 2 / Semester 4
Målet med emnet er å forberede studenten til å arbeide med selvstendig forskning. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode og metodiske overveielser, litteratur og empirisk materiale. Delene, problemstilling og teoretisk perspektiv hvor også tidligere forskning inngår, skal vise innsikt i faget i en slik grad at det tilfredsstiller kravet til fordypningsoppgave/eksamen i henhold til Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (2005).
Les mer om Prosjektplan for masteroppgaven
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Terese Elisabet Bondas
Obligatoriske emner
Masteroppgave i helsesykepleie År 3 / Semester 5
Masteroppgaven er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Sammen med prosjektplan og valgemnet representerer masteroppgaven studentens særlige fordypning i studiet.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Etter fullført masterstudium skal studenten være kvalifisert for å søke opptak til Ph.D-studier. Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i helsesykepleie MHEMAS til hjelp i arbeidet med masteroppgaven.
Les mer om Masteroppgave i helsesykepleie
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Terese Elisabet Bondas
Valgemner (10 studiepoeng)
Helseteknologi i klinisk praksis År 3 / Semester 5

Helseteknologi i helsevesenet har eskalert i siste årene, men det har vært overraskende lite oppmerksomhet innenfor fagområder som omhandler helseteknologi og en digitalisert helsetjeneste. Dette har betydning for kunnskapsnivået og hvor forberedt helsepersonell og pasienter er på hvordan helseteknologi endrer hverdagen. Emnet legger vekt på refleksjoner og forståelse av de mange omstillinger helsepersonell og pasienter må forholde seg til når helseteknologi anvendes ved for eksempel oppfølging og behandling og kontakt med helsevesenet. Dagens organisering av helsetjenesten blir på mange måter utfordret i møtet med den nye teknologien. Dette emnet gir økt bevissthet for hvordan utvikling og implementering av helseteknologi kan skape muligheter og utfordringer for både helsepersonell og pasienter.
Les mer om Helseteknologi i klinisk praksis
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Hildegunn Sagvaag
Simuleringsbasert læring År 3 / Semester 5
This course will examine concepts, theories, pedagogy supporting the use of simulation in education and practice, and research in simulation. The candidate will explore the value of simulation in various settings, within and across professions, and recognize the possibilities and limitations, compared to other methods. As candidates progress through the course, they will be able to assess their own learning needs regarding simulation, plan and design, and conduct a simulation-based program.
Les mer om Simuleringsbasert læring
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Sissel Iren Eikeland Husebø
Pasientsikkerhet - teori og praksis År 3 / Semester 5
This course is about how patient safety can be understood, explained and maintained when a patient is in need of healthcare services. The aim of the course is to give students the knowledge, skills, and analytical capacity to understand the important preconditions necessary for achieving a high level of safety in healthcare (in theory and practice).
Les mer om Pasientsikkerhet - teori og praksis
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Eline Ree
Profesjonsveiledning År 3 / Semester 5
Emnet gir en introduksjon til teorier, begreper og fenomener innen veiledning. Samt en innføring i tenkning om menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk, veiledningsmodeller og roller. Studenten får mulighet til å praktisere veiledning, reflektere over egen veiledning og å utvikle egen veilederidentitet.
Les mer om Profesjonsveiledning
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Hildegunn Sagvaag
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten År 3 / Semester 5
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.
Les mer om Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marianne Storm
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid År 3 / Semester 5
Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
NB! Dette emnet vil ikke bli tilbudt studieåret 2020/2021
Les mer om Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Grete Tangen Andersen
Arbeidsliv og rus År 3 / Semester 5
En stor del av folks alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet, og har historiske røtter bade nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken, og dette får forskjellige virkninger for kvinner og menn. Alkoholbruk i tilknytning til arbeid kan sees som å ha både positive og negative konsekvenser. Samtidig som at det kan være effektivt ved teambuilding samt virke stressdempende, så er skadevirkningene for arbeidslivet også store i form av sykefravær, sykenærvær og ulykker på arbeidsplassen, i tillegg til at det kan være skadelig for både bedriftens omdømme og for det psykososiale arbeidsmiljøet. Emnet tar også opp det overnevnte temaet for studenter, hvor det også sees på studenters bruk av illegale rusmidler, diverse medikamenter, og spillavhengighet.
Les mer om Arbeidsliv og rus
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Silje Lill Rimstad
Videreutdanning
Obligatorisk emne
Fag- og profesjonsutvikling År 2 / Semester 4
Helsesykepleietjeneste - kliniske studier År 2 / Semester 4
I dette emnet skal den teoretiske og praktiske kunnskap som studenten har tilegnet seg gjennom de forgående emnene i studiet, anvendes i praksis. Ferdigheter i kommunikasjon og handlingsevne skal videreutvikles, og studenten skal vise økende grad av selvstendighet både i sin læreprosess og yrkesutøvelse. Konstruktiv samhandling med brukere og samarbeidspartnere og velbegrunnede handlingsvalg vektlegges. Emnet gjennomføres som et veiledet klinisk studie i virksomheter innenfor skolehelsetjeneste og helsestasjon.
Les mer om Helsesykepleietjeneste - kliniske studier
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Allaug Ulevåg Oksum

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.