Obligatoriske emner
Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi År 1 / Semester 1
Emnet gir en fordypning i vitenskapsfilosofiske og moralfilosofiske temaer og problemstillinger innen helsefag. Det forventes at studenten utvikler evne til selvstendig dømmekraft og kompetanse i sin argumentasjon.
Les mer om Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Margareth Kristoffersen
Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer År 1 / Semester 1
Helse er både et individnært og systemnært fenomen. Det er et verdiladet begrep som reflekterer verdimessige prioriteringer i samfunnet og anses som et gode i seg selv. Å forstå helse ut fra ulike individuelle, kulturelle, samfunnsvitenskapelige og globale perspektiver er et viktig utgangspunkt i helsevitenskap. Dette emnet skal gi grunnlag for økt bevissthet og oppmerksomhet omkring helse og ulike forståelsesformer og for økt evne til kritisk vurdering.
Les mer om Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Margareth Kristoffersen
Menneskerettigheter, helseetikk og helserett År 1 / Semester 1
I dette emnet tas det utgangspunkt i anerkjente og sentrale verdier og hensyn i helsetjenesten. Menneskerettigheter, helseetikk og helserett studeres på bakgrunn av verdigrunnlaget. Emnet fokuserer på hvordan de tre temaene sett under ett angir rammeverket for utforming og utøving av helse- og omsorgstjenester. Sentrale menneskerettigheter og sammenhengen mellom menneskeverd og menneskerettigheter studeres. Helseretten setter absolutte rammer for faglig virksomhet, og hovedvekten i emnet legges på det juridiske rammeverket knyttet til sykdom og helse. Det fokuseres på sentrale pasient- og brukerrettigheter, sentrale plikter for helsepersonell og virksomhetene, samt skranker for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Det arbeides med aktuelle etiske teorier som ligger til grunn for de juridiske rammene, og videre deres relevans for kliniske problemstillinger. Det legges vekt på hvordan de tre temaene kan anvendes i møte med kjente og ukjente problemstillinger, blant annet gjennom en innføring i juridisk metode og etiske analysemodeller.
Les mer om Menneskerettigheter, helseetikk og helserett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ane Kristine Bendixen
Forskningsmetode År 1 / Semester 2
Emnet skal gi inngående kunnskaper og ferdigheter i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, og statistikk. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.
Les mer om Forskningsmetode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Camilla Ann-Louise Koskinen
Helsevitenskap II: Helsefremming og mestring År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi kunnskap om helsefremming, samskaping og sosial innovasjon, samt mestring av stress og belastninger. Emnet skal gi kunnskap om betydningen av det enkelte menneskets og borgernes deltakelse og innflytelse på helsen. Samskaping og sosial innovasjon som perspektiver og strategier for tjenesteutvikling, helsefremming og folkehelsearbeid blir utdypet. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan helseprosesser kan påvirke menneskers liv og livsutfoldelse. Spesielt vektlegges betydningen av det å ha kontroll over og mestre forhold som påvirker helsen.
Les mer om Helsevitenskap II: Helsefremming og mestring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marianne Storm
Masteroppgave i helsevitenskap År 1 / Semester 2
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Masteroppgaven representerer studentens fordypning i studiet.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Etter fullført masterstudium, skal studenten være kvalifisert for opptak til Ph.D-studier.
Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgaven.
Les mer om Masteroppgave i helsevitenskap
Studiepoeng: 50
Emneansvarlig:
Kristin Hjorthaug Urstad
3. semester som utveksling eller ved UiS
Utveksling
Utveksling - 20 SP År 2 / Semester 3
Ved UiS
Obligatorisk emne
Forskningsmetode II År 2 / Semester 3
Velg et emne
Helseteknologi i en klinisk hverdag År 2 / Semester 3
NB! Emnet tilbys ikke studieåret 2019/2020.

Helseteknologi i helsevesenet har eskalert i siste årene, men det har vært overraskende lite oppmerksomhet innenfor fagområder som omhandler helseteknologi og en digitalisert helsetjeneste. Dette har betydning for kunnskapsnivået og hvor forberedt helsepersonell og pasienter er på hvordan helseteknologi endrer hverdagen. Emnet legger vekt på refleksjoner og forståelse av de mange omstillinger helsepersonell og pasienter må forholde seg til når helseteknologi anvendes ved for eksempel oppfølging og behandling og kontakt med helsevesenet. Dagens organisering av helsetjenesten blir på mange måter utfordret i møtet med den nye teknologien. Dette emnet gir økt grunnlag for økt bevissthet på hvordan utvikling og implementering av helseteknologi kan skape muligheter og utfordringer for både helsepersonell og pasienter.
Les mer om Helseteknologi i en klinisk hverdag
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Hildegunn Sagvaag
Simuleringsbasert læring År 2 / Semester 3
This course will examine concepts, theories, pedagogy supporting the use of simulation in education and practice, and research in simulation. The candidate will explore the value of simulation in various settings, within and across professions, and recognize the possibilities and limitations, compared to other methods. As candidates progress through the course, they will be able to assess their own learning needs regarding simulation, plan and design, and conduct a simulation-based program.
Les mer om Simuleringsbasert læring
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Sissel Iren Eikeland Husebø
Patient safety - theory and practice År 2 / Semester 3
We have all had experiences as patient or next of kin in relation to different types of healthcare services. This course is about how patient safety can be understood, explained and maintained when a patient is in need of healthcare services. The aim of the course is to give students the knowledge, skills, and analytical capacity to understand the important preconditions necessary for achieving a high level of safety in healthcare (in theory and practice).
Les mer om Patient safety - theory and practice
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Eline Ree
Profesjonsveiledning År 2 / Semester 3
Studiet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning, for å øke kvaliteten på kliniske studier på ulike nivåer i alle typer profesjonsutdanninger.
Emnets fokus er veiledning, med særlig fokus på veiledning av studenter i ulike kontekster, og på rollen som praksisveileder. Emnet gir en introduksjon til menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller. I tillegg innebærer emnet utøvelse av veiledning, og refleksjon over egen veiledning. Emnet innbefatter fokus på å utvikle en veilederidentitet, hvor studenten oppøves i etisk tenkning, helhetstenkning og vitenskapelig tenkning.
Les mer om Profesjonsveiledning
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Hildegunn Sagvaag
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten År 2 / Semester 3
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.
Les mer om Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marianne Storm
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid År 2 / Semester 3
Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
NB! Dette emnet vil ikke bli tilbudt studieåret 2020/2021
Les mer om Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Grete Tangen Andersen
Arbeidsliv og rus År 2 / Semester 3
En stor del av folks alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet og har historiske røtter både nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken og dette får forskjellige virkninger for kvinner og menn. Alkoholbruk i tilknytning til arbeid har både positive og negative konsekvenser, det er effektivt ved teambuilding og kan virke som stressdemper. Samtidig er skadevirkningene for arbeidslivet også store i form av sykefravær, sykenærvær, ulykker, omdømme til bedriften og psykososialt arbeidsmiljø, Emnet berører også temaet i forhold til studenter, i forhold til illegale rusmidler, medikamenter og spillavhengighet.
Les mer om Arbeidsliv og rus
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Silje Lill Rimstad

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.