MENY

Rus- og psykisk helsearbeid - deltid

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, noe som gjenspeiles i dagens behandlingsideologi og innenfor forskning.
RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID

I løpet av studiet vil du tilegne deg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og får reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud.

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Studiet tilbys som 2-årig fulltidsstudium og som deltidsstudium over 3 år. For deltidsstudenter er det mulig å avslutte studiet etter 2 år, med oppnådd kompetanse tilsvarende videreutdanning i rus- og psykisk helsearbeid.

Studiet er relevant for velferdsyrker innen helse- og sosialsektoren, samt forskning på tema. Studiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

Kilde: CP Publisert 03.04.2020