Obligatoriske emner
Medisinske og naturvitenskapelige emner I År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studenten inngående kunnskaper i fagområdene fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, strålevern, medisinsk teknisk utstyr og transfusjonsmedisin. Emnet er felles for spesialiseringene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Emnet skal bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner og beherske sykepleie ved medisinske undersøkelser og behandling.
Les mer om Medisinske og naturvitenskapelige emner I
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Aina Lillian Bjerkeli Lekens
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk År 1 / Semester 1
Emnet skal videreutvikle kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med statistikk (2/3), og vitenskapsteori med etikk (1/3). Du får opplæring i bruk av sentrale metodiske tilnærminger hvor også et kjønnsperspektiv inngår. I tillegg vil innsikt i forskningsetiske utfordringer og overveielser være en integrert del av emnet.
Les mer om Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ingvild Margreta Morken

Spesialisering

Spesialisering i anestesisykepleie
Obligatoriske emner
Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 1 / Semester 1
Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap og kunnskap i anestesisykepleie, skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Videre skal emnet bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til en pasient under ulike typer anestesi, forebygge komplikasjoner og beherske grunnleggende anestesisykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling i samarbeid med ansvarlig anestesilege. Emnet skal også gi studenten fordypning i fagområdene anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I, II og III (MAN112, MAN122 og MAN123).
Les mer om Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Thorsten Bjerre Sørensen
Anestesisykepleie -Kliniske studier I År 1 / Semester 1
Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å kritisk analysere og anvende kunnskap fra ulike emner i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal sikre studenten relevant erfaring innen anestesisykepleie i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Hovedfokus vil være gjennomføring av ulike typer anestesi ved ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse og behandling. Det vil også bli lagt vekt på anestesisykepleiers forebyggende og lindrende funksjon samt det å organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier II og III (MAN122 og MAN123).
Les mer om Anestesisykepleie -Kliniske studier I
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Thorsten Bjerre Sørensen
Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 2 / Semester 3
Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve anestesisykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre anestesisykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet vil videre gi fordypning i anestesi tilknyttet barn, eldre, pasienter med multiorgansykdom, avansert akuttbehandling, dagkirurgi og prehospitalt arbeid, samt fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I, II og III (MAN112, MAN122 og MAN123).
Les mer om Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Thorsten Bjerre Sørensen
Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium, skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.
Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).
Les mer om Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Kristin Halvorsen
Anestesisykepleie - Kliniske studier III År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studenten anledning til å demonstrere og utøve forståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet bygger videre på erfaringer gjort i kliniske studier I og II. Det forventes nå at studenten i stor grad skal kunne foreta selvstendige vurderinger, iverksette tiltak og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier.
Hovedfokus vil være anestesisykepleiers selvstendige funksjon ved gjennomføring av ulike typer anestesi til ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse og behandling (ASA I og II), samt å samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer (ASA III og IV). Ikke-tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I og II (MAN112 og MAN122).
Emnene MAN122 og MAN123 utgjør til sammen andre halvdel av kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.
Les mer om Anestesisykepleie - Kliniske studier III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thorsten Bjerre Sørensen
MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling
MAN122 ved UiS
Anestesisykepleie - Kliniske studier II År 2 / Semester 3
Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Hovedfokus vil være anestesisykepleiers selvstendige funksjon ved gjennomføring av anestesi ved ulike kirurgiske inngrep, undersøkelse, behandling i tett samarbeid med ansvarlig anestesilege. Videre vil fokus være på å samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer. Emnet skal også gi praktisk og teoretisk erfaring innen områdene dagkirurgi, postoperativ virksomhet, barneanestesi, traumatologi, akuttberedskap og rammefaktorer for organisasjon, ledelse og miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN)100, Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111), Anestesisykepleie -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I og III (MAN112 og MAN123).
Emnene MAN122 og MAN123 utgjør til sammen andre halvdel av kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.
Les mer om Anestesisykepleie - Kliniske studier II
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Thorsten Bjerre Sørensen
Utveksling semester 3
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering i intensivsykepleie
Obligatoriske emner
Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 1 / Semester 1
Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Studenten skal ved å integrere medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap med kunnskap i intensivsykepleie kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø.
Emnet skal bidra til at studenten behersker grunnleggende intensivsykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling i samarbeid med øvrig behandlingsteam. Studenten skal kunne observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner eller gjenopprette vitale funksjoner.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning. Fagspesifikke medisinske og naturvitenskapelige temaer inngår som et grunnlag for intensivsykepleierfunksjonen. Emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100) samt Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskaplig grunnlag (MIS121) samt Intensivsykepleie - kliniske studier I, II og III (MIS112, MIS122 og MIS123).
Les mer om Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dagrunn Nåden Dyrstad
Intensivsykepleie - kliniske studier I År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Dagrunn Nåden Dyrstad
Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 2 / Semester 3
Emnet skal bidra til at studenten utvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve intensivsykepleie til et vidt spekter av akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal ved å integrere medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap med kunnskap i intensivsykepleie kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal bidra til at studenten etablerer en handlingsberedskap til å fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig intensivsykepleier, gjennom å observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner eller gjenopprette vitale funksjoner.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111) og samt Intensivsykepleie kliniske studier I, II og III (MIS112, MIS122 og MIS123).
Les mer om Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Ida Helene Mykkeltveit
Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.
Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).
Les mer om Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Dagrunn Nåden Dyrstad
Intensivsykepleie - kliniske studier III År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studenten anledning til å demonstrere og utøve forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112) og kliniske studier II (MIS122). Det forventes nå at studenten viser ytterligere faglig progresjon, og blir i stand til å arbeide selvstendig. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskapelig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og II (MIS112 og MIS122).
Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen, og har noen felles læringsutbytter.
Les mer om Intensivsykepleie - kliniske studier III
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Kari Mette Ellingsen
MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling
MIS122 ved UiS
Intensivsykepleie - kliniske studier II År 2 / Semester 3
Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvars-område gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112). Det forventes nå at studenten viser faglig progresjon, og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskaplig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og III (MIS112 og MIS123).
Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studiene i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.
Les mer om Intensivsykepleie - kliniske studier II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Dagrunn Nåden Dyrstad
Utveksling semester 3
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering i operasjonssykepleie
Obligatoriske emner
Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 1 / Semester 1
Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere kunnskap i operasjonssykepleie og medisinsk- og naturvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø. Emnet gir fordypning i smittevern i operasjonsavdelingen, kirurgi, kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og grunnleggende operasjonssykepleie, slik at studenten skal kunne observere og gjennomføre sikker operasjonssykepleie ved elektive kirurgiske inngrep.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier (MOP112, MOP122 og MOP123).
Les mer om Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Irene Sirevåg
Operasjonssykepleie - Kliniske studier I År 1 / Semester 1
Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å kritisk analysere og anvende kunnskap fra ulike emner i møte med operasjonspasienter i et høyteknologisk miljø. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet fordeles på 2 perioder (1. og 2. semester) og skal sikre studenten relevant erfaring innen operasjonssykepleie i forhold til å observere og iverksette tiltak ved elektive kirurgiske inngrep under kyndig veiledning.
Hovedfokus vil være å beherske grunnleggende operasjonssykepleie, aseptisk teknikk, kirurgisk assistanse og bruk av medisinsk teknisk utstyr. Studenten skal kunne gi omsorg, redusere stress og forebygge komplikasjoner hos operasjonspasienten.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I- yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP122 og MOP123.
Les mer om Operasjonssykepleie - Kliniske studier I
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Irene Sirevåg
Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag År 2 / Semester 3
Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve operasjonssykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre operasjonssykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere handlingsberedskap til å fungere selvstendig som operasjonssykepleier i akutte og kritiske situasjoner. Emnet gir fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier ( MOP112, MOP122 og MOP123).
Les mer om Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Irene Sirevåg
Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.
Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).
Les mer om Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Ida Helene Mykkeltveit
Operasjonssykepleie - Kliniske studier III År 2 / Semester 4
Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I og II (MOP112, MOP122) og det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert og selvstendig nivå. Studenten skal kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig operasjonssykepleier.
Hovedfokus vil være selvstendige vurderinger og tiltak i samarbeid med andre deltakere i det kirurgiske team, ikke- tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP112 og MOP122.
Emnene M0P122 og MOP123 utgjør til sammen den andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.
Les mer om Operasjonssykepleie - Kliniske studier III
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Irene Sirevåg
MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling
MOP122 ved UiS
Operasjonssykepleie - Kliniske studier II År 2 / Semester 3
Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MOP112) og det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samhandling med pasienter under kyndig veiledning.
Hovedfokus vil være selvstendige vurderinger og tiltak i tett samarbeid med veileder og andre deltakere i det kirurgiske team, ikke- tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN)100, Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP112 og MOP123. Emnene M0P122 og MOP123 utgjør til sammen den andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.
Les mer om Operasjonssykepleie - Kliniske studier II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Monica Hetlesæther Fosmark
Utveksling semester 3
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.