Obligatoriske emner
Anatomi, fysiologi og biokjemi År 1 / Semester 1
Kunnskap om menneskets normale oppbygning og funksjon samt sykdomsprosesser, er nødvendig for at en paramedisiner skal kunne observere og i samarbeid med andre, iverksette forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende tiltak. De naturvitenskapelige og medisinske emnene skal gi studentene kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi), funksjon (fysiologi), patofysiologiske tilstander og prosesser samt prognose og medisinske behandlingsformer.
Les mer om Anatomi, fysiologi og biokjemi
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Nina Vatland
Etikk, kultur og samfunnsforståelse År 1 / Semester 1
Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester til nytte både for pasienten/brukeren og for samfunnet. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon.
Les mer om Etikk, kultur og samfunnsforståelse
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Nina Vatland
Ambulanseoperativt arbeid År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Nina Vatland
Primærhelsetjeneste og legevaktmedisin År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Nina Vatland
Psykisk helse, rus og avhengighet År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Nina Vatland
Klinisk paramedisin 1 År 1 / Semester 2
Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.
Les mer om Klinisk paramedisin 1
Studiepoeng: 10
Studieprogramleder:
Nina Vatland
Akuttmedisinske tilstander År 2 / Semester 3
Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot de vanligste akuttmedisinske sykdomstilstander og gir en viktig innføring i diagnostikk og intervensjoner.
Les mer om Akuttmedisinske tilstander
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Espen Fevang
Patofysiologi og farmakologi År 2 / Semester 3
Kunnskap om patofysiologiske prosesser er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser ved akutt og kronisk sykdom, og danner grunnlaget for klinisk beslutningstaking. Samme kunnskap gir også et viktig grunnlag for å forstå virkningen og bivirkning av farmakologiske substanser. Emnet gir studentene en fordypning i sentrale patofysiologiske prosesser, farmakologi og legemiddelregning.
Les mer om Patofysiologi og farmakologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tom Helge Vik Tollefsrud
Klinisk paramedisin 2 År 2 / Semester 3
Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.
Les mer om Klinisk paramedisin 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mari Vik
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A År 2 / Semester 3
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Knut Ørnes Brodahl
Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner År 2 / Semester 4
Prehospitalt arbeid krever ofte raske beslutninger under stor usikkerhet. Dette gjør det nødvendig med grunnleggende forståelse for hvordan mennesker, både alene og i samarbeid med andre i team, fatter beslutninger og håndterer risiko i medisinske og taktiske situasjoner. Emnet gir innsikt og kunnskap om sentrale teorier innen sikkerhetsfaget, risikostyring og beslutningstaking. Studenten skal lære å bruke dette til å foreta vurderinger og fatte beslutninger på en måte som fører til størst mulig grad av sikkerhet for alle som er involvert under løsningen av ambulanseoppdrag.
Les mer om Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stephen Johan Mikal Sollid
Klinisk paramedisin 3 År 2 / Semester 4
Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.
Les mer om Klinisk paramedisin 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stephen Johan Mikal Sollid
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B År 2 / Semester 4
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Kunnskap om dette, gir sykepleieren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B
Studiepoeng: 5
Studieprogramleder:
Bodil Bø
Traumatologi År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stephen Johan Mikal Sollid
Pasientsikkerhet År 3 / Semester 5
Pasientsikkerhet er i økende grad i fokus, også prehospitalt. Paramedisinere må ha kjennskap til grunnleggende prinsipper i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid. Paramedisinere har ofte ansvaret for pasienter alene, eller deltar i små team i forskjellige kontekster. Bevissthet rundt og strategier for å yte sikker pasientbehandling er derfor spesielt viktig.
Emnet vil gi innsikt i hvordan pasienters sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når brukerne har behov for helsetjenester. Målet med kurset er å gi studentene kunnskap og innsikt i forbedringsarbeid som gjør dem i stand til å gi sikker og trygg helsehjelp, og samtidig bidra til ytterligere kvalitetsforbedring.
Les mer om Pasientsikkerhet
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stephen Johan Mikal Sollid
Bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Emnet er organisert som en skriftlig hjemmeoppgave. Oppgaven er fordypning i det ambulanse- og paramedisinske kunnskapsfelt, og kan være et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.
Besvarelsen skal gå i dybden på et relevant og avgrenset område av læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til utdanningen og synliggjøre kompetansen som studentene har oppnådd innen faget.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Nina Vatland
Klinisk paramedisin 5 År 3 / Semester 6
Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.
Les mer om Klinisk paramedisin 5
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Nina Vatland

Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

Utveksling
Utveksling - 15 SP År 3 / Semester 5
Ved UiS
Klinisk paramedisin 4 År 3 / Semester 5
Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.
Les mer om Klinisk paramedisin 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Stephen Johan Mikal Sollid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.