MENY

Sykepleie – om praksisstudier

Sentralt i sykepleierutdanningen er møte med pasienter og pårørende. Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør derfor halvparten av utdanningen.

Studenter gjennomfører totalt seks perioder med kliniske praksisstudier i løpet av utdanningen. Disse vil foregå både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Rogaland. Praksisplassene er fordelt fra Egersund til Rennesøy og Strand. Fra høsten 2019 vil vi også utvide praksisfeltet til omliggende kommuner. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Stavanger, samt å følge praksisstedets arbeidstid.

Organisering

I løpet av studietiden skal studenter ha praksis innen sentrale faglige fokus slik at man er godt rustet for yrkeslivet som sykepleier. 

  • På første studieår gjennomfører studentene 8 ukers praksis på sykehjem eller omsorgsbolig i 2. semester. 
  • På 2. og 3. studieår fordeles studentene i ulike praksisløp og gjennomfører 9 uker praksis hvert semester innen følgende områder: medisinsk praksis, psykisk helsearbeid, kirurgisk praksis og kommunehelsetjenesten.
  • 6. semester avsluttes med 6 ukers fordypningspraksis innen spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, eller annen praksis med sykepleiefaglig relevans.

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene i utlandet. 
Se våre utvekslingsavtaler her.

Samtlige praksisperioder er veiledet, det vil si at man får oppfølging av både kontaktsykepleiere fra praksisfeltet og praksisveiledere fra UiS. 

Tilrettelegging

Studenter kan søke om geografisk særplass dersom man oppfyller en av følgende kriterier:

  1. Fast medlem av utvalg/styre ved UiS eller klassens tillitsvalgt (2 perioder per år i vervet). Søkere innen denne kategorien kan komme med spesifikt ønske om avdeling/sted.
  2. Medisinske indikasjoner (gyldig dokumentasjon er legeerklæring fra behandlende lege)
  3. Forsørgeransvar for barn under 7 år (må dokumenteres med fødselsattest)

Særplass gjelder kun geografisk plassering, den omfatter ikke dispensasjon fra ubekvem arbeidstid (kvelder/helger) eller start og sluttid på arbeidsdagen.

Som sykepleier er man forpliktet til å gjennomføre alle sykepleieroppgaver med et unntak; reservasjonsretten knyttet til abort. Dette i henhold til abortlovens § 14 som sier at det skal «tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep».