Obligatoriske emner
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 År 1 / Semester 1
Sykepleierutdanningen skal utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid.
Dette emne skal gi kunnskap om den friske kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet.
Emnet gir også en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. I tillegg gir emnet kunnskap i basal farmakologi, som omhandler grunnleggende tema for å kunne forstå legemidlers virkning i kroppen samt hvordan ulike legemidler skal administreres.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1
Studiepoeng: 12
Emneansvarlig:
Elisabeth Jonassen Harbin
Sykepleiens grunnlagstenkning År 1 / Semester 1
Utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet. Sentrale verdier i sykepleie er omsorg, barmhjertighet og respekt for menneskerettigheter. Betydningen av dette uttrykkes gjennom fagtradisjonen, verdigrunnlaget, kunnskapsgrunnlaget og sykepleiens yrkesetikk. Emnet gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon og kunnskapsgrunnlag. Videre gir det en innføring i begrep som står sentralt i utøvelsen av sykepleien. Emnet innbefatter en introduksjon til funksjons og ansvarsområder i sykepleie og vektlegger også pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet.
Les mer om Sykepleiens grunnlagstenkning
Studiepoeng: 6
Emneansvarlig:
Kari Kaldestad
Grunnleggende sykepleie År 1 / Semester 1
Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse. Det omfatter også en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende smittevern. Videre gir det en innføring i den naturlige aldringsprosessen. Observasjon, vurdering, sykepleietiltak og dokumentasjon av sykepleie er sentrale elementer. Det inngår også en innføring i pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og introduksjon til vitenskapelig arbeid. Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient.
Les mer om Grunnleggende sykepleie
Studiepoeng: 12
Emneansvarlig:
Marie Undheim
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag År 1 / Semester 2
Dette emnet har sitt grunnlag i samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sykepleie. Emnet gir en innføring i psykologi og psykologiske prosesser, pedagogikk, kommunikasjon og samhandling, sykepleie i et flerkulturelt samfunn, brukermedvirkning, samt lover og forskrifter som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter. I tillegg omfatter emne legemiddelregning.
Les mer om Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag
Studiepoeng: 8
Emneansvarlig:
Ingrid Tjoflåt
Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie År 1 / Semester 2
Praksisperioden er knyttet til sykehjem/omsorgsbolig innen kommunehelsetjenesten, der fokus er sykepleie i forhold til menneskets grunnleggende behov.
Det forventes at studenten arbeider med og tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Videre forventes det at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og juss, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte.
Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori som grunnlag for sykepleieutøvelsen. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og ved det utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Emnet består av tre deler:
Del 1: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
Del 2: Praksisforberedende undervisning
Del 3: Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie
Les mer om Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie
Studiepoeng: 12
Praksiskoordinator:
Liss Merete Kristiansen
Examen Philosophicum - HV År 1 / Semester 2
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - HV
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Henrik Berg
Klinisk sykepleie del A År 2 / Semester 3
Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges å kunne møte menneskers erfaringer med ulike livsfenomener, samt en oppøvelse i sykepleierens evne til å kunne møte pasientens og pårørendes åndelige og eksistensielle dimensjon. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir innføring i ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening, med fokus på at studenten utvikler og mestrer de motoriske aspektene knyttet til utførelse av ferdigheter og samtidig kunne samhandle med pasienten. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie i møte med pasienten. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot en sykepleieidentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasient og pårørende.
Les mer om Klinisk sykepleie del A
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Torunn Strømme
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A År 2 / Semester 3
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A
Studiepoeng: 5
Studieprogramleder:
Bodil Bø Våga
Klinisk sykepleie - Del B År 2 / Semester 4
Emnets fokus er utøvelse av klinisk sykepleie som forutsetter teoretiske, etiske, erfaringsbaserte kunnskaper og ferdigheter som realiseres gjennom en omsorgsfull væremåte. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling. I emnet vektlegges sykepleie til mennesker i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til lindring, rehabilitering og forebygging. Emnet gir innføring i ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening, med fokus på at studenten utvikler og mestrer de motoriske aspektene knyttet til utførelse av ferdigheter og samtidig kunne samhandle med pasienten. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie i møte med pasienten.
Les mer om Klinisk sykepleie - Del B
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Anita Jaastad
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B År 2 / Semester 4
Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Kunnskap om dette, gir sykepleieren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B
Studiepoeng: 5
Studieprogramleder:
Bodil Bø Våga
Sykepleie i et samfunnsperspektiv År 3 / Semester 5
Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet, samt en innføring i interkulturell sykepleie og globale helseutfordringer. Videre tar emnet for seg arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten på ulike nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering, tverrprofesjonelt samarbeid og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet.
Les mer om Sykepleie i et samfunnsperspektiv
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ingrid Margrethe Leiknes
Selvstendighet og ansvar i sykepleie År 3 / Semester 5
Emnet består av tre deler:
Del 1: Bacheloroppgaven
Del 2: Fordypningspraksis
Del 3: Tverrprofesjonell simulering
Emnet gir en innføring i ulike forskningsmetoder. Studenten(e) skal utarbeide en bacheloroppgave innen sykepleiefaget der teoretiske perspektiver inngår og forskningsmetode anvendes. I fordypningspraksisen skal studenten ta ansvar, vise selvstendighet og anvende forskningsbasert omsorg og sykepleie til pasienter og pårørende. Studenten skal videre oppøve sin evne til tverrprofesjonelt samarbeid.
Les mer om Selvstendighet og ansvar i sykepleie
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Jonassen Harbin

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B
Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) eller 5 (15 eller 30 sp) År 2 / Semester 4
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk, ledelse og læring. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kristin Glenna Bodsberg
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten, og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Malene Søiland
Obligatoriske praksisemner klasse C og D
Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) eller 5 (15 eller 30 sp) År 2 / Semester 4
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kristin Glenna Bodsberg
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Malene Søiland
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Obligatoriske praksisemner klasse E og F
Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) eller 5 (15 eller 30 sp) År 2 / Semester 4
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Malene Søiland
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kristin Glenna Bodsberg
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I
Mulighet for utveksling semester 4 (15 sp) eller 5 (15 eller 30 sp) År 2 / Semester 4
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid År 2 / Semester 3
Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk, ledelse og læring. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Åse Undersrud Bergesen
Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis År 2 / Semester 4
Denne praksisperioden er knyttet til medisinsk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikler evne til ansvarlighet og selvstendighet.
Les mer om Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Hilde Knutsen
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten År 3 / Semester 5
Denne praksisperioden er knyttet til kommunehelsetjenesten, og omfatter pasienter som mottar hjemmesykepleie. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Malene Søiland
Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis År 3 / Semester 6
Denne praksisperioden er knyttet til kirurgisk område innen spesialisthelsetjenesten. Det forventes at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i samsvar med faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdende yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.
Les mer om Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kristin Glenna Bodsberg

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.