Obligatoriske emner
Sykepleiens grunnlag År 1 / Semester 1
Emnet består av to deler:
 • Del I: Sykepleie, omsorg og etikk
 • Del II: Grunnleggende sykepleie

Emnet har et overordnet fokus på at utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet.
Emnets del I gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon, utvikling og kunnskapsgrunnlag samt sentrale verdier, fenomener og begreper i utøvelsen av sykepleie. Del I gir videre en introduksjon til funksjons- og ansvarsområdene i sykepleie og vektlegger pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg kunnskap om sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet. Emnets del II gir en innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse i ulike livsfaser. Sykepleieprosessen som metode og rammeverk for dokumentasjon står sentralt.
Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasienten.
Les mer om Sykepleiens grunnlag
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marie Undheim
Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag År 1 / Semester 1
Emnet består av to deler:
 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske struktur, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet. Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Smittevern og korrekt bruk av antibiotika for å redusere resistensutvikling er sentralt.
Les mer om Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Knut Ørnes Brodahl
Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i samhandling og pasientsikkerhet i et sykepleieperspektiv på individnivå. God samhandling med pasienter forutsetter kunnskaper om psykologi, pedagogikk, kommunikasjon og kulturforståelse. Samhandling er sentralt i pasientsikkerhet og emnet skal bidra til at studenten kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasientskader, samt ha kunnskap om prinsipper og tiltak for å redusere disse. Lover og forskrifter som regulerer pasienter og brukeres rettigheter og helsepersonellets plikter står sentralt. Videre vil studenten få kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde, samt sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering. Emnet vil også gi studenten en introduksjon til vitenskapelig arbeid.
Les mer om Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bodil Bø
Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie År 1 / Semester 2
Emnet består av to deler:
 • Del I: Innføring Den eldre pasienten
 • Relevant lovverk
 • Praksisforberedende undervisning
 • Del II: Kliniske studier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie


 • Emnet gir en innføring i grunnleggende sykepleie til den eldre pasienten og lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig. De kliniske studiene foregår i sykehjem/omsorgsbolig innen kommunehelsetjenesten.
  I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig kompetanse gjennom praksis innen områdene yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie og pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori.
  Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evne til ansvarlighet og selvstendighet.
  Les mer om Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie
  Studiepoeng: 15
  Praksiskoordinator:
  Liss Merete Kristiansen
  Examen Philosophicum - HV År 1 / Semester 2
  Emnet gir studenten en introduksjon til vitenskapsteori, etiske teorier og retninger. Emnet bidrar til forståelse av filosofiens betydning for helse- og omsorgsvitenskap, etisk omsorg og profesjonsutviklingen. Gjennom emnet klargjøres sentrale spørsmål og begrep knyttet til vitenskap, filosofi, teori, praksis, kunnskap, evidens, etikk, moral og vurderinger. Filosofers tenkning reflekteres i relasjon til omsorg og etikk.
  Les mer om Examen Philosophicum - HV
  Studiepoeng: 5
  Emneansvarlig:
  Camilla Ann-Louise Koskinen
  Helse, sykdom og sykepleie del 1 År 2 / Semester 3
  Emnets fokus er sykepleie til mennesker med svikt i helse, samt akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det sentrale i emnet er pleie og behandling av den syke som syk. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling. En forutsetning for å gi omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie er bred medisinsk kunnskap. Emnet inneholder derfor patofysiologi, sykdommers årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling innen sentrale områder. Innsikt i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger. Det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Det vektlegges at studenten utvikler faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie. I emnet vektlegges studentens danningsprosess mot en sykepleieridentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasient. Emnet gir innføring i sentrale helseteknologiske og digitale løsninger i helsetjenesten samt ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening.
  Les mer om Helse, sykdom og sykepleie del 1
  Studiepoeng: 15
  Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom År 2 / Semester 3
  Emnet består av to deler:
  • Del I: Praksisforberedende undervisning
  • Del II: Kliniske studier

  Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
  1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
  3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

  Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter som er akutt, kronisk og kritisk syke og deres pårørende. I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
  Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.
  Les mer om Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
  Studiepoeng: 15
  Helse, sykdom og sykepleie del 2 År 2 / Semester 4
  Emnets fokus er sykepleie til mennesker med svikt i helse, samt akutt, kronisk og kritisk sykdom og bygger videre på emnet «BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1». Det sentrale i emnet er pleie og behandling av den syke som syk samt dens pårørende. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling. I emnet vektlegges kunnskap om sykepleiens etiske og vitenskapelige grunnlag som utgangspunkt for å kunne møte pasienter og pårørende i deres opplevelse og erfaring med sykdom og livsfenomener. En forutsetning for å gi omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie er bred medisinsk kunnskap. Emnet inneholder derfor patofysiologi, sykdommers årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling innen sentrale områder. Innsikt i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger. Kunnskap om mestring av kronisk sykdom står sentralt og det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Emnet vektlegger også kvalitet og pasientsikkerhet med et særskilt fokus på pasient- og pårørendeinvolvering, samt ledelse og teamarbeid på avdelingsnivå.
  Les mer om Helse, sykdom og sykepleie del 2
  Studiepoeng: 15
  Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom År 2 / Semester 4
  Emnet består av to deler:
  • Del I: Praksisforberedende undervisning
  • Del II: Kliniske studier

  Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
  1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
  3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

  Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter som er akutt, kronisk og kritisk syke og deres pårørende.
  I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
  Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.
  Les mer om Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom
  Studiepoeng: 15
  Bacheloroppgave i sykepleie År 3 / Semester 5
  Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i sykepleiefaget og i forsknings- og metodekunnskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurder sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling innen sykepleiefaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.
  Les mer om Bacheloroppgave i sykepleie
  Studiepoeng: 15
  Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer År 3 / Semester 5
  Emnet består av to deler:
  • Del I: Praksisforberedende undervisning
  • Del II: Kliniske studier

  Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
  1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
  3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

  Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer og deres pårørende.
  I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
  Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.
  Les mer om Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer
  Studiepoeng: 15
  Sykepleie i et samfunnsperspektiv År 3 / Semester 6
  Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet. Videre tar emnet for seg arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten med særlig vekt tverrprofesjonelt samarbeid og på organisering og samhandling på tvers av nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering, tverrprofesjonelt samarbeid og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet samt en innføring i globale helseutfordringer og sykepleie i et internasjonalt perspektiv.
  Som en del av emnets fokus på innovasjon i helsetjenesten inngår en prosjektpraksis på seks uker. I tilknytning til prosjektpraksisen skal studentene gruppevis planlegge et kvalitetsforbedringsprosjekt innenfor det aktuelle praksisstedets funksjons- og ansvarsområde og relatert til ett eller flere av emnets ulike tema. Forslaget til kvalitetsforbedringsprosjektet skal nedfelles i utarbeidelse og innlevering av en prosjektplan som sammen med individuelt muntlig forsvar av denne vil utgjøre eksamen i BSY360.
  Les mer om Sykepleie i et samfunnsperspektiv
  Studiepoeng: 15
  Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer År 3 / Semester 6
  Emnet består av to deler:
  • Del I: Praksisforberedende undervisning
  • Del II: Kliniske studier

  Emnet gir både en innføring i kunnskapsgrunnlaget og en praktisk erfaring med utøvelse av sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, kirurgiske og medisinske tilstander og diagnoser innen spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. De kliniske studiene innebærer aktiv læring hvor studenten i møte med pasienter, pårørende og samarbeid med helsepersonell engasjeres i og erfarer realistiske læringssituasjoner og problemstillinger for å styrke sin sykepleiefaglige identitet og kompetanse. De kliniske studiene vil gi innsikt i kompleksiteten i sykepleiefaget og i yrkesutøvelsen og vil foregå innen ett av følgende områder:
  1. Avdeling for psykisk helse i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  2. Kirurgisk avdeling i spesialisthelsetjenesten
  3. Medisinsk avdeling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  4. Hjemmebaserte tjenester i kommunehelsetjenesten

  Fokuset for de kliniske studiene er omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer og deres pårørende.
  I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig handlingskompetanse innen områdene; yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie, pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert og selvstendig måte.
  Studentens sykepleiefaglige identitet og evne til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie utvikles gjennom kliniske erfaringer i møte med pasienter og pårørende, i samarbeid med medarbeidere i praksis samt gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori. Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evnen til ansvarlighet og selvstendighet. Viktigheten av å reflektere rundt egen praksis, innsats og utvikling står sentralt.
  Les mer om Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer
  Studiepoeng: 15

  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.