Obligatoriske emner
Kreftsykepleie 2 År 2 / Semester 3
VKS210 (Kreftsykepleie 2) har et humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag og bygger i hovedsak på hovedemne 2 og 3 i rammeplanen. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike kreftsykdommer, behandlingsformer og ha fokus på hvilke følger sykdom og behandling kan medføre for pasientene. Smerte- og symptomlindring, omsorg og eksistensielle utfordringer ved livets slutt vil bli vektlagt. Barn med kreft samt barn, ungdom og voksne som pårørende er en viktig del av dette emnet. Emnet omfatter også kreftomsorg i et samfunnsperspektiv hvor det undervises om pedagogikk, ledelse og pasienters rettigheter. Videre har en fokus på tverrfaglig samarbeid mellom ulike nivå i helsetjenesten. Tema med utgangspunkt i hovedemne 1 (VKS110) er fortsatt aktuelle når det gjelder forskning, kritisk vurdering av denne, samt anvendelse av forskningsresultater i sykepleiepraksis og fordypningsoppgave.
Les mer om Kreftsykepleie 2
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Kjersti Stormark Rabanal

Velg rekkefølge av VKSP20 og VKSP30

VKSP20 vår 2019 og VKSP30 høst 2019
Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie År 2 / Semester 3
Hensikten med kliniske studier er at studenten skal utvikle sin kompetanse som funksjonsdyktig kreftsykepleier gjennom flere og ulike læresituasjoner innen kreftbehandling, kreftsykepleie og palliasjon. I kliniske studier skal studenten gradvis integrere teoretiske, praktiske og etiske kunnskaper fra utdanningens hovedemner i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende. Studenten skal oppøve ferdigheter både av praktisk og mellommenneskelig karakter. Dersom studenten tar emnet i tredje semester, skal studenten videreutvikle de ferdighetene han/hun oppnådde i andre semester. Studenten skal vise progresjon i kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde. Studieperioden utgjør 6 uker til sammen. Fem uker organiseres som veiledede kliniske studier. Den siste uken kan studenten fordype seg i et valgfritt og spesielt område hun/han har interesse for innen kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde. Denne uken legges til fjerde semester, og kan organiseres som studietur eller hospitering.
Les mer om Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siv Tove Aunan
VKSP30 vår 2019 og VKSP20 høst 2019
Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie År 2 / Semester 3
Hensikten med kliniske studier er at studenten skal utvikle sin kompetanse som funksjonsdyktig kreftsykepleier gjennom flere og ulike læresituasjoner innen kreftbehandling, kreftsykepleie og palliasjon. Studieperioden utgjør 6 uker. I kliniske studier skal studenten gradvis integrere teoretiske, praktiske og etiske kunnskaper fra utdanningens hovedemner i utøvelse av sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende. Studenten skal oppøve ferdigheter av praktisk og mellommenneskelig karakter. Dersom studenten gjennomfører emnet i tredje semester, skal studenten videreutvikle de ferdighetene han/hun oppnådde i andre semester. Studenten skal vise progresjon i kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde.
Les mer om Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siv Tove Aunan

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.