MENY

Master i religion, kultur og samfunn

Nyhetsmedienes presentasjon av religion har ofte konfliktfokus, og sier mindre om religions- og livssynsmessig samarbeid. Mastergraden i religionsvitenskap gir deg mulighet til fordypning i religiøse endringsprosesser i samtiden.
Offerlys, illustrasjon til masterstudiet  i religion, kultur og samfunn

Globalt spiller religion en viktig rolle, men det religiøse landskapet er i endring. Kunst og populærkultur preges av referanser til religion og mytologi, og i offentlig debatt blir religion og livssyn relatert til «identitet» og «kulturarv».

Information in English.

Masteren i religion, kultur og samfunn fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske. Det gir bred oversikt og fordypning og tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver.  

Studiet er todelt, med fellesemner (60 sp) og en individuell avhandling (60 sp). Fellesemnene tematiserer religionens rolle i maktrelasjoner, migrasjon og globale utviklingstrekk, men gir også et særskilt fokus på religion innenfor kunst, populærkultur skole, identitetstematikk og klimautfordringer. I tillegg tar fellesemnene opp vitenskapelig teori og metode og belyser verdispørsmål som er relevant for arbeidslivet.

Fellesemnene danner grunnlag for den individuelle avhandlingens tematikk og teoretiske vinkling og analyse. Du velger tema for masteroppgaven i samråd med faglærer. Masterseminar gir deg mulighet til å diskutere kapitler og problemstillinger med de andre studentene og lærerne på faget. I tillegg møter du et aktivt fagmiljø med stipendiater og forskere.

Masterstudiet i religion inngår i lektorprogrammet med integrert praktisk-pedagogisk utdanning over 5 år.


Kilde: CP Publisert 18.12.2018