MENY

Energi- og petroleumsteknologi bachelor - hva lærer du?

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i energi- og petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hele oljeutvinningsprosessen, herunder boring, reservoarteknikk og petroleumsproduksjon, samt om teknologibasen for kraftproduksjon generelt. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i energi- og petroleumsteknologi.
K3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.
K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk og kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse energi- og petroleumsrelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.
F2: Kandidaten behersker digital utviklingsmetodikk, og kan særlig anvende programmer for modellering og simulering av energi- og petroleumsrelaterte problemstilling.
F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
F4: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse
G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
G2: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
G5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 23.09.2020