Obligatoriske emner
Mekanikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser År 1 / Semester 1
Den første delen av emnet består av en grunnlegende Matlabkurs. I den andre delen av emne brukes programmeringskonseptene fra første del av emnet, og datamodeller til problemstillinger i grunnleggende geovitenskap og ingeniør-teknikk.
Modeller spiller en sentral rolle i ingeniørfag. For en ingeniør er evnen til å kombinere kunnskap om ingeniørfag, vitenskap, matematikk og programmering for å utvikle modeller, en viktig kompetanse. For å kunne forstå bredden av disse modellenes betydning, vil studentene måtte lære hva modeller er og hvordan en kan dra kunnskap av bruken av dem. Studenter som gjennomfører dette emnet vil oppnå en forståelse av de mulighetene som ligger i å kunne bygge og anvende modeller. Studenter vil også forstå hvor viktig programmering er for å utvikle slike modeller.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Aksel Hiorth
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Jord, energi og klima År 1 / Semester 2
Emnet gir en introduksjon i geofag.
Det dekker derfor aspekter også for annet enn jordvitenskap samt konstruksjon, miljø og klimatologi.
Laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i anvendt geofag.

Emnet foreleses på engelsk, men studenten kan velge å avlegge eksamen på norsk eller engelsk etter ønske.
Les mer om Jord, energi og klima
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Udo Zimmermann
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Ploog
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Emil Lindback
Geofysikk År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering og tolking. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske (og elektromagnetiske) metoder. Videre gis en innføring i formasjonsevaluering ut fra motstandsmålinger, hastighetsmålinger og radioaktive målinger. Måleprinsippene for disse loggene blir gjennomgått og deretter hvordan loggene sammen med kjernedata blir brukt til bestemmelse av litologi, net sand, porøsitet, vannmetning, permeabilitet, og gass/olje volum.
Les mer om Geofysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Wiktor Waldemar Weibull
Fluidstrøm i porøse medier År 2 / Semester 4
Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de fysiske og kjemiske lovene som bestemmer transport av en eller flere faser i et porøst medium. Kurset gir innsikt i hydrogeologiske transport fenomener og ferdigheter til å bestemme utvinningen av reservoarfluider på ulik skala.
Eksempler på metoder som blir undervist: PVT egenskaper til reservoarfluider, petrofysikk, kapillartrykk, relative permeabiliteter, fuktpreferanse, materialbalanse for oljereservoarer, flerfasestrøm, strømlinjesimulering
Les mer om Fluidstrøm i porøse medier
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tina Puntervold
Energiressurser År 2 / Semester 4
Dette emnet handler om de ulike energiressurser som kreves for å opprettholde og avansere det moderne samfunn. Flere av disse ressursene er lagret under jordens overflate i sine formasjoner som et resultat av geologiske prosesser, eller som resultat av jordens klimatiske systemer. De geologiske delene av emnet utforsker opphavet og generering av energiressurser. Emnet utvikler en grunnleggende forståelse av hvordan en kan beregne reserver både til stede og utvinnbare, samt kontroll på deres forventede livsløp som ikke-fornybare kilder, og begrensninger i forhold til fornybare energikilder.
Målet er å utruste studentene med grunnleggende kunnskaper og begreper som gjør at de kan bidra til industri- og forskningsaktiviteter på dette fagområdet, og også delta i offentlige diskusjoner og den politiske debatten om temaet
Les mer om Energiressurser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Bacheloroppgave petroleumsgeologi År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave petroleumsgeologi
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6

Valg av studieorientert retning 3. semester

Geovitenskapelig orientert retning
Sedimentologi og stratigrafi År 2 / Semester 3
GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Kurset gir også en introduksjon til stratigrafiske prinsipper og metoder.
Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.
Les mer om Sedimentologi og stratigrafi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Siri Gloppen Gjersdal
Strukturgeologi År 2 / Semester 3
Hovedtemaene i emnet er:
  • Geometri
  • Deformasjon
  • Spenning
  • Reologi
  • Forkastninger
  • Folder og mindre strukturer

Les mer om Strukturgeologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Teknologiorientert retning
Termo- og fluiddynamikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Anna Cecilie Åsland
Sedimentologi og strukturgeologi År 2 / Semester 3
Dette emnet handler om beskrivelsen av sedimentære bergarter, deres dannelse på grunnlag av sedimentære prosesser (sedimentologi) og deres deformasjon på grunnlag av tektoniske prosesser (strukturgeologi).
Les mer om Sedimentologi og strukturgeologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson

Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

Fordypning 1: Geovitenskap
Anbefalte valgemner
Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.
Les mer om Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Dora Luz Marin Restrepo
Feltmetoder og geologisk kartlegging År 3 / Semester 5
Dette kurset fokuserer på feltmetoder for sedimentologi og strukturgeologi. Kurset er basert på praktisk løsning av feltgeologiske problemer og aktiv læring. Studentene skal samle sedimentologiske og strukturelle data, utføre geologisk kartlegging og tolke resultatene i en geologisk sammenheng.
Les mer om Feltmetoder og geologisk kartlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Introduksjon til geografiske informasjonssystemer År 3 / Semester 5
Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.
Les mer om Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Petrologi År 3 / Semester 5
GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Du lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter i mikroskop og får øvelse i dette makroskopisk også. Du lærer også å lage tolkninger fra observasjonerne dine. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.
Les mer om Petrologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Andre valgemner
Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne År 3 / Semester 5
Dette emnet dekker et spesifikt temaområde innen geovitenskap, som sedimentologi, stratigrafi, strukturgeologi, geofysikk og geokjemi. Temaet foreleses av en internasjonal fagperson over en ukes tid. Evaluering er basert på et prosjekt.
Les mer om Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi
Obligatorisk emne
Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.
Les mer om Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Dora Luz Marin Restrepo
Valgbare emner
Geotermisk energi År 3 / Semester 5
Geotermisk energi er en fornybar energkilde som baserer seg på varme i jordskorpen. I dette kurset vil du få en innføring i hva som skal til for å bygge et geotermisk energisystem og hvordan du kan gjøre beregninger for å vurdere hvor effektivt systemet er.
Les mer om Geotermisk energi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mohsen Assadi
Praktiske beregningsmetoder for ingeniører År 3 / Semester 5
Bore- og brønnvæsker År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for bruk av bore- og brønnvæsker: Komponenter og virkemåte, reologi og strømning, interaksjon med formasjonen, trykkontroll, transport og fjerning av borekaks, miljøhensyn, testemetoder.
Les mer om Bore- og brønnvæsker
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mahmoud Khalifeh
Fordypning 3: Computational Engineering
Obligatorisk emne
Introduksjon til geografiske informasjonssystemer År 3 / Semester 5
Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.
Les mer om Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Valgbare emner
Numerisk modellering År 3 / Semester 5
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Diskret matematikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Vektoranalyse År 3 / Semester 5
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tyson Ritter
Fordypning 4: Økonomi, risiko og sikkerhetsledelse
Anbefalte valgemner
Politikk, beslutninger og risiko År 3 / Semester 5
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.
Les mer om Politikk, beslutninger og risiko
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Henrik Kvadsheim
Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne År 3 / Semester 5
Dette emnet dekker et spesifikt temaområde innen geovitenskap, som sedimentologi, stratigrafi, strukturgeologi, geofysikk og geokjemi. Temaet foreleses av en internasjonal fagperson over en ukes tid. Evaluering er basert på et prosjekt.
Les mer om Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Introduksjon til geografiske informasjonssystemer År 3 / Semester 5
Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.
Les mer om Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Økonomi og marked År 3 / Semester 5
Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.
Les mer om Økonomi og marked
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Andre valgemner
Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.
Les mer om Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Dora Luz Marin Restrepo
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.