Obligatoriske emner
Fysikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Fysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum År 1 / Semester 1
Den første delen av emnet består av en grunnlegende Matlabkurs. I den andre delen av emne brukes programmeringskonseptene fra første del av emnet, og datamodeller til problemstillinger i grunnleggende geovitenskap og ingeniør-teknikk.
Modeller spiller en sentral rolle i ingeniørfag. For en ingeniør er evnen til å kombinere kunnskap om ingeniørfag, vitenskap, matematikk og programmering for å utvikle modeller, en viktig kompetanse. For å kunne forstå bredden av disse modellenes betydning, vil studentene måtte lære hva modeller er og hvordan en kan dra kunnskap av bruken av dem. Studenter som gjennomfører dette emnet vil oppnå en forståelse av de mulighetene som ligger i å kunne bygge og anvende modeller. Studenter vil også forstå hvor viktig programmering er for å utvikle slike modeller.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Reidar Brumer Bratvold
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Geologi År 1 / Semester 2
Emnet gir en introduksjon i geologifaget. I emnet inngår forelesninger og laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i generell geologi.
Les mer om Geologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Udo Zimmermann
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Maple).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Pavel Gumenyuk
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Sedimentologi og stratigrafi År 2 / Semester 3
GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:
- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper
- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst
Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.
Les mer om Sedimentologi og stratigrafi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Strukturgeologi År 2 / Semester 3
Hovedtemaene i emnet er:
  • Geometri
  • Deformasjon
  • Spenning
  • Reologi
  • Forkastninger
  • Folder og mindre strukturer
  • Ekstensjonsregimer, kontraksjonsregimer og sidelengsregimer

Les mer om Strukturgeologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petra Imhof
Feltmetoder og geologisk kartlegging År 2 / Semester 4
Dette kurset vil fokusere på feltmetoder for sedimentologi og strukturell geologi. Kurset er basert på praktisk løsning av feltgeologiske problemer og aktiv læring. Studentene skal samle sedimentologiske og strukturelle data, utføre geologisk kartlegging og tolke resultatene i en geologisk sammenheng.
Les mer om Feltmetoder og geologisk kartlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Geofysikk og brønnlogging År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske og elektromagnetiske metoder. Innføring i petrofysisk blir gitt med fokus på brønnlogging. Bakenforliggende fysiske prinsipper, teknologi og tolking blir gjennomgått for å evaluere formasjon/litologi, fluid komposisjon, og væskestrøm. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne møte opp til eksamen.
Les mer om Geofysikk og brønnlogging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Ingve Simonsen
Reservoarteknikk År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk. Studentene vil etter endt kurs ha god forståelse av PVT egenskaper og faseoppførsel til reservoarfluider. Analytiske beregninger for separatorer, av en- og tofase strøm i porøse medier, materialbalanse for olje- gassreservoar, trykktesting i brønn vil bli gjennomgått.
Les mer om Reservoarteknikk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa
Bacheloroppgave petroleumsgeologi År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave petroleumsgeologi
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6
Anbefalte valgemner 4. og 5. semester
Introduksjon til geografiske informasjonssystemer År 2 / Semester 4
Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.
Les mer om Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.
Les mer om Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Dora Luz Marin Restrepo
Petrologi År 3 / Semester 5
GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Studentene lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter i mikroskop. En vil også lære å lage tolkninger fra sine observasjoner. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.
Les mer om Petrologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingrid Carita Augustsson
Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon År 3 / Semester 5
Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.
Les mer om Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Andre valgemner 5. semester
UNIS: The Quarternary History of Svalbard År 3 / Semester 5
UNIS: Arctic Marine Geology År 3 / Semester 5
Termo- og fluiddynamikk År 3 / Semester 5
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Anna Cecilie Åsland
Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne År 3 / Semester 5
Dette emnet dekker et spesifikt temaområde innen geovitenskap, som sedimentologi, stratigrafi, strukturgeologi, geofysikk og geokjemi. Temaet foreleses av en internasjonal fagperson over en ukes tid. Evaluering er basert på et prosjekt.
Les mer om Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Vektoranalyse År 3 / Semester 5
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Sammy Alaoui Soulimani
Boring År 3 / Semester 5
Boreprosessen, fra selve boringa med utstyr, til sementering av foringsrør og sikring mot uhell som Blow-out. Det legges spesiell vekt på dimensjonsberegning av borestreng, dyser, slampumper og foringsrør.
Les mer om Boring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mohsen Assadi
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.