Obligatoriske emner
Menneske-Teknologi-Organisasjon År 1 / Semester 1
Viktige menneskelige, teknologiske, og organisatoriske (MTO) aspekt som påvirker komplekse tekniske system. Gir kunnskap om hvordan menneske, teknologi, organisasjon og arbeidsprosesser relaterte saker påvirke Komplekse tekniske systemer, hvilke tiltak kan tas for produktive, effektive og sikre operasjoner, og hvordan man kan unngå uønskede situasjoner.
Les mer om Menneske-Teknologi-Organisasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 1 / Semester 1
This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.
Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.
The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.
Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Drift og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Tilstandsovervåkning og styring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler tilstandsovervåkning av dynamiske maskiner og statisk mekanisk utstyr ved bruk av avanserte følere og analyseverktøy. Videre diskuteres tilstandsovervåkning som en del av en prediktivt vedlikeholdsstrategi (tilstandsbasert vedlikehold). Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Tilstandsovervåkning og styring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Engineering anlegg, prosesser og prestasjon År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på sammenhengen mellom 'Assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon komplekse industrielle systemer. Kurset spesialt dekke kjennetegnende av kjerneprosesser i Assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser og beslutningssituasjoner påvirker ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre engineering, drift, og prestasjon i komplekse industrielle systemer.
Les mer om Engineering anlegg, prosesser og prestasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Pålitelighetsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.
Les mer om Pålitelighetsanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jon Tømmerås Selvik
Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage

Velg en spesialisering

Spesialisering Innovasjon og entreprenørskap
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS
Obligatoriske emner
Knowledge-based entrepreneurship År 2 / Semester 3
This course examines the factors that promote entrepreneurial success in new business ventures as well as in existing companies. The course focuses on knowledge-intensive entrepreneurship, as the basis for sustained competitive advantages. Topics include idea generation and evaluation, intellectual property rights analysis, market analysis, strategy analysis, analysis of resources including knowledge resources, external networks and partnerships management, financing options and liquidity control.
Les mer om Knowledge-based entrepreneurship
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Elisa Thomas
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of enabling identification and evaluation of innovation opportunities. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Velg 10 sp valgemne(r)
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Supply Chain and Lean Management År 2 / Semester 3
The course provides an overview of Operation Management topics which is the foundation for both SupplyChain and Lean Management issues. The focus are on industrial relevant topics like SupplyChain, Lean Management, Theory of Constraints, and Industry 4.0. These issues overlap partly and will be treated in lectures, essays, presentations etc. How can management of operations contribute to a profitable company or organization. Even if most of references are from manufacturing industry, the course content and methods are relevant for service and other organizations.
Les mer om Supply Chain and Lean Management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Frick
Industrielle tjenester og strategier År 2 / Semester 3
The course deals with the areas of strategy on the business, corporate and technology level, and the development of industrial services from the technical capabilites of a company. It deals with development, delivery and use of various product support services directed towards advanced technical equipment, machinery and production systems, as well as industrial services in general. The focus is especially directed towards the petroleum industry, but can be generalized towards land based industry.
Les mer om Industrielle tjenester og strategier
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering Teknisk og operasjonell integritet
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS
Obligatoriske emner
Prosjektbasert kurs på asset engineering og drift År 2 / Semester 3
Kurset fokuserer på problembasert og praksisorientert tilnærming for å styrke forståelsen og kunnskapen knyttet til Asset engineering og drift. Studentene skal ha evne til å lære, studere og analysere spesifikt utvalgte industrielle saker basert på prosjektdokumenter eller industrielle besøk.
Les mer om Prosjektbasert kurs på asset engineering og drift
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Asset dynamics modelling and simulation År 2 / Semester 3
Modelling and Simulation is the process of designing a model of a system and conducting simulation experiments to understand the behavior of the system and/or evaluate various strategies for the operation of the system. Modeling & Simulation has become an important tool in all phases of the acquisition process and can be used within most systems life cycle processes, including requirements analysis, architectural design, design, development, test, verification, operations, and maintenance. System dynamics is a rigorous modelling method that enables us to use computer simulations of complex systems in order to design more effective policies and strategies for greater success. Asset simulation helps to determine the impact of your business decisions before they were implemented into our technical systems.
This course teaches the skills required for understanding how the structure of complex systems creates their behaviour. Learning in a world of growing dynamic complexity requires us to become systems thinkers in order to expand the boundaries of our engineering and management models. Therefore, systems dynamics modelling is important for the analysis of policy and strategy, with a focus on business and engineering applications. The course is based on system development and dynamic modelling methodology. The course teaches the most commonly used simulation techniques: system dynamics simulation (continuous systems), discrete-event simulation, and agent-based modelling with help of the most well-known simulation packages e.g. AnyLogic, Vensim, Arena.
Les mer om Asset dynamics modelling and simulation
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Idriss El-Thalji
Velg 10 sp valgemne
Introduksjon til datavitenskap År 2 / Semester 3
Kurset skal gi kunnskap og erfaring innen datavitenskapelige oppgaver og gjøre studenten kjent med datavitenskapelig prosjektsyklus.
Les mer om Introduksjon til datavitenskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Risikoanalyse og -styring År 2 / Semester 3
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Teknisk sikkerhet År 2 / Semester 3
Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.
Les mer om Teknisk sikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Roar Bakke
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.