Obligatoriske emner
Vannkjemi År 1 / Semester 1
Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer.
Les mer om Vannkjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Espen Enge
Naturlige vannsystemer År 1 / Semester 1
Naturlige vannsystemer gir en innføring i jordas viktigste vannsystemer - overflatevann og vannsystemer i undergrunn og atmosfæren - saltvann og ferskvann. Det legges vekt på geo-/fysiske og biogeokjemiske forhold, transportprosesser og økologiske aspekter. Kurset bidrar til grunnleggende kunnskapsbasis for akvatisk miljøteknologi.
Les mer om Naturlige vannsystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Steinar Sanni
Miljømikrobiologi År 1 / Semester 1
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i mikrobiologi og mikrobiell økologi. Eksempler fra mikrobielle prosesser i naturlige og tekniske system presenteres.
Les mer om Miljømikrobiologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Miljøprosess analyse År 1 / Semester 1
Målsetningen med dette kurset er å introdusere kvantitative metoder og beregninger benyttet i bioprosessanalyse, renseteknologi og vannkvalitetsanalyse.
Les mer om Miljøprosess analyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
Grenseflatekjemi i vann År 1 / Semester 2
Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly).
Les mer om Grenseflatekjemi i vann
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Emil Lindback
Vann- og avløpsvannsrensing År 1 / Semester 2
Ved fullført kurs skal studenten kjenne prinsippene for ulike rensemetoder for kommunalt drikke- og avløpsvann samt å kunne dimensjonere og analysere mekaniske, kjemiske og biologiske enhetsrenseprosesser.
Les mer om Vann- og avløpsvannsrensing
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Torleiv Bilstad
Separasjonsteknologi År 1 / Semester 2
Målsetningen med kurset er at studenten skal beherske separasjonsprosesser knyttet til olje- og gassproduksjon.
Les mer om Separasjonsteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Torleiv Bilstad
Masteroppgave i Environmental Technology År 1 / Semester 2
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en valgt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i Environmental Technology
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
Metoder i vannvitenskap og teknologi År 2 / Semester 3
Metodekurset i vannvitenskap og vannteknologi fyller behovet for teoretisk og praktisk opplæring av studentene til vitenskapelig arbeid før oppstart av masteroppgaven. Studentene skal lære elementære vitenskapsteoretiske aspekt knyttet til eksperimentelt arbeid, å bruke litteraturen samt å gjennomføre en modul for metodeoppbygging og validering som skal benyttes i masteroppgaven.
Les mer om Metoder i vannvitenskap og teknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roald Kommedal

Valg av spesialisering

Spesialisering Offshore Environmental Technology
Obligatorisk emne
Akvatisk økotoksikologi År 2 / Semester 3
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.
Les mer om Akvatisk økotoksikologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin
Valgemner 2. og 3. semester
Videregående organisk kjemi År 1 / Semester 2
Funksjonell gruppe transformasjon. Karbon-karbon bindingsdannelse, Stereokjemi. Pericykliske reaksjoner. Organisk syntese og retrosyntetisk analyse. Reaksjonsmekanismer.
Les mer om Videregående organisk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Einar Bakstad
Miljøbioteknologi År 1 / Semester 2
Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.
Les mer om Miljøbioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Drift og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Instrumentell analyse År 2 / Semester 3
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.
Les mer om Instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Brede
Risikoanalyse og -styring År 2 / Semester 3
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Spesialisering Water Science and Technology
Obligatorisk emne
Miljøbioteknologi År 1 / Semester 2
Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.
Les mer om Miljøbioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Valgemner 3. semester
Instrumentell analyse År 2 / Semester 3
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.
Les mer om Instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Brede
Akvatisk økotoksikologi År 2 / Semester 3
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.
Les mer om Akvatisk økotoksikologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.