Obligatoriske emner
Vannkjemi År 1 / Semester 1
Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer.
Les mer om Vannkjemi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Espen Enge
Naturlige vannsystemer År 1 / Semester 1
Naturlige vannsystemer gir en innføring i jordas viktigste vannsystemer - overflatevann og vannsystemer i undergrunn og atmosfæren - saltvann og ferskvann. Det legges vekt på geo-/fysiske og biogeokjemiske forhold, transportprosesser og andre vannøkologiske aspekter. Kurset bidrar til grunnleggende kunnskapsbasis for akvatisk miljøteknologi.
Les mer om Naturlige vannsystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Steinar Sanni
Miljømikrobiologi År 1 / Semester 1
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i mikrobiologi og mikrobiell økologi. Eksempler fra mikrobielle prosesser i naturlige og tekniske system presenteres.
Les mer om Miljømikrobiologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Miljøprosess analyse År 1 / Semester 1
Målsetningen med dette kurset er å introdusere kvantitative metoder og beregninger benyttet i bioprosessanalyse, renseteknologi og vannkvalitetsanalyse.
Les mer om Miljøprosess analyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Ilke Pala Ozkok
Grenseflatekjemi i vann År 1 / Semester 2
Emnet skal gi forståelse for grenseflate kjemi og de relaterte konsepter: forskjellige overflater og grenseflater og realterte fenomener som overflate spenning, adsorpsjon, monolayers og film, væske grenseflater og membraner, selv aggregering (self assembly).
Les mer om Grenseflatekjemi i vann
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Emil Lindback
Vann- og avløpsvannsrensing År 1 / Semester 2
Ved fullført kurs skal studenten kjenne prinsippene for ulike rensemetoder for kommunalt drikke- og avløpsvann samt å kunne dimensjonere og analysere mekaniske, kjemiske og biologiske enhetsrenseprosesser.
Les mer om Vann- og avløpsvannsrensing
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
Separasjonsteknologi År 1 / Semester 2
This subject will introduce the principles and design approaches of separation and physical purification technologies used in the oil and gas industry, for biomass handling in the water and wastewater sector and novel applications in biotechnology. Furthermore new advancements in the field are presented and the candidates are challenged to propose novel applications of standard and new separation technologies.
Les mer om Separasjonsteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Gopalakrishnan Kumar
Masteroppgave i Environmental Technology År 1 / Semester 2
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en valgt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i Environmental Technology
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
Metoder i vannvitenskap og teknologi År 2 / Semester 3
Metodekurset i vannvitenskap og vannteknologi fyller behovet for teoretisk og praktisk opplæring av studentene til vitenskapelig arbeid før oppstart av masteroppgaven. Studentene skal lære elementære vitenskapsteoretiske aspekt knyttet til eksperimentelt arbeid, å bruke litteraturen samt å gjennomføre en modul for metodeoppbygging og validering som skal benyttes i masteroppgaven.
Les mer om Metoder i vannvitenskap og teknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roald Kommedal

Valg av spesialisering

Spesialisering Offshore Environmental Technology
Obligatorisk emne
Akvatisk økotoksikologi År 2 / Semester 3
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.
Les mer om Akvatisk økotoksikologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin
Anbefalte valgemner 2. og 3. semester
Miljøbioteknologi År 1 / Semester 2
Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.
Les mer om Miljøbioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) År 1 / Semester 2
Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) lar oss løse ligningene for fluiddynamikk for komplekse ingeniørproblemer. CFD brukes i dag innenfor et vidt spekter av industrier, noen eksempler er:
  • luftmotstand på fly og biler
  • vind- og bølgelaster på bygg og marine konstruksjoner
  • varme- og massetransport i kjemiske prosessanlegg
  • konsekvensmodellering av brann- og eksplosjoner i olje- og gassindustrien

I dette faget vil du få en innføring i beregningsassistert fluiddynamikk. Første del av emnet omhandler grunnleggende teori og numeriske metoder. Andre del av emnet introduserer bruk av CFD-verktøyet OpenFOAM for løsning av praktiske problemer. Kurset avsluttes med et gruppeprosjekt der dere selv velger et problem å simulere i OpenFOAM.
Les mer om Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Teigen Giljarhus
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Instrumentell analyse År 2 / Semester 3
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.
Les mer om Instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Brede
Oljefelt produksjonskjemi År 2 / Semester 3
Emnet skal lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som er brukt i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer noen brønnstimuleringsmetoder, problemer med strømning i brønn og rørledninger og prosesseringsproblemer. Miljø aspekter vil også bli diskutert.
Les mer om Oljefelt produksjonskjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Organisk avfallsbehandling År 2 / Semester 3
This course introduce the fundamentals/basic theories and technologies for processing of organic wastes to biofuels and biochemical products via biotechnological unit processes. Additionally, methodologies and concepts for valorisation of wastes, biotechnological processes and bioproducts are discussed.
Les mer om Organisk avfallsbehandling
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Gopalakrishnan Kumar
Risikoanalyse og -styring År 2 / Semester 3
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Andre valgemner 3. semester
Bioprosessmodellering År 2 / Semester 3
The overall objectives of the course is to transfer knowledge on the principles of modeling and simulation of biosystems, and enable the engineer to construct models of biochemical processes carried out in activated sludge systems. In addition, techniques for calibration and verification of the biochemical models will be covered, and applications on simulation based design of carbon and nutrient removing activated sludge systems will be exemplified.
Les mer om Bioprosessmodellering
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Ilke Pala Ozkok
Modeling and Computational Engineering År 2 / Semester 3
Dette kurset gir en grunnleggende innføring i numeriske metoder og modelleringsteknikker som brukes for å løse praktiske problemer. Kurset gir innsikt og ferdigheter innen algoritmisk tenkning og programmeringsteknikker.
Du vil lære de vanligste numeriske metodene som blir brukt for å løse komplekse fysiske, biologiske, finans og geologiske fenomener. Eksempler på metoder som blir gjennomgått er: numerisk deriverte, numerisk integrasjon, Monte Carlo og boot strapping metoder, inverse metoder, numerisk løsning av ordinære differensiallikninger, simulated annealing, og collony optimization, lattice Boltzmann modeller, random walk modeller, boks (compartment) modeller.
Kurset baserer seg på programmeringsspråket Python. Innleveringsoppgavene vil fokusere på å lære deg å sette opp matematiske modeller av ulike fenomener, utvikler algoritmer for å løse de matematiske modellene, implementere dem, og undersøke styrker og svakheter ved valg av ulike løsningsmetoder og valg av ulik modeller.
Les mer om Modeling and Computational Engineering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Aksel Hiorth
Spesialisering Water Science and Technology
Obligatorisk emne
Miljøbioteknologi År 1 / Semester 2
Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.
Les mer om Miljøbioteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krista Michelle Kaster
Anbefalte valgemner 3. semester
Instrumentell analyse År 2 / Semester 3
Kurset gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.
Les mer om Instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Brede
Akvatisk økotoksikologi År 2 / Semester 3
Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.
Les mer om Akvatisk økotoksikologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Maria Pampanin
Organisk avfallsbehandling År 2 / Semester 3
This course introduce the fundamentals/basic theories and technologies for processing of organic wastes to biofuels and biochemical products via biotechnological unit processes. Additionally, methodologies and concepts for valorisation of wastes, biotechnological processes and bioproducts are discussed.
Les mer om Organisk avfallsbehandling
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Gopalakrishnan Kumar
Bioprosessmodellering År 2 / Semester 3
The overall objectives of the course is to transfer knowledge on the principles of modeling and simulation of biosystems, and enable the engineer to construct models of biochemical processes carried out in activated sludge systems. In addition, techniques for calibration and verification of the biochemical models will be covered, and applications on simulation based design of carbon and nutrient removing activated sludge systems will be exemplified.
Les mer om Bioprosessmodellering
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Ilke Pala Ozkok
Andre valgemner 3. semester
Modeling and Computational Engineering År 2 / Semester 3
Dette kurset gir en grunnleggende innføring i numeriske metoder og modelleringsteknikker som brukes for å løse praktiske problemer. Kurset gir innsikt og ferdigheter innen algoritmisk tenkning og programmeringsteknikker.
Du vil lære de vanligste numeriske metodene som blir brukt for å løse komplekse fysiske, biologiske, finans og geologiske fenomener. Eksempler på metoder som blir gjennomgått er: numerisk deriverte, numerisk integrasjon, Monte Carlo og boot strapping metoder, inverse metoder, numerisk løsning av ordinære differensiallikninger, simulated annealing, og collony optimization, lattice Boltzmann modeller, random walk modeller, boks (compartment) modeller.
Kurset baserer seg på programmeringsspråket Python. Innleveringsoppgavene vil fokusere på å lære deg å sette opp matematiske modeller av ulike fenomener, utvikler algoritmer for å løse de matematiske modellene, implementere dem, og undersøke styrker og svakheter ved valg av ulike løsningsmetoder og valg av ulik modeller.
Les mer om Modeling and Computational Engineering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Aksel Hiorth

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.