MENY

Petroleumsteknologi master 2 år

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du spesialiserer deg i enten Bore- og brønnteknologi, Naturgassteknologi eller Reservoarteknologi.

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket. All undervisning foregår på engelsk. Information in English.

Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i feltene naturgassteknologi, bore- og brønnteknologi eller naturgassteknologi:

Naturgassteknologi: Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Overgang fra kull og olje til naturgass i energiproduksjon gir raskt store miljøgevinster globalt. Studiet passer deg som er interessert i påvisning og produksjon av olje og gass fra reservoar, samt produksjon av flytende drivstoff fra naturgass eller biogass. Under studiet vil du lære mer om gassreservoar og gassproduksjon, ulike faser av livssyklusen for en brønn, LNG-teknologi og gassverdikjeden fra reservoar til marked.

Bore- og brønnteknologi: Dette studiet gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi: På dette masterstudiet vil du lære mer om hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre god verdiskapning for  samfunnet. Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Men det finnes rom for forbedringer i produksjonseffektiviteten, noe som kan innebære enorme verdier. Med spesialisering i reservoarteknologi vil du få økonomisk og miljømessig kunnskap om hva som må til for å få olje og gass ut av reservoarene. Videre vil du lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Les mer om spesialiseringene her.

Du er kanskje også interessert i:

 

Masterstudenter i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger på lab.

Kilde: CP Publisert 04.12.2019