Compulsory courses
Risikoanalyse og -styring År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Pålitelighetsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.
Les mer om Pålitelighetsanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jon Tømmerås Selvik
Økonomisk analyse i risikostyring År 1 / Semester 2
I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.
Les mer om Økonomisk analyse i risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Risikovurdering og beslutninger År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i risikovurdering og anvendt risikovurdering i ulike industrier og sektorer. Kurset vektlegger bruk av risikovurdering som underlag for risikoinformerte beslutninger.
Les mer om Risikovurdering og beslutninger
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Willy Solberg Røed
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roger Flage
Masteroppgave risikostyring År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der studenten skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal studenten vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har studenten vanligvis skaffet seg de fagkunnskapene og ferdighetene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet.
Les mer om Masteroppgave risikostyring
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Frederic Emmanuel Bouder
Valgbare emner
Investeringsanalyse År 1 / Semester 1
Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.
Les mer om Investeringsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Roy Endre Dahl
Prosjektledelse 1 År 1 / Semester 1
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Offshore feltutvikling År 1 / Semester 1
This course gives an overview of the offshore industry and an introduction to methods and technologies relating to the development of offshore oil and gas fields. The course starts with the framework and the subsurface design basis and covers elements of marine technology, systems design, functionality and design of production facilities, platform concepts, subsea solutions, pipelines, cost estimation, principles for project execution, and assessment of uncertainty, economic analysis and decision criteria.
This is illustrated by examples from the Norwegian continental shelf and other areas where such activities take place.
Les mer om Offshore feltutvikling
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Jan Inge Dalane
Teknisk sikkerhet År 1 / Semester 1
Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.
Les mer om Teknisk sikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Roar Bakke
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Enterprise risk management År 2 / Semester 3
The course focuses basic principles of Enterprise risk management (ERM); ERM frameworks; uncertainties and the potential for surprises; ERM integrating with strategy and performance; integration of complementary concepts like robustness, resilience and vulnerability; and digitalization, internet of things (IoT), information security and cyber risk management
Les mer om Enterprise risk management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Lasse Berg Andersen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.