MENY

Barnehagevitenskap master

Revidert master med 3 profiler! Er du barnehagelærer og ønsker å styrke den faglige kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg!

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Etter fullført studium tildeles kandidaten tittelen Master i barnehagevitenskap, og du sitter igjen med høy faglig kompetanse. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet.

Organisering av studiet
Mastergradsstudiet har et omfang på 120 studiepoeng fordelt over to år. Studiet er et samlingsbasert og nettstøtta heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Den nettstøtta delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav individuelt og i grupper. Det er også mulig å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet.

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen

Profil 2: Ledelse og veiledning i barnehagen

Profil 3: Kommunikasjon og språk i barnehagen

Du søker om opptak på Master i barnehagevitenskap, og når du er tatt opp på studiet vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du velger profil. 

De som ønsker opptak på profil 2, Ledelse og veiledning i barnehagen, må også søke opptak til emnet PVE100, Viderereutdanning for praksislærere, som er et videreutdanningstilbud som finansieres av Utdanningsdirektoratet (Udir). Søknadsfristen til dette emnet er 1.mars. Det må søkes på Udir sin nettside. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Tilsvarende må de som ønsker opptak på profil 3, Kommunikasjon og språk i barnehagen, søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring, VBS201, innen 1.mars på Udir sine sider via denne linken.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor ett av disse videreutdanningstilbudene eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet. Dette gjøres etter opptak.

En rekke emner går på tvers av profilene.

Semester Masterstudium 120 sp Antall samlinger og dager på campus
1

Innføringsemne (15 sp)
Profilemne (15 sp)

3 samlinger á 4 dager
2 Vitenskapsteori og metode (15 sp)
Profilemne (15 sp)
3 samlinger á 4 dager
3 Profilemne / utveksling (15 sp)
Forum (5 sp)
Oppstart masteroppgave
Profilemner 3 samlinger 2-3 dager avhengig av emne. Forum er nettbasert.
4 Masteroppgave (40 sp) Etter gitte retningslinjer og avtale med veileder


Dersom du ønsker å ta masteren over et lengre tidsløp, eller at du kun vil styrke din faglige kompetanse, er det mulig å søke seg inn på enkeltemner. For opptak til enkeltemner høsten 2020 åpnes det for søking via søknadsweb 15.06 med søknadsfrist 01.08 (følg søknad via lokalt opptak for link til søknadsweb). Følgende emner er aktuelle for høsten 2020:

- MBV115, Barnehagen som forskningsarena
- MBV125, Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage

Tilsvarende vil det bli lagt ut aktuelle emner for våren 2021 den 15.10 med søknadsfrist 01.12. Mer informasjon kommer etter hvert.

Formål
Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet. 

Samarbeid
Som et universitet med eget institutt for barnehagelærerutdanning og tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre – FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret – har Universitetet i Stavanger som intensjon å bidra til økt fokus og satsing på barnehageforskning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Internasjonalisering
Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning. I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUM der både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler (se menyvalget Utvekslingsmuligheter)

Målgruppe og opptakskrav
Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:
         Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
        
Annen relevant utdanning på bachelornivå

Vi gjør oppmerksom på at masterstudiet er under revisjon. Informasjonen som ligger under menyvalget "Studieplan og emner" og "Hva lærer du" gjelder foreløpig den gamle studiemodellen. Oppdatert informasjon kommer.  

 

Les mer:

 

 

Barnehagelærer og barn

Kilde: CP Publisert 20.01.2020