Obligatoriske fellesemner
Forskningsmetode og vitenskapsteori År 1 / Semester 1
Forskningsmetode og vitenskapsteori er organisert i en fellesdel (10 studiepoeng) og en fagspesifikk del (5 studiepoeng). Fellesdelen i emnet er felles for masterprogrammene i spesialpedagogikk og idrett. Fellesdelen omfatter vitenskapsteori, kvalitative og kvantitative metoder og forskningsetikk. I den fagspesifikke delen av emnet utdypes disse temaene og knyttes til forskningstradisjoner i hhv spesialpedagogikk og idrettsvitenskap. I den fagspesifikke delen vil studentene analysere, vurdere og diskutere vitenskapelige publikasjoner innenfor det aktuelle fagområdet.
Les mer om Forskningsmetode og vitenskapsteori
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Anne Nevøy
Spesialpedagogikk, en introduksjon År 1 / Semester 2
Emnet er på 15 studiepoeng, som fordeles på 3 moduler:
Modul 1: Inkluderende pedagogikk: Modulen belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle innenfor fellesskapet.
Modul 2: Innovasjonsarbeid i barnehage og skole: Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. Dette forutsetter kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.
Modul 3 Forebygging av lese- og skrivevansker: Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole. I denne modulen står forebygging av lese- og skrivevansker sentralt.
Les mer om Spesialpedagogikk, en introduksjon
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Ingunn Eikeland
Masteroppgave - Spesialpedagogikk - deltid År 4 / Semester 7
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.
Les mer om Masteroppgave - Spesialpedagogikk - deltid
Studiepoeng: 30

Valg av fagprofil

Fagprofil læringsmiljø og adferd
Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner
Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.
Les mer om Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Kjersti Balle Tharaldsen
Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom År 3 / Semester 6
Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.
Les mer om Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lene Vestad
Læringsmiljø og adferd - valgemner 4. og 5. semester
Introduksjon til lese- og skrivevansker År 2 / Semester 4
Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.
Les mer om Introduksjon til lese- og skrivevansker
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Brekke Stangeland
Mangfold og deltagelse År 2 / Semester 4
Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.
Les mer om Mangfold og deltagelse
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Lese- og skrivevansker 2 År 3 / Semester 5
Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon og tiltro til egne ferdigheter, innsats og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.
Les mer om Lese- og skrivevansker 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Oddny Judith Solheim
Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling År 3 / Semester 5
Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.
Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.
Les mer om Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Sandvik Tveitnes
Fagprofil lese- og skrivevansker
Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner
Introduksjon til lese- og skrivevansker År 2 / Semester 4
Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.
Les mer om Introduksjon til lese- og skrivevansker
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Brekke Stangeland
Lese- og skrivevansker 2 År 3 / Semester 5
Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon og tiltro til egne ferdigheter, innsats og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.
Les mer om Lese- og skrivevansker 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Oddny Judith Solheim
Lese- og skrivevansker- valgemner 3. og 6. semester
Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling År 2 / Semester 3
Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.
Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.
Les mer om Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Sandvik Tveitnes
Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.
Les mer om Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Kjersti Balle Tharaldsen
Mangfold og deltagelse År 3 / Semester 6
Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.
Les mer om Mangfold og deltagelse
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom År 3 / Semester 6
Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.
Les mer om Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lene Vestad
Fagprofil inkluderende pedagogikk
Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner
Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling År 2 / Semester 3
Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.
Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.
Les mer om Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Sandvik Tveitnes
Mangfold og deltagelse År 3 / Semester 6
Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.
Les mer om Mangfold og deltagelse
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Inkluderende pedagogikk - valgemner 4. og 5. semester
Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom År 2 / Semester 4
Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.
Les mer om Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lene Vestad
Introduksjon til lese- og skrivevansker År 2 / Semester 4
Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.
Les mer om Introduksjon til lese- og skrivevansker
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Brekke Stangeland
Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole År 3 / Semester 5
Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.
Les mer om Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Kjersti Balle Tharaldsen
Lese- og skrivevansker 2 År 3 / Semester 5
Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon og tiltro til egne ferdigheter, innsats og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.
Les mer om Lese- og skrivevansker 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Oddny Judith Solheim

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.