Obligatoriske emner
Mekanikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Lineær algebra År 1 / Semester 1
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Les mer om Lineær algebra
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Fysikklaboratorium År 1 / Semester 2
Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.
Les mer om Fysikklaboratorium
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Abhijit Bhat Kademane
Reell og kompleks kalkulus År 1 / Semester 2
Introduksjon i teorien for funksjoner av en kompleks og flere reelle variable, inkludert konvergens/divergens av rekker, både reelle og komplekse.
Les mer om Reell og kompleks kalkulus
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Duncan Mcnutt
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Termo- og fluiddynamikk År 2 / Semester 3
Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.
Les mer om Termo- og fluiddynamikk
Studiepoeng: 10
Ansvarlig laboratorieøvelser:
Anna Cecilie Åsland
Diskret matematikk År 2 / Semester 3
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Vektoranalyse År 2 / Semester 3
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tyson Ritter
Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori År 2 / Semester 4
Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.
Les mer om Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tomas Brauner
Mikrofysikk År 2 / Semester 4
Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk.
Les mer om Mikrofysikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Helena Kolesova
Differensialligninger År 2 / Semester 4
Innføring i ordinære og partielle differensialligninger.
Les mer om Differensialligninger
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Kvantemekanikk År 3 / Semester 5
Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.
Les mer om Kvantemekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Karl Rothkopf
Numerisk modellering År 3 / Semester 5
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Statistisk Fysikk År 3 / Semester 6
Matematikkens historie År 3 / Semester 6
Utviklingen til en del sentrale begreper i moderne matematikk: Tall og tallsystemer (naturlige tall, rasjonale tall, reelle tall, kardinaltall) fra Babylon til Europa, uendelighetsbegrepet fra Zenon til Cantor, integrasjon og derivasjon (grensebegrepet fra Fermat til Weierstrass, Newtons fluksjoner, det infinitesimale fra Leibniz til Robinson), uendelige rekker. Klassisk algebra, med løsning av tredje- og fjerdegradslikninger.
Les mer om Matematikkens historie
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Ulanovskii
Abstrakt Algebra År 3 / Semester 6
Introduksjon til den aksiomatiske oppbygningen av algebraiske objekter som grupper, ringer og kropper, med anvendelser på kongruensregning og symmetrier av geometriske figurer.
Les mer om Abstrakt Algebra
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eirik Eik Svanes
Velg ett emne i 5. semester (høst)
Astronomi og Astrofysikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.
Les mer om Astronomi og Astrofysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematisk analyse År 3 / Semester 5
Det aksiomatiske grunnlaget for matematisk analyse med vekt på kompleks analyse.
Les mer om Matematisk analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 3 / Semester 5
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz

Valg av spesialisering

Spesialisering matematikk
Obligatoriske emner
Matematisk modellering År 4 / Semester 7
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.
Les mer om Matematisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Statistisk modellering og simulering År 4 / Semester 7
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Masteroppgave i matematikk År 4 / Semester 8
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i matematikk
Studiepoeng: 60
Faglærer:
Helge Bøvik Larsen
Velg ett emne i 7. semester
Matematisk analyse År 4 / Semester 7
Det aksiomatiske grunnlaget for matematisk analyse med vekt på kompleks analyse.
Les mer om Matematisk analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Rashkovskii
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 4 / Semester 7
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Statistisk læring År 4 / Semester 7
Introduksjon til statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingsmetoder, modellseleksjon, regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, klyngeanalyse.
Les mer om Statistisk læring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester
Velg 3 emner i 8. semester (vår)
Topologi og symmetri År 4 / Semester 8
Kurset gir en innføring i topologi, symmetrigrupper og deres anvendelser.
Les mer om Topologi og symmetri
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Matematisk analyse II År 4 / Semester 8
Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse, med anvendelser til harmonisk analyse.
Les mer om Matematisk analyse II
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Alexander Ulanovskii
Algebraisk geometri År 4 / Semester 8
Introduksjon til algebraisk geometri, med vekt på grunnleggende egenskaper for og eksempler på varieteter og avbildninger mellom varieteter.
Les mer om Algebraisk geometri
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gunnar Gulbrandsen
Generaliserte lineære modeller År 4 / Semester 8
Emnet gir en innføring i generaliserte lineære modeller (GLM), som er en naturlig generalisering av vanlig (multippel) lineær regresjon for normalfordelte responser til responser fra en større klasse av fordelinger, spesielt diskrete fordelinger. Teori for generaliserte lineære modeller blir gjennomgått med anvendelser bl.a. på regresjonsmodeller for normalfordelte data, logistisk regresjon for binære og multinomiske data, Poisson-regresjon og levetidsanalyse. Prinsipper for statistisk modellering, estimering og inferens. Likelihoodteori. Anvendelser og analyse av datasett vektlegges.
Les mer om Generaliserte lineære modeller
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Utveksling 8. semester (vår)
Utveksling - 30 SP År 4 / Semester 8
Spesialisering fysikk
Obligatoriske emner
Analytisk mekanikk og feltteori År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ipsita Mandal
Faststoffysikk År 4 / Semester 7
Emnet skal gi et nødvendig grunnlag i faststoffysikk.
Les mer om Faststoffysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Masteroppgave i fysikk År 4 / Semester 8
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i fysikk
Studiepoeng: 60
Faglærer:
Helge Bøvik Larsen
Velg ett emne i 7. semester
Astronomi og Astrofysikk År 4 / Semester 7
Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.
Les mer om Astronomi og Astrofysikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Matematisk modellering År 4 / Semester 7
Distribusjoner, Fourier-transformasjon, Greensfunksjoner, anvendelser mot differensiallikninger.
Les mer om Matematisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Paul Francis de Medeiros
Valgemner ved UiS eller utveksling 8. semester
Velg 3 emner i 8. semester (vår)
Generell relativitetsteori og kosmologi År 4 / Semester 8
Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiskekonsekvenser.
Les mer om Generell relativitetsteori og kosmologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Germano Nardini
Kvantefeltteori År 4 / Semester 8
Emnet gir en innføring i Kvantefeltteori.
Les mer om Kvantefeltteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Karl Rothkopf
X-ray and Neutron scattering År 4 / Semester 8
Introduction to X-ray and Neutron scattering. The course covers the basic physical principles underlying the interaction of X-ray and neutrons with matter, as well as the physics behind standard experimental techniques used to understand the structure and dynamical processes in matter.
Les mer om X-ray and Neutron scattering
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Diana Lucia Quintero Castro
Numerisk faststoffysik År 4 / Semester 8
With these subjects the student will be able to understand the basis of solid state physics, such as
Solid state concepts; Phonons; Lattice and magnetic excitations in solids;
Force field methods; Hartree and Hartree-Fock theory; Density-Functional theory; Basis sets; Pseudopotentials; Molecular dynamics;
Functional properties of different types of materials;
Experimental methods for material characterization;
The student will be able to apply these concepts on state of the art research topics.
Les mer om Numerisk faststoffysik
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Eva Rauls
Utveksling 8. semester (vår)
Utveksling - 30 SP År 4 / Semester 8

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.