MENY

Barnevernspedagog - hva lærer du?

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste, barn og familiers rettigheter, gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, samt relevant juridisk metode
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, familie- og nettverksarbeid, samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold, rus og psykisk helse; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold, og kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om samers status og rettigheter som urfolk, og samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har kunnskap om egen profesjon og profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig arbeid
 • har kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, og kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, og innovasjonsprosesser
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om barns digitale hverdagsliv, digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå


Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, relevante rettsregler, teorier og faglig skjønn på en kultursensitiv måte til det beste for barn og familier i et samfunn med kulturelt mangfold
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon og deltakelse, og sikrer barn og unges medvirkning
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk- og sosialpedagogisk arbeid, samt beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over kritisk over egen og tjenestens praksis, maktforhold og profesjonalitet i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon


Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan utrede, analysere, planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre barnets beste og likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelseKilde: FS

Sist oppdatert: 28.09.2020