Obligatoriske emner
Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø År 1 / Semester 1
Emnet vil ved hjelp av ulike faglige perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling samt hvordan ulike aspekter ved, og kvaliteter i oppvekstmiljøet og samfunnet er medvirkende for hvordan barnet vokser inn i samfunnet og blir en deltager der.
Les mer om Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Linda Elisabeth Bjørknes
Utsatte barn og unge År 1 / Semester 1
I dette emnet har vi fokus på forhold som kan medvirke til at barn og unge blir utsatt for risiko. Risikofaktorer kan være knytte til individuelle forhold ved barnet og forhold knyttet til familie, nettverk og samfunn som helhet.
Les mer om Utsatte barn og unge
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Linda Elisabeth Bjørknes
Velferdspolitikk og velferdsorganisering År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i velferdspolitikk generelt og om forhold som har betydning for barnevernet spesielt. Innholdet i emnet består av temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og organisasjonsteori.
Les mer om Velferdspolitikk og velferdsorganisering
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Britt Ingunn Misund
Velferdsrett År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt og barnevernsektoren spesielt.
Les mer om Velferdsrett
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Turid Bie
Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge År 2 / Semester 3
I dette emnet har vi fokus på praktisk sosialpedagogisk arbeid med barn og unge. Det legges vekt på betydningen av gode relasjoner og god kommunikasjon mellom barn og unge og barnevernspedagogen. Videre legges det vekt på etablering av gode utviklingsmiljø, metodisk sosialpedagogisk arbeid, forebyggende arbeid og bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid.
Les mer om Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
Studiepoeng: 15
Saksbehandling i barnevernstjenesten År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Wenche Hovland
Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge År 3 / Semester 5
Emnet har som hensikt å gi studentene bred kunnskap om traumer og komplekse barnevernfaglige problemområder, og ferdigheter i anvendelse av tilegnet kunnskap i sosialpedagogisk arbeid med utsatte barn og unge.
Les mer om Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Samarbeid og mestring av yrkesrollen År 3 / Semester 5
Emnet har fokus på barnevernspedagogens yrkesrolle, samarbeid, emosjonelt arbeid, ledelse og mestring av utfordrende forhold i arbeidet.
Les mer om Samarbeid og mestring av yrkesrollen
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Bacheloroppgave År 3 / Semester 6
Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Mikhail Gradovski
Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold År 3 / Semester 6
Sentralt i dette emnet står temaene mangfold, endring, kritisk refleksjon og innovasjon. Studentene skal reflektere kritisk på et abstrakt teoretisk nivå over de fire kjernetemaene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse: barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis.
Les mer om Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Mikhail Gradovski

Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 4
4. semester praksis gjennom UiS
Kunnskapsbasert praksis År 2 / Semester 4
Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.
Les mer om Kunnskapsbasert praksis
Studiepoeng: 30

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.