Obligatoriske emner
Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø År 1 / Semester 1
Emnet vil ved hjelp av sosialpedagogiske, psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske perspektiv søke å gi en helhetlig beskrivelse av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Det vil bli lagt vekt på individets personlige og sosiale utvikling.
Les mer om Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Linda Elisabeth Bjørknes
Examen Philosophicum - IS År 1 / Semester 1
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingunaya Myhre Larsen
Velferdspolitikk År 1 / Semester 2
Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og organisasjonsteori rettet mot yrkesutøvelse primært innenfor offentlig sektor.
Les mer om Velferdspolitikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Britt Ingunn Misund
Velferdsrett År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt og barnevernsektoren spesielt.
Les mer om Velferdsrett
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet År 2 / Semester 3
Emnet skal gi bred kunnskap om barnevernstjenesten for utsatte barn og deres familier i et flerkulturelt Norge gjennom en analytisk, kritisk, reflektert, juridisk og etisk kompetanse.
Les mer om Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Wenche Hovland
Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge År 3 / Semester 5
Studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i sosialpedagogiske arbeidsmåter både i forhold til individ, gruppe, organisasjoner og nettverk. Handlingskompetansen skal bygge videre på og integrere kunnskap tilegnet gjennom de andre hovedemnene på barnevernspedagogutdanningen.
Les mer om Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Bacheloroppgave med forskningsmetode År 3 / Semester 6
Bacheloroppgaven med forskningsmetode er et todelt emne som består av forskningsmetode og bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er individuell. Studenten velger selv tema som skal ligge innenfor barnevernspedagogens arbeidsfelt. Veileder skal godkjenne teamet.
Les mer om Bacheloroppgave med forskningsmetode
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Kathrine Skoland

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS
Praksis År 2 / Semester 4
Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.
Les mer om Praksis
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Ingunn Øyre
4. semester praksis gjennom utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 4

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.