Obligatoriske emner
Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk År 1 / Semester 1
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter innen fagfeltene sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Teorier i og om sosialt arbeid og sosialpedagogikk blir samlet og hver for seg satt inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. Et sentralt tema vil være relasjonen mellom praksisfelt, profesjon og forskning. Etiske utfordringer, teoretiske perspektiver samt empiri knyttet til makt som fenomen vil vektlegges. Emnet skal bidra til utviklingen av både refleksiv profesjonspraksis og refleksiv forskning.
Les mer om Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk
Studiepoeng: 20
Studiekoordinator:
Aase Bø-Rygg
Vitenskapsteori År 1 / Semester 1
Emnet behandler det vitenskapsfilosofiske og metateoretiske forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner, og i hvilken grad og på hvilke premisser det er mulig å skaffe seg vitenskapelig kunnskap. Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep og sentrale vitenskapsteoretiske retninger behandles, med fokus på sosial- og humanvitenskapenes vitenskapsteori.
Les mer om Vitenskapsteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Otto Jacobsen
Velferdsstaten - politikk og teori År 1 / Semester 2
Hovedtemaet i emnet er den norske velferdsstaten. Emnet vil gi studenten kunnskap om aktuell norsk og internasjonal velferdspolitikk. Emnet skal sette studenten i stand til å identifisere særtrekk ved den norske velferdsmodellen og til å kunne analysere relevante politiske utfordringer for sosialarbeidere.
Vi går inn på det normative grunnlaget for velferdsstaten, studerer særtrekk, suksessfaktorer og kjennemerker. Studenten blir gjort kjent med utfordringer for velferdsstatane og analyser av disse.
Les mer om Velferdsstaten - politikk og teori
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Svein Erik Tuastad
Forskningsmetoder År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi en innføring i samfunnsforskning, og kunnskap om ulike tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige forskning. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter i både kvalitative og kvantitative forskningsdesign som grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.
Les mer om Forskningsmetoder
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mikhail Gradovski
Masteroppgave År 2 / Semester 4
Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i sosialfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.
Les mer om Masteroppgave
Studiepoeng: 30
Studiekoordinator:
Aase Bø-Rygg
Velg 1 av 3 emner
Children, youth and participation År 1 / Semester 2
This module has its basis in the new perspectives of children and youth, based on updated research in sociology, psychology and social work. It focuses on children and youth, as competent parties in the construction of their daily life and in decisions concerning their everyday life. These perspectives can also be found in the UN Convention on the Rights of the Child and will have consequences for the practice of social work and social policy.
Les mer om Children, youth and participation
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Elisabeth Enoksen
Arbeid som inkluderingspolitikk År 1 / Semester 2
Emnet har:
Fokus på Norsk, nordisk og internasjonale politikkutforminger, debatter og implementeringer på aktiviserings- og inkluderingsfeltet i forhold til arbeid.
Fokus på hvordan utdanning bidrar til å gi menneske et meiningsfullt liv og medvirker til inkludering i samfunnet.
Fokus på hvordan arbeid er et virkemiddel til å motvirke fattigdom og utjevne sosiale forskjeller, ved å gjøre mennesket økonomisk selvstendig.
Fokus på hvordan en kan arbeide for at mennesket skal ha nytte av å være med i fellesskap og selv kunne være med på å forme fellesskap.
Les mer om Arbeid som inkluderingspolitikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kathrine Skoland
Barnevernrettslige tema År 1 / Semester 2
Barneverntjenestene er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen for å kunne «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» jfr. barnevernloven § 1-1.
Formålet med emnet er å gi studenten en spesialisert juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid. Dette gjøres ved fordypning i sentrale og utvalgte tema.
Emnet tar utgangspunkt i de krav som stilles til barnevernets arbeid og har fokus på barns rettslige stilling i dette arbeidet.
Les mer om Barnevernrettslige tema
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Agnete Velde Jansson

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

Ved UiS - velg fordypning
Fordypning Arbeidsinkludering - velg 30 sp
Arbeidsinkludering og sosialt arbeid År 2 / Semester 3
Eit gjennomgåande tema i emnet er utøving av sosialt arbeid utifrå intensjonen om inkludering for alle i aktivitets- og arbeidsfellesskap. Arbeidsinkludering dreier seg om heilskapleg og prosessorientert arbeid i kontaktetablering, oppfølging av avslutningsfasen i arbeid med personar med samansette behov og som ofte har eit marginalisert forhold til arbeidslivet. Sosialt arbeid dreier seg også om å arbeide førebyggande og kunne kome inn i tidleg fase når menneske opplever ekskluderingsprosessar i arbeidslivet.
Les mer om Arbeidsinkludering og sosialt arbeid
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Aase Bø-Rygg
Arbeid, rus og psykisk helse År 2 / Semester 3
Det er ikke en "rusmisbruker" eller en "pasient" som skal i arbeid, det er en person. Ofte en person med ett ønske om å bidra og noe å bidra med. Presumtivt "normale" må "bevise" sykdom for å ikke måtte jobbe, men overnevnte personer ofte må "bevise" seg friske for å få jobbe. Forflytningen fra "antatt frisk" til "antatt syk" gjør at tvilen faller "syk" til gode, med de store konsekvenser det får for den enkelte, pårørende og samfunn.
Recoverytradisjonen vil bli brukt som teoretisk hovedrammeverk. Recovery fornekter ikke den økte kompleksiteten og større utfordringer ovennevnte personer har. Recovery forsøker å løfte fokus til den vedvarende prosessen et menneske er i, der ovennevnte problemer kun er ett av mange viktige element. Andre viktige element er myndiggjøring, ressurser, håp, identitet og sosiale nettverk og støtte. Dette helhetlige fokus vil i dette faget spisses mot å fasilitere prosessen med å komme i arbeid.
Les mer om Arbeid, rus og psykisk helse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Tjora
Ethical Reflections in Contextual Social Work År 2 / Semester 3
Ethical knowledge and ethical skills are key elements in social work. This 10 credits course seeks to advance the student's understanding of the interaction between ethical theories and contextual social work related to student's background, history and professional practices.
Les mer om Ethical Reflections in Contextual Social Work
Studiepoeng: 10
Programme coordinator:
Aase Bø-Rygg
Fordypning Barnevern, velg 30 sp.
Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering År 2 / Semester 3
Barnevernfaglig arbeid innebærer håndtering av tunge etiske dilemma og et stort ansvar for vurderinger og beslutninger som har store konsekvenser for utsatte barn og deres familier. Dette 10 studiepoengs emnet fokuserer på personlig relasjonskompetanse og vil ta for seg den glidende overgangen mellom rolle og person, og mellom profesjonskompetanse og personlig kompetanse. Hensikten er å gi studentene kunnskap om teorier og forskning rundt emosjonelt arbeid, etiske dilemma og mestringsstrategier som kan anvendes i profesjonelt relasjonsarbeid.
Les mer om Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Samarbeid med barn og familier - metoder og tilnærminger År 2 / Semester 3
  • Emnet har som formål å utvikle studentenes forutsetninger for å møte barn og unge og deres familier på måter som fremmer relasjonsbygging og samarbeid. Det vil være særlig rettet mot saker der samarbeidsforhold er utfordrende og konfliktfylt.
  • Emnet bygger på nyere teoretisk og forskningsbasert kunnskap som vil bli knyttet til praktiske ferdigheter i barnevernfaglig arbeid.
  • Emnet vil sette fokus på praktisk samspill og relasjonelle utfordringer i de ulike fasene i arbeidet. Denne delen vil inneholde øvelser som kan utføres i praktisk oppgaveutførelse med det som mål at studentene utvikler evnen til å reflektere over egen praksis og kan tilegne seg nye eller alternative strategier i utfordrende samarbeidsrelasjoner.


Les mer om Samarbeid med barn og familier - metoder og tilnærminger
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Aase Bø-Rygg
Relasjoner og samarbeid med barn og familier - Kunnskap og eksemplarisk praksis År 2 / Semester 3
Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om relasjoner og samarbeids betydning for arbeid med utsatte barn og unge og deres familier. På dette kunnskapsgrunnlaget skal emnet også gi kompetanse og ferdigheter til å etablere og videreutvikle relasjoner og samarbeid med utsatte barn og unge og deres familier.
Les mer om Relasjoner og samarbeid med barn og familier - Kunnskap og eksemplarisk praksis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Erik Paulsen
Utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.