Obligatoriske emner
Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå År 1 / Semester 1
Emnet er en innføring i fagene sosialt arbeid, psykologi, sosiologi og sosialantropologi. Fagene utgjør et storemne hvor hvert enkelt fag har en stor grad av selvstendighet. Dette skal sikre et faglig grunnlag for profesjonelt sosialt arbeid.
Les mer om Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Evelyn Sandøy Ottesen
Examen Philosophicum - IS År 1 / Semester 1
Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingunaya Myhre Larsen
Velferdspolitikk I År 1 / Semester 2
Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra stats- og kommunalkunnskap, sosialpolitikk og samfunnsøkonomi særlig rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor.
Les mer om Velferdspolitikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lars Andre Nysæther
Velferdsrett År 1 / Semester 2
Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt, og sosialfaglig sektor spesielt.
Les mer om Velferdsrett
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern År 2 / Semester 3
Studentene skal tilegne seg kunnskap om grupper og gruppeprosesser. Videre skal studentene utvikle evnen til å analysere og forstå barneperspektivet som grunnlag for alt sosialt arbeid med barn og ungdom. Studentene skal lære seg rammene for å ta i bruk ulike arbeidsmetoder i det kommunale barnevernet. Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse av hvordan juss og sosialpolitikk påvirker prioriteringer og rammebetingelser for arbeid med barn, unge og familier.
Studentene skal tilegne seg forståelse av hvordan samfunnsendringer, knyttet til migrasjon og endrede fattigdomsbilder, påvirker arbeidet med barn og familier.
Les mer om Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Rutt Venke Bengtsson
Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå År 3 / Semester 5
Profesjonelt sosialt arbeid III er et emne hvor studentene skal integrere og reflektere over erfaringer fra praksis opp mot ulike teoretiske perspektiver. Samfunnsarbeid er en av flere tilnærminger. Med utgangspunkt i problemskapende faktorer i samfunnet skal studentene lære å anvende teorier og metoder for å kunne utøve samfunnsarbeid i lokalsamfunn og overfor utsatte grupper. Emnet berører både individ og samfunnsnivå knyttet til temaene rus, psykiatri og flerkulturell forståelse. Studentene skal tilegne seg kunnskap om forebygging og ulike forebyggingsstrategier i møte med ulike brukergrupper.
Les mer om Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Kim Iren Kroken
Velferdspolitikk II År 3 / Semester 5
Emnet inneholder temaer og problemstillinger fra sosialpolitikk, juss og samfunnsøkonomi, særlig rettet mot yrkesutøvelse i offentlig helse- og sosialsektor.
Les mer om Velferdspolitikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lars Andre Nysæther
Bacheloroppgave med forskningsmetode År 3 / Semester 6
Bacheloroppgaven med forskningsmetode er et todelt emne som består av forskningsmetode og bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er individuell. Studenten velger selv tema som skal ligge innenfor feltet sosialt arbeid. Veileder skal godkjenne temaet.
Les mer om Bacheloroppgave med forskningsmetode
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Kathrine Skoland

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS
Praksis År 2 / Semester 4
Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for sosionomens arbeidsområder. I dette arbeidet er etisk vurderte handlinger sentralt.
Les mer om Praksis
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Aase Bø-Rygg
4. semester praksis gjennom utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 4

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.