MENY

Helsevitenskap master 2 år

Master i helsevitenskap er et toårig fulltidsstudium for deg som har bachelor/grunnutdanning innen helse eller sosialfag og ønsker å videreutvikle din kompetanse i akademisk retning.
Helsearbeider med eldre kvinne. Bildet illustrerer helsevitenskaputdannelsen ved UiS.

Master i helsevitenskap retter oppmerksomhet mot helse som fenomen og som forskningsfelt. Dette omfatter også en innføring i hvordan ulike vitenskaper og deres forsknings- og arbeidsmetoder bidrar til å definere, intervenere og evaluere helse og helsetjenester både på mikro- og makronivå.

Personer med kronisk sykdom utgjør en stor og voksende gruppe som representerer ulike utfordringer både for den enkelte og helsevesenet. Hvordan kan pasientens sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når de har behov for helsetjenester?

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner (60 sp), et valgemne (10 sp) og en master-oppgave (50 sp). Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike tema å fordype deg i. Du kan bidra med ny kunnskap som samfunnet trenger, på et område som du er interessert i.

Det helsevitenskapelige fakultet har god kontakt med helse- og omsorgstjenestene i regionen og arrangerer hvert år et seminar: Forskningstorget. Her presenterer praksisfeltet sine forskningsbehov. Fakultetet har også egne forskningsgrupper innenfor ulike områder, som vi anbefaler masterstudenter å knytte seg til i arbeidet med masteroppgaven. Da er du sikret et fagmiljø rundt deg i tillegg til den ordinære veiledningen. Vår forskning omfatter bl.a. områder som kroniske lidelser, pasient-sikkerhet, pårørende, profesjonelle relasjoner, livskvalitet, e-læring og simulering

Studiet krever en bachelor i helse- eller sosialfag. Søkere med tilsvarende utdanningsbakgrunn innen andre områder kan vurderes for opptak. Studiet kvalifiserer deg for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Les mer:

  • Nytt masteremne i simulering: Fra høsten tilbyr UiS masteremnet «Simuleringsbasert læring» som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er generisk og bør være interessant for langt flere enn helsepersonell.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 15.03.2018