MENY

Historie og historiedidaktikk - hva lærer du?

 • Etter fullført studium skal studenten:

Kunnskaper
 • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner brukes i ulike sammenhenger.
 • ha kunnskap om diverse fagtradisjoner som har vært relevante for etableringen av historiebruk og minnestudier som tverrfaglige fagfelt.
 • ha inngående kunnskap om aktuelle metoder og den teoretiske rammen rundt historie- og minnestudier.
 • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/forskningsperspektiver knyttet til det historiske fagfeltet.
 • ha kunnskap om tematikker innenfor spesifikke historiske forskningsfelt.

Ferdigheter
 • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og benytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historiebruk og i minnestudier.
 • kunne holde et muntlig fremlegg som drøfter historiebruk og minnestudier.
 • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer.
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte.
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater.
 • kunne reflektere selvstendig over ulike forståelser av spesifikke historiske forskningsfelt.
 • kunne utføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger knyttet til bruk av historie.
 • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger.
 • kunne kommunisere om bruk av historie og minner i ulike kulturelle, sosiale og politiske sammenhenger både med spesialister og ikke-spesialister
 • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til spesifikke historiske forskningsfelt og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.
 • beherske historiefagets uttrykksformer.
 • kunne reflektere kritisk over historisk faglitteratur.
 • kunne evaluere historisk faglitteratur.


Kilde: FS

Sist oppdatert: 09.08.2020