Hotelledelse Y-vei, bachelor

Hotelledelse - y-veien - obligatoriske emner
Restaurantledelse År 1 / Semester 1
Emnet vil gi en grunnleggende innføring til restaurantledelse. Bedriftssimuleringsspillet HotCalc benyttes for å gi læring om hvordan man driver en restaurant i form av aksjeselskap med alle sine oppgaver. Kurset tilfredsstiller kravene til § 3 - 5 i Arbeidsmiljøloven.
Les mer om Restaurantledelse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Helge Jørgensen
Norsk og engelsk for høyere utdanning År 1 / Semester 1
Studentene skal etter endt kurs kunne lese, skrive og forstå fagtekster. De skal lære gode lese- og uttaleferdigheter og kunne benytte forskjellige skriftlige uttrykksformer. Faget skal gi en generell innføring i de to språkenes oppbygning og grammatikk, og arbeidet med forskjellige fagtekster skal utvide studentenes ordforråd og utvikle formuleringsevnen for flere uttrykksmåter.
Les mer om Norsk og engelsk for høyere utdanning
Studiepoeng:
Instituttleder:
Johan Richard Edelheim
Innføring i matematikk År 1 / Semester 1
Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.
Les mer om Innføring i matematikk
Studiepoeng:
Instituttleder:
Johan Richard Edelheim
Serviceledelse og serviceorganisering År 1 / Semester 2
I faget BHO130 Serviceledelse presenteres temaer som individuell og organisatorisk læring, bedriftskultur og ledelse, makt, beslutninger, persepsjon og motivasjon. Disse sees i sammenheng med servicekvalitet og virksomhetens evne til å tilpasse seg stadige endringer samt endrede rammevilkår.
Les mer om Serviceledelse og serviceorganisering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Olga Gjerald
Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen År 1 / Semester 2
Emnet presenterer blant annet tema som optimal tilpasning under ulike konkurranseformer, oppsett og analyse av driftsregnskap, budsjettmodeller og alternativ kostnadsproblematikk.
Les mer om Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen
Studiepoeng:
Faglærer:
Margaret Nybø Smørholm
Serviceøkonomi År 1 / Semester 2
Dette er et introduksjonskurs i mikroøkonomi hvor forståelse av konsumenter og bedriftseiere sine beslutninger innen reiseliv- og hotellvirksomhet vil stå sentralt. Gjennom kurset vil studentene bli kjent med sentrale mikroøkonomiske begreper samt lære seg både tolkning og anvendelse av grunnleggende modeller innenfor konsumentteori, produksjonsteori, og markedstilpasning for bedrifter og konsumenter i økonomien.
Les mer om Serviceøkonomi
Studiepoeng:
Faglærer:
Trude Berg Andersen
Strategisk hotelledelse År 2 / Semester 3

Kurset gir en teoretisk innføring i strategisk ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk analyse og strategiske tenkning. Utover det skal kurset gi en grunnforståelse for de ulike dog komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.

Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi og d) Evaluering/kontroll av strategi. Strategisk ledelse handler om valg - om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt, analytisk forståelse av indre og ytre krefter som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om utvikling av strategiske alternativer (endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.

Les mer om Strategisk hotelledelse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Annie Haver
Finansregnskap for hotell og reiseliv År 2 / Semester 3

Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.

Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, utbyttepolitikk, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk, analyse av regnskap.

Les mer om Finansregnskap for hotell og reiseliv
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Harald Sigurd Olsen
Examen Philosophicum - NHS År 2 / Semester 3
Emnet gir en gjennomgang av hva og hvorledes filosofien er. Samtidig gir emnet en presentasjon av filosofer fra filosofiens historie som kan gi inspirasjon til hvordan bli en god leder.
Les mer om Examen Philosophicum - NHS
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Bjørn Olav Roaldseth
Personalledelse og kommunikasjon i servicebedrifter (HR) År 2 / Semester 4
Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om sentrale personalpolitiske emner, problemstillinger og arbeidsmetoder.
Les mer om Personalledelse og kommunikasjon i servicebedrifter (HR)
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Åse Helene Bakkevig Dagsland
Markedsanalyse og forskningsmetode År 2 / Semester 4
Dette emnet gir en introduksjon til markedsanalyse basert på generell, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Emnet krever en jevn og stor arbeidsinnsats gjennom hele kursperioden, og det forutsettes at studentene møter forberedt og deltar aktivt i forelesninger og datalabsesjoner.
Les mer om Markedsanalyse og forskningsmetode
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Elisabeth Lind Melbye
Revenue management År 2 / Semester 4

Hvordan utvikle og lede hoteller og noe utvalgte lover og forskrifter i en byggesak, til rettelegging for ulike funksjonshemninger, planlegging av avdelinger og rom i et hotell, byggekostnader, forvaltning, drift og vedlikehold av hotellbygg.

Det vil bli gitt opplæring i tegneprogrammet VISIO.

Les mer om Revenue management
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Johan Richard Edelheim
Forbrukerinnsikt År 3 / Semester 5
En viktig forutsetning for en vellykket markedsstrategi er kunnskap om forbrukerne; hva de tenker, hva de føler, hvordan de tar beslutninger og hvilke faktorer som påvirker deres beslutninger.
Les mer om Forbrukerinnsikt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Elisabeth Lind Melbye
Markedsføringsledelse År 3 / Semester 5
Dette kurset vil gi deg en grundig innføring i de viktigste oppgavene innenfor markedsføring som fag og arbeidsområde. Vårt fokus er hvordan bedrifter jobber for å utvikle sitt markedstilbud, samt kommunikasjon og leveranse av disse til markedet. Du vil lære praktiske verktøy og arbeidsmetoder for å kunne forstå og møte et marked preget av høy konkurranse. Studentene øves i å utvikle analytiske ferdigheter for å identifisere utfordringer og muligheter både eksternt og internt i bedriften. Vi fokuserer spesielt på bedrifter innenfor hotell, restaurant og reiseliv.
Les mer om Markedsføringsledelse
Studiepoeng:
Faglærer:
Heidi Victoria Skeiseid
Investering og finansiering for vertskapsnæringen År 3 / Semester 5

Hovedvekten i kurset er knyttet til investeringsbeslutninger og foretaksfinansiering, men vil også behandle enkelte emner innen finansinvesteringer i den grad dette er med på å klargjøre forhold innen bedriftsfinansiering.

Kurset tar også opp forholdet mellom regnskap, budsjetter og kontantstrømmer.

Les mer om Investering og finansiering for vertskapsnæringen
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Harald Sigurd Olsen
Juss for hotell, restaurant og reiseliv År 3 / Semester 6
Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler, næringsspesifikk spesiallovgivning og juridisk metode.
Les mer om Juss for hotell, restaurant og reiseliv
Studiepoeng:
Instituttleder:
Johan Richard Edelheim
Bacheloroppgave i hotelledelse År 3 / Semester 5

Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet.

Oppgaven er et selvstendig arbeid der en skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studieprogrammet. Arbeidet med oppgaven er trening i kritisk problemformulerings- og framstillingsevne. I tillegg er det trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse utvalgte problem.

Det avholdes et informasjonsmøte i høstsemesteret (i det femte semesteret) med presentasjon av mulige tema. Det er mulig å skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet.

Det gjennomføres en metodeuke rett etter semesterstart i januar. Studentene må ha gjennomgått et obligatorisk kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.

Les mer om Bacheloroppgave i hotelledelse
Studiepoeng:
Instituttleder:
Johan Richard Edelheim

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.