Obligatoriske emner
Introduksjon til hotelledelse År 1 / Semester 1
Kurset gir en teoretisk og "praktisk nær" introduksjon i hotell-ledelse, ledelses-utfordringer og hva som kjennetegner Hotell- og Restaurantnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Tema som inngår er betydningen av konseptutvikling, marked, hotell brands, segmenter/målgrupper, kundeopplevelser, gjestefilosofi, pris-strategi samt trender. I tillegg vektlegges sentrale lov-verk knyttet til bransjen.
Les mer om Introduksjon til hotelledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Mona Anita Kristiansen Olsen
Matematikk og statistikk År 1 / Semester 1
Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.
Les mer om Matematikk og statistikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jinghua Xie
Examen Philosophicum - NHS År 1 / Semester 1
Emnet gir en gjennomgang av hva og hvorledes filosofien er. Samtidig gir emnet en presentasjon av filosofer fra filosofiens historie som kan gi inspirasjon til hvordan bli en god leder.
Les mer om Examen Philosophicum - NHS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Olav Roaldseth
Strategisk hotelledelse År 1 / Semester 2
Kurset gir en teoretisk innføring i Strategisk Ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk tenkning, strategisk analyse og strategisk implementering. Kurset gir også en grunnforståelse for de komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.
Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi samt d) Evaluering/kontroll av strategien. Strategisk ledelse handler om: valg,om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt samt analytisk forståelse av indre og ytre krefter som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om evne til å utvikle strategiske alternativer (for eksempel endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.
Les mer om Strategisk hotelledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Huseyin Arasli
Serviceledelse År 1 / Semester 2
BRH 100 Serviceledelse fokuserer på hvordan det er å arbeide i en serviceorganisasjon, både som leder og underordnet. Det blir lagt opp til en organisasjonspsykologisk forståelse hvor den enkeltes opplevelse, holdninger, relasjoner til andre etc. blir vektlagt. Videre vil det også bli lagt vekt på hvordan en organisasjon som helhet fungerer - arbeidsdeling, hvordan beslutninger blir tatt, læring, kultur, kommunikasjon etc. Kurset vil legge særlig vekt på ledelse og utøvelse av ledelse i serviceorganisasjoner.
Les mer om Serviceledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Einar Marnburg
Økonomi 1 År 1 / Semester 2
Emnet presenterer blant annet tema som optimal tilpasning under ulike konkurranseformer, oppsett og analyse av driftsregnskap, budsjettmodeller og alternativ kostnadsproblematikk.
Les mer om Økonomi 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Heskestad
Måltidsledelse År 2 / Semester 3
Faget inneholder planlegging og kunnskap omkring måltidsledelse. Ha kjennskap til forskjellige faktorer som påvirker drift av ulike spisesteder, serveringsbedrifter også innenfor offentlig sektor. Hvor mat og drikke blir satt i et helhetsperspektiv både i privat og offentlig sammenheng.
Les mer om Måltidsledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kai Victor Hansen
Kommunikasjon i serviceorganisasjoner År 2 / Semester 3
Kommunikasjon er en helt sentral del av organisasjoners ledelse og virksomhet, enten fokus er på lederes praksis, å motivere ansatte, formidle og implementere beslutninger forhandlinger eller endringsprosesser. Organisasjonskommunikasjon er viktig for å skape en opplevelse av medvirkning, tillit, åpenhet og troverdighet. Dette kurset vil bidra til økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en positiv og inkluderende organisasjonskultur.
Les mer om Kommunikasjon i serviceorganisasjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tone Therese Linge
Markedsføring År 2 / Semester 3
Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i faget markedsføring og strategiske utfordringer som markedsførere står ovenfor. Kurset skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring og gi studentene på en teoretisk og praktisk forståelse av markedsføring som fagområde.
Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, markedsføringsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete eksempler, og kandidatene skal være i stand til å planlegge og vurdere ulike markedstiltak blant annet basert på solid forståelse for forbrukeratferd.
Les mer om Markedsføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Håvard Hansen
Økonomi 2 År 2 / Semester 4
Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.
Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk, analyse av regnskap.
Les mer om Økonomi 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Riana Steen
Samfunnsvitenskapelig metode År 2 / Semester 4
Dette kurset gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kurset har en jevn arbeidsbelastning, og den første obligatoriske innleveringsoppgaven vil bli delt ut allerede i tredje undervisningsuke.
Les mer om Samfunnsvitenskapelig metode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Lukasz Andrzej Derdowski
Personalledelse (HR) År 2 / Semester 4
Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om sentrale personalpolitiske emner, problemstillinger og arbeidsmetoder.
Les mer om Personalledelse (HR)
Studiepoeng: 10
Instituttleder:
Trude Furunes
Bacheloroppgave i hotelledelse År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet.
Oppgaven er et selvstendig arbeid der en skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studieprogrammet. Arbeidet med oppgaven er trening i kritisk problemformulerings- og framstillingsevne. I tillegg er det trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse utvalgte problem.
Det avholdes et informasjonsmøte i høstsemesteret (i det femte semesteret) med presentasjon av mulige tema. Det er mulig å skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet.
Studentene må ha gjennomgått et obligatorisk kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.
Les mer om Bacheloroppgave i hotelledelse
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Heidi Victoria Skeiseid
Revenue management År 3 / Semester 6
Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.
Les mer om Revenue management
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trude Furunes

5. semester, emner ved UiS eller utveksling

Emner ved UiS
Velg 3 emner
Gastronomy År 3 / Semester 5
In the course Gastronomy, outlining different topics. Gastronomy is more than food and beverages. Here are some topics: Concept, Budget, Marketing, Sustainability, Tourism, Food hygiene, Food and Beverage. These themes must be seen in the context of gastronomic development, trends, management, and conceptual construction. Food and travel blogs, -vlogs, ratings, and competitions. Markets and festivals.
Les mer om Gastronomy
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Kai Victor Hansen
MICE År 3 / Semester 5
The course gives a theoretical and practical introduction to MICE. The MICE industry (Meeting, Incentive travel, Conventions and Exhibition) is one of the fastest growing segments of the global tourism industry, and has potential economic impacts on the host region, resulting from the longer stay of the attendees than other types of tourists.
Hotels are one of multiple stakeholders in the MICE industry, and it is important for future hospitality managers to have knowledge, skills and competences about this segment, so that the host regions can attract, plan, operate and implement future events.
Les mer om MICE
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Mona Anita Kristiansen Olsen
Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective År 3 / Semester 5
The course addresses the topic of Corporate Social Responsibility (CSR) considered from a leadership perspective. The primary objective of the CSR course is to create knowledge and stimulate awareness about the CSR phenomenon, as a basis for making decisions about, and incorporating CSR in the very fabric of a contemporary business.
Les mer om Corporate Social Responsibility in service organizations - a leadership perspective
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Lukasz Andrzej Derdowski
Lederlaboratorium År 3 / Semester 5
Kurset skal bidra til å utvikle den enkelte student i retning av å bli en dyktig gruppedeltaker og en operativ leder, med særlig vekt på å arbeide gjennom og sammen med sine kolleger og medarbeidere. Det skal bidra til økt egeninnsikt og forståelse for sammenhenger mellom egen væremåte og utviklingen i gruppen. Kurset skal også gi praktisk trening i sosialt samspill og samhandling, kommunikasjon, og trening i å observere og analysere samspill. Studentene skal gjennom kursets ulike aktiviteter øke bevisstheten om den menneskelige kapitalens verdi i servicebedrifter, og om nødvendigheten av å ivareta og utvikle sine medarbeidere.
Les mer om Lederlaboratorium
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trude Furunes
Utvalgte juridiske emner År 3 / Semester 5
Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler, næringsspesifikk spesiallovgivning og juridisk metode.
Les mer om Utvalgte juridiske emner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dag Osmundsen
Prosjektledelse År 3 / Semester 5
Project management is a discipline for planning, organizing, creating motivation and control of resources to achieve specific goals.
Les mer om Prosjektledelse
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Dag Osmundsen
Big Data and Smart Hospitality År 3 / Semester 5
The course aims to give the students the tools and understanding to analyze and utilize Big Data.
Les mer om Big Data and Smart Hospitality
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Trude Furunes
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.