MENY

Reiselivsledelse bachelor - hva lærer du?

Kunnskap
Studenten skal etter endt bachelor program:

 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor reiseliv, slik som bærekraftig reiselivsutvikling, utvikling av opplevelser og destinasjoner, samt vertskap, og tjenesteyting.
 • Ha kunnskap om reiselivets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Ha grunnleggende økonomisk, juridisk og bedriftsøkonomisk kompetanse.
 • Ha grunnleggende kunnskap om serviceorganisasjoner og personalledelse.
 • Ha grunnleggende kompetanse i markedsføring, forbrukeratferd, og forskningsmetode.
 • Ha kunnskap om bærekraftig utvikling av destinasjoner.
 • Ha bred praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i reiselivet

Ferdigheter
Studenten skal etter endt bachelorprogram:
 • Ha evne til å integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på praktiske problemstillinger relatert til reiselivsnæringen.
 • Ha evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering og fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger, og kontroll.
 • ha en bred reiselivsforståelse kombinert med innføring i ledelse av kommersielle servicevirksomheter.
 • Ha evne til å reflektere over egen faglig forståelse av turisme som fenomen og næring, inkludert bærekraftig reiselivsutvikling og ressursbruk.
 • Ha en bred reiselivsforståelse kombinert med kunnskap og forståelse av praktisk ledelse, psykologi, organisasjonsteori, administrasjonsfag, markedsføring og økonomi.
 • Kunne implementere kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling og ansvarlig turisme i ledelsen av reiselivsbedrifter og reiselivsorganer.

Generell kompetanse
Studenten skal etter endt bachelor program:
 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger relatert til reiselivsfag
 • kunne arbeide selvstendig eller som en del av et team, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kunne reflektere og diskutere synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en god og ansvarlig praksis.


Kilde: FS

Sist oppdatert: 24.02.2020