Obligatoriske emner
Matematikk og statistikk År 1 / Semester 1
Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.
Les mer om Matematikk og statistikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jinghua Xie
Innføring i reiseliv År 1 / Semester 1
Kurset skal gi kandidaten en innføring i reiselivsfaget. De ulike sidene ved reiseliv som fenomen og næring vil bli presentert. Reiseliv er et omfattende virksomhetsfelt med stor samfunnsmessig betydning. Gjennom kurset skal studentene få en innføring i de mange mulighetene og utfordringene som knytter seg til reiseliv som en moderne og trendsettende virksomhet.
Les mer om Innføring i reiseliv
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Lukasz Andrzej Derdowski
Examen Philosophicum - NHS År 1 / Semester 1
Emnet gir en gjennomgang av hva og hvorledes filosofien er. Samtidig gir emnet en presentasjon av filosofer fra filosofiens historie som kan gi inspirasjon til hvordan bli en god leder.
Les mer om Examen Philosophicum - NHS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Olav Roaldseth
Serviceledelse År 1 / Semester 2
BRH 100 Serviceledelse fokuserer på hvordan det er å arbeide i en serviceorganisasjon, både som leder og underordnet. Det blir lagt opp til en organisasjonspsykologisk forståelse hvor den enkeltes opplevelse, holdninger, relasjoner til andre etc. blir vektlagt. Videre vil det også bli lagt vekt på hvordan en organisasjon som helhet fungerer - arbeidsdeling, hvordan beslutninger blir tatt, læring, kultur, kommunikasjon etc. Kurset vil legge særlig vekt på ledelse og utøvelse av ledelse i serviceorganisasjoner.
Les mer om Serviceledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Einar Marnburg
Økonomi 1 År 1 / Semester 2
Emnet presenterer blant annet tema som optimal tilpasning under ulike konkurranseformer, oppsett og analyse av driftsregnskap, budsjettmodeller og alternativ kostnadsproblematikk.
Les mer om Økonomi 1
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Terje Heskestad
Opplevelsesproduksjon År 1 / Semester 2
Dette emnet fokuserer på opplevelsesproduksjon i reiselivet. Gjennom teori, praktiske eksempler og case vises produksjon av opplevelser for besøkende i ulike deler av reiselivssektoren. Studentene arbeider blant annet med et selvvalgt case gjennom gruppeoppgave. Ekskursjoner er også del av kursaktivitetene.
Les mer om Opplevelsesproduksjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olga Gjerald
Kommunikasjon i serviceorganisasjoner År 2 / Semester 3
Kommunikasjon er en helt sentral del av organisasjoners ledelse og virksomhet, enten fokus er på lederes praksis, å motivere ansatte, formidle og implementere beslutninger forhandlinger eller endringsprosesser. Organisasjonskommunikasjon er viktig for å skape en opplevelse av medvirkning, tillit, åpenhet og troverdighet. Dette kurset vil bidra til økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en positiv og inkluderende organisasjonskultur.
Les mer om Kommunikasjon i serviceorganisasjoner
Studiepoeng: 10
Instituttleder:
Trude Furunes
Markedsføring År 2 / Semester 3
Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i faget markedsføring og strategiske utfordringer som markedsførere står ovenfor. Kurset skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring og gi studentene på en teoretisk og praktisk forståelse av markedsføring som fagområde.
Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, markedsføringsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete eksempler, og kandidatene skal være i stand til å planlegge og vurdere ulike markedstiltak blant annet basert på solid forståelse for forbrukeratferd.
Les mer om Markedsføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Håvard Hansen
Responsible Tourism and Ethics År 2 / Semester 3
The course addresses topics that are critical to the management of tourism such as impacts of tourism (both positive and negative), current trends, ethical principles and conflicts etc. Both the natural environmenta as well as the local cultures will be explored with relation to these issues. The course also explores some of the tools used in managing the challenges that may arise as a result of tourism.
Les mer om Responsible Tourism and Ethics
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Åsa Helen Grahn
Samfunnsvitenskapelig metode År 2 / Semester 4
Dette kurset gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kurset har en jevn arbeidsbelastning, og den første obligatoriske innleveringsoppgaven vil bli delt ut allerede i tredje undervisningsuke.
Les mer om Samfunnsvitenskapelig metode
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Lukasz Andrzej Derdowski
Personalledelse (HR) År 2 / Semester 4
Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om sentrale personalpolitiske emner, problemstillinger og arbeidsmetoder.
Les mer om Personalledelse (HR)
Studiepoeng: 10
Instituttleder:
Trude Furunes
Reisemålsutvikling År 2 / Semester 4
Emnet reisemålsutvikling, vil fokusere på ressursgrunnlaget for reiseliv ut fra markedsmulighetene, konsekvenser ved resursutnyttelse, samt aktører som blir involvert i utviklingen fra ressurs til produkt.
Les mer om Reisemålsutvikling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Olga Gjerald
Bacheloroppgave i reiselivsledelse År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet.
Oppgaven er et selvstendig arbeid der en skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studieprogrammet. Arbeidet med oppgaven er trening i kritisk problemformulerings- og framstillingsevne. I tillegg er det trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse utvalgte problem.
Det avholdes et informasjonsmøte i høstsemesteret (i det femte semesteret) med presentasjon av mulige tema. Det er mulig å skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet.
Studentene må ha gjennomgått et obligatorisk kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.
Les mer om Bacheloroppgave i reiselivsledelse
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Marit Gunda Gundersen Engeset
Tourism Supply Chain Management År 3 / Semester 6
Kurset gir et innblikk i hvordan virksomheter og organisasjoner innen turisme samarbeider og utvikles innen internasjonal turisme logistikk for å kunne nå sine mål.
Les mer om Tourism Supply Chain Management
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Øystein Jensen
Valgbare emner eller utveksling
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
Utvalgte juridiske emner År 3 / Semester 5
Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler, næringsspesifikk spesiallovgivning og juridisk metode.
Les mer om Utvalgte juridiske emner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dag Osmundsen
Økonomi 2 År 3 / Semester 5
Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.
Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk, analyse av regnskap.
Les mer om Økonomi 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Riana Steen
Prosjektledelse År 3 / Semester 5
Project management is a discipline for planning, organizing, creating motivation and control of resources to achieve specific goals.
Les mer om Prosjektledelse
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Dag Osmundsen
Lederlaboratorium År 3 / Semester 5
Kurset skal bidra til å utvikle den enkelte student i retning av å bli en dyktig gruppedeltaker og en operativ leder, med særlig vekt på å arbeide gjennom og sammen med sine kolleger og medarbeidere. Det skal bidra til økt egeninnsikt og forståelse for sammenhenger mellom egen væremåte og utviklingen i gruppen. Kurset skal også gi praktisk trening i sosialt samspill og samhandling, kommunikasjon, og trening i å observere og analysere samspill. Studentene skal gjennom kursets ulike aktiviteter øke bevisstheten om den menneskelige kapitalens verdi i servicebedrifter, og om nødvendigheten av å ivareta og utvikle sine medarbeidere.
Les mer om Lederlaboratorium
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trude Furunes
Technology and the Tourism Industry År 3 / Semester 5
This unit focuses on how technology has changed and will continue to change the tourism industry.
Les mer om Technology and the Tourism Industry
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Trude Furunes
Host - Guest Encounters År 3 / Semester 5
Host - Guest Encounters is a third-year course in the bachelor program in tourism management. The course offers insights into the many and evolving relations between tourists and other agents involved in the field of tourism. The course will allow the students to discuss the many relationships that are developing within the tourism industry viewed in a social and cultural context.
Les mer om Host - Guest Encounters
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Leif Selstad
Adventure Tourism and Entrepreneurship År 3 / Semester 5
Adventure tourism and entrepreneurship examines the complexities of the special interest tourism sector in general and the adventure tourism sector specifically The course is designed to prepare the candidates to develop prepare students to understand the complexities of an industry in constant development, where entrepreneurial activities is central. As travel markets become more sophisticated, travellers seek more authentic experiences for their leisure, pleasure and recreation, and their needs are driven more from individual preferences today than ever before.
Les mer om Adventure Tourism and Entrepreneurship
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Mitja Gorenak
Big Data and Smart Hospitality År 3 / Semester 5
The course aims to give the students the tools and understanding to analyze and utilize Big Data.
Les mer om Big Data and Smart Hospitality
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Trude Furunes

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.