Obligatoriske fellesemner
Mekanikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Ingeniørfaglig innføring - Bygg År 1 / Semester 1
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt i 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.
Les mer om Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Ploog
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Emil Lindback
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6

Valg av studieretning

Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner
Stedsforståelse og Byteori År 1 / Semester 2
Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg innføres verktøy for å forstå, beskrive og vurdere eksisterende bysituasjoner.
Les mer om Stedsforståelse og Byteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Byrommet År 1 / Semester 2
Kurset har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.
Les mer om Byrommet
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kirsten Welschemeyer
Områdeplanlegging År 2 / Semester 3
Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.
Les mer om Områdeplanlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lene Bjørnø
Vegplanlegging År 2 / Semester 3
Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.
Les mer om Vegplanlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjartan Gidskehaug
Bygningsfysikk og husbygg År 2 / Semester 4
Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.
Les mer om Bygningsfysikk og husbygg
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Guillermo Rojas Orts
Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling År 2 / Semester 4
The course provides knowledge about urban development considering existing cultural environments.
Les mer om Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Anne Merete Skogland
Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der man bruker kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven vises evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet.
Les mer om Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Emner ved UiS eller utveksling 5. semester
Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Byggadministrasjon med BIM År 3 / Semester 5
Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.
Les mer om Byggadministrasjon med BIM
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Byregionen År 3 / Semester 5
Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet.
Les mer om Byregionen
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Praksis / Studioarbeid 1 År 3 / Semester 5
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / Studioarbeid 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Andre valgemner 5. semester
Byutviklingsprosjekt 1 År 3 / Semester 5
Prosjekt-basert emne i byutvikling.
Les mer om Byutviklingsprosjekt 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon År 3 / Semester 5
Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.
Les mer om Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Økonomi og marked År 3 / Semester 5
Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.
Les mer om Økonomi og marked
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
Studieretning teknisk planlegging
Teknisk planlegging - Obligatoriske emner
Byggematerialer og geoteknikk År 1 / Semester 2
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.
Les mer om Byggematerialer og geoteknikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Fernando Mazuera Rico
Konstruksjonsmekanikk 1 År 1 / Semester 2
Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker
Les mer om Konstruksjonsmekanikk 1
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Områdeplanlegging År 2 / Semester 3
Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.
Les mer om Områdeplanlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lene Bjørnø
Vegplanlegging År 2 / Semester 3
Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.
Les mer om Vegplanlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjartan Gidskehaug
Vann og avløp År 2 / Semester 4
Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha basiskunnskaper og ferdigheter innen dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemer.
Dette inkluderer blant annet innføring i urban hydrologi, VA-hydraulikk, vannkvalitet og vann forurensning, vannkilder og vanninntakk, vannbehov og overføring og distribusjon av forsyningsvann, og håndtering av overvann.
Kunskaper om dimensjonering og utforming av vann og avløpsystemet vil være et sentralt tema.
Les mer om Vann og avløp
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Bygningsfysikk og husbygg År 2 / Semester 4
Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.
Les mer om Bygningsfysikk og husbygg
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Guillermo Rojas Orts
Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der man bruker kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven vises evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet.
Les mer om Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Emner ved UiS eller utveksling 5. semester
Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Stålkonstruksjoner År 3 / Semester 5
Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset tar også for seg noen casestudier.
Les mer om Stålkonstruksjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Byggadministrasjon med BIM År 3 / Semester 5
Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.
Les mer om Byggadministrasjon med BIM
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Byregionen År 3 / Semester 5
Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet.
Les mer om Byregionen
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Andre valgemner 5. semester
Praksis / Studioarbeid 1 År 3 / Semester 5
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / Studioarbeid 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon År 3 / Semester 5
Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.
Les mer om Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Økonomi og marked År 3 / Semester 5
Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.
Les mer om Økonomi og marked
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
Studieretning konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner
Byggematerialer og geoteknikk År 1 / Semester 2
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger. Videre skal studenten ha fått en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, og kunne utføre enklere beregninger.
Les mer om Byggematerialer og geoteknikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Fernando Mazuera Rico
Konstruksjonsmekanikk 1 År 1 / Semester 2
Statikk: Kraft og kraftsystem, plane kraftsystem, sammensatte plane konstruksjoner,fagverk, tyngdepunkt, bøyemoment-, skjærkraft- og normalkraftdiagram, statisk bestemte bjelker og rammer, deformasjoner.
Fasthetslære: Spenningsbegrepet, plan og tredimensjonal spenningstilstand, tøyninger, elastiske materialer, spenninger i bjelker
Les mer om Konstruksjonsmekanikk 1
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Stålkonstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset tar også for seg noen casestudier.
Les mer om Stålkonstruksjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Konstruksjonsmekanikk 2 År 2 / Semester 3
Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og konstruksjoner med ikke-lineær oppførsel.
Les mer om Konstruksjonsmekanikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Yanyan Sha
Bygningsfysikk og husbygg År 2 / Semester 4
Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.
Les mer om Bygningsfysikk og husbygg
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Guillermo Rojas Orts
Betongkonstruksjoner År 2 / Semester 4
Kurset gir studentene forståelse av dimensjoneringsprinsipper og mekanikken til armert betong, og gjør dem i stand til å dimensjonere ulike betongelementer, inklusivt plater, bjelker og søyler. Faget dekker også oppførsel og styrke av armerte betongelementer utsatt for bøyning, skjær, torsjon og aksialkrefter.
Les mer om Betongkonstruksjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Guillermo Rojas Orts
Valg av emner eller utveksling i 5. semester
Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Byggadministrasjon med BIM År 3 / Semester 5
Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.
Les mer om Byggadministrasjon med BIM
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Konstruksjonslære År 3 / Semester 5
Emnet skal gi en innføring i prosjektering av byggkonstruksjoner, med hovedvekt på bæresystem og dimensjonerende laster.
Les mer om Konstruksjonslære
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Elementmetoder, grunnkurs År 3 / Semester 5
Sentrale temaer: En oversikt over elementmetoden-Matematisk bakgrunn-Lineært fjærelement-Stavelement-Fagverk-Bjelker-Rammer-Prinsippet om minimum potensiell energy for 1-D elementer-Elastisitetslikninger for 2-D og 3-D modeller-Prinsippet om minimum potensiell energy for 2-D og 3-D elementer-Elementanalyse for varmeledning. Modellering og analyse ved hjelp av dataprogrammer (MATLAB, CALFEM og ANSYS)
Les mer om Elementmetoder, grunnkurs
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dimitrios Pavlou
Andre valgemner 5. semester
Vegplanlegging År 3 / Semester 5
Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.
Les mer om Vegplanlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjartan Gidskehaug
Økonomi og marked År 3 / Semester 5
Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.
Les mer om Økonomi og marked
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Vektoranalyse År 3 / Semester 5
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tyson Ritter
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.