Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner
Mekanikk År 1 / Semester 1
Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.
Les mer om Mekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alex Bentley Nielsen
Ingeniørfaglig innføring - Bygg År 1 / Semester 1
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab samt i 2D og 3D dataassistert konstruksjon (DAK) tegning for byggebransjen og planleggingsfag.
Les mer om Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Ploog
Miljøkjemi og HMS År 2 / Semester 3
Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).
Les mer om Miljøkjemi og HMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Emil Lindback
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 2 / Semester 4
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner
Stedsforståelse og Byteori År 1 / Semester 2
Kurset gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg innføres verktøy for å forstå, beskrive og vurdere eksisterende bysituasjoner.
Les mer om Stedsforståelse og Byteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Byrommet År 1 / Semester 2
Kurset har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.
Les mer om Byrommet
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kirsten Welschemeyer
Områdeplanlegging År 2 / Semester 3
Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.
Les mer om Områdeplanlegging
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lene Bjørnø
Vegplanlegging År 2 / Semester 3
Emnet Vegplanlegging inngår i 3. semester i bachelorstudiet i byggfag. Det gir kunnskap om veg og transport planlegging og teknikk og trening i bruk av dataverktøy i vegprosjektering.
Les mer om Vegplanlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjartan Gidskehaug
Bygningsfysikk og husbygg År 2 / Semester 4
Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.
Les mer om Bygningsfysikk og husbygg
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Guillermo Rojas Orts
Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling År 2 / Semester 4
The course provides knowledge about urban development considering existing cultural environments.
Les mer om Kulturmiljø og bærekraftig byutvikling
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Anne Merete Skogland
Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der man bruker kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven vises evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet.
Les mer om Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Emner ved UiS eller utveksling 5. semester
Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Byggadministrasjon med BIM År 3 / Semester 5
Faget gir en innføring i gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt. De forskjellige rollene og relevante standardene gjennomgås.
Det gis en innføring i ByggInformasjonsModellering (BIM) og de forskjellige programmene som benyttes gjennom prosjekteringsfasen.
Les mer om Byggadministrasjon med BIM
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Byregionen År 3 / Semester 5
Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet.
Les mer om Byregionen
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Praksis / Studioarbeid 1 År 3 / Semester 5
Praksisarbeid / Utplassering
Les mer om Praksis / Studioarbeid 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ari Krisna Mawira Tarigan
Andre valgemner 5. semester
Byutviklingsprosjekt 1 År 3 / Semester 5
Prosjekt-basert emne i byutvikling.
Les mer om Byutviklingsprosjekt 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Fabio Alberto Hernandez Palacio
Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon År 3 / Semester 5
Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.
Les mer om Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lisa Jean Watson
Økonomi og marked År 3 / Semester 5
Dette kurset gir en innføring i markedsadferd i et mikroøkonomisk perspektiv. Hovedfokus er på bedriftsadferd og faktorer som påvirker bedriftens produksjon. Etterspørsel blir også dekket med fokus på konsumentene sine atferd, og på samspillet mellom etterspørsel og tilbud i markedet.
Les mer om Økonomi og marked
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5

Overgang til Masterprogram

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.