MENY

Konstruksjoner og materialer master 5 år - opptakskrav

Generell studiekompetanse + R1 + R2 (matematikk) og FYS1 (fysikk). Søkere med bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende R2. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må ta (R1+R2) og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått toårig teknisk fagskole.
 

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på femårige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det femårige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen. 
  2. For overgang fra lavere til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf. pkt. 2, må følgende være bestått:
    1. Matematikk og statistikk tilsvarende krav i §3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
    2. Bacheloroppgaven.
  3. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi/sivilingeniør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet" §5. 
  4. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.


Kilde: CP

Publisert 04.01.2018