MENY

Petroleumsteknologi master 5 år

Er du nysgjerrig på utfordringene i olje- og gassindustrien og ønsker å bidra til at Norge utnytter sine olje- og gassressurser på best mulig måte, både økonomisk og miljømessig? Da er dette studiet for deg.

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du velger spesialisering i enten boreteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi. 

Fagmiljøet har bred kontakt med næringslivet og med forskningen på området. På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Studiet baserer seg på 3+2-modellen, som vil si at du blir tatt opp på et femårig mastergradsprogram. Der vil du først ta en bachelor i energi- og petroleumsteknologi før du fortsetter med den toårige masteren. Du velger mellom tre forskjellige spesialiseringer: Boreteknologi, reservoarteknologi eller naturgassteknologi.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Spesialisering i boreteknologi

Med denne fordypningen vil du ta studieemner som Retningsboring og brønnstrømming, Brønnkomplettering og Planlegging, styring og økonomi i boreoperasjoner. I faget videregående brønnteknologi vil du lære mer om ulike typer rigger og avanserte boreoperasjoner.

Spesialisering i reservoarteknologi

Gjennom de siste tiårene har Norge økt utvinningsgraden av olje fra reservoarene fra cirka 20 til 50 prosent. Hva må til for å få mer olje og gass ut av reservoarene? Gjennom spesialiseringen i Reservoarteknologi vil du få mer økonomisk og miljømessig kunnskap om dette, og hvordan en kan øke produksjonseffektiviteten. Du vil også lære mer om reservoarsimulering, formasjonsevaluering og brønntesting i tillegg til reservoarkjemi og geomekanikk.

Spesialisering i naturgassteknologi

Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Spesialiseringen i naturgass omfatter i hovedsak oppstrøms- og midtstrømsaktiviteter, men mindre vekt på nedstrømsaktivitet. Spesialiseringen vil gi økt innsikt i gassers oppførsel i reservoaret, produksjon og transport av gass, samt behandling av gasser som rensing, tørking, separasjon med mer. Ulike aspekt angående omdanning, bruk og lagring av naturgasser omhandles også.

Les mer om spesialiseringene.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 04.12.2019