Obligatoriske emner
Investeringsanalyse År 1 / Semester 1
Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.
Les mer om Investeringsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Roy Endre Dahl
Prosjektledelse 1 År 1 / Semester 1
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Beslutningsanalyse med Excel År 1 / Semester 2
I dette kurset brukes Excel for å analysere forskjellige bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Kurset fokuserer på analyse av forskjellige eksempler som illustrerer relevante økonomiske beslutningsproblemer.
Les mer om Beslutningsanalyse med Excel
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Lars Christian Bruno
Masteroppgave industriell økonomi År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave industriell økonomi
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Atle Øglend
Velg ett emne i 1. semester
Econometric Analysis År 1 / Semester 1
The purpose of this course is to provide students with an introduction to econometrics and basic competence in applying statistical methods as a scientific tool in the analysis of practical economic problems. The course will begin with a brief review of basic statistics and data analysis before moving into the core material, which is the linear regression model. Students will learn to specify and estimate econometric models, interpret results, and uncover and correct for common statistical problems. The lectures will balance theory and mathematical derivations on the one hand and applications to real-world data sets on the other. The training received in this course can shape attractive job candidates, and the computer work will provide skills that can be taken directly into the workplace. All of the course materials, including lectures, assignments, and exams, are in English.
Les mer om Econometric Analysis
Studiepoeng: 10
Casual teacher:
Maximiliaan Willem Thijssen
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe

Ingeniørfaglig fordypning - velg en av de forhåndsgodkjente 'pakkene'

Naturgassteknologi
Naturgassteknologi - obligatorisk emne
Naturgass reservoarteknikk og -produksjon År 1 / Semester 2
The course contain items of; geoscience, sources of gas and gas reservoirs, gas characteristics and PVT, material balance, reservoir gas flow, wellbore flow, gas injection, gas depletion and gas field production.
Les mer om Naturgass reservoarteknikk og -produksjon
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Dhruvit Satishchandra Berawala
Naturgassteknologi - velg ett emne i 1. semester
PVT i petroleum reservoarer og fluider År 1 / Semester 1
Petroleum reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) egenskaper som påvirker fluider er en del av basis kunnskap som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i deres arbeid i petroleumsindustrien.
Les mer om PVT i petroleum reservoarer og fluider
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Skule Strand
Modellering av reservoar og brønnstrømning År 1 / Semester 1
Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.
Les mer om Modellering av reservoar og brønnstrømning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Steinar Evje
Datateknikk
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 1 / Semester 1
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rong Chunming
Distribuerte systemer År 1 / Semester 2
Emnet gir innsikt i både teoretiske og praktiske aspekter ved distribuerte datasystemer. Emnet har spesielt fokus på teknikker for å bygge feiltolerante systemer.
Les mer om Distribuerte systemer
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Leander Nikolaus Jehl
Drift og vedlikehold
Risikoanalyse og -styring År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Drift og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Tilstandsovervåkning og styring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler tilstandsovervåkning av dynamiske maskiner og statisk mekanisk utstyr ved bruk av avanserte følere og analyseverktøy. Videre diskuteres tilstandsovervåkning som en del av en prediktivt vedlikeholdsstrategi (tilstandsbasert vedlikehold). Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Tilstandsovervåkning og styring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Kybernetikk/Signalbehandling
Signalbehandling År 1 / Semester 1
Vi er omgitt av digital signalbehandling i vår digitale hverdag. Eksempler på områder som benytter digital signalbehandling er overføring og lagring av digitale data (for eksempel jpeg, mpeg, mp3) samt tolkning og analyse av alt fra medisinske data til seismiske signaler, telekommunikasjon og mye annet. Dette emnet tar for seg fundamentale metoder og teknikker for digital signalbehandling
Les mer om Signalbehandling
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
J.H. Husøy
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
Materialteknologi
Mekaniske svingninger År 1 / Semester 1
Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.
Les mer om Mekaniske svingninger
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jasna Bogunovic Jakobsen
Offshore Materialteknologi År 1 / Semester 2
Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Kurset vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.
Les mer om Offshore Materialteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Morten Andre Langøy
Korrosjon År 1 / Semester 2
Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.
Les mer om Korrosjon
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Torfinn Havn
Petroleumsteknologi, reservoar
PVT i petroleum reservoarer og fluider År 1 / Semester 1
Petroleum reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) egenskaper som påvirker fluider er en del av basis kunnskap som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i deres arbeid i petroleumsindustrien.
Les mer om PVT i petroleum reservoarer og fluider
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Skule Strand
Metoder for økt oljeutvinning År 1 / Semester 2
Teknikker for økt oljeutvinning (IOR) anvendes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Det er flere slike metoder tilgjengelig i dag, som anvendes etter primærproduksjon og/ eller etter sekundær vanninjeksjon for økt utvinning. Hvert oljefelt representerer en unik anledning og situasjon, som krever en grundig vurdering av flere faktorer, som for eksempel formasjonens egenskaper (bergart og fluider), feltkarakteristikker (dybde, plassering, størrelse etc.), restriksjoner mhp. drift, tilgang og pris på injeksjonsfluider og deres interaksjon med formasjonens bergart og fluider som en ingeniør må ta hensyn til; utvelging av metode, studier og analyser før avgjørelse, basert på sunne tekniske og økonomiske kriterier, som IOR-metoden bør inneholde for å gi maksimum utvinning fra et gitt ressursgrunnlag.
Les mer om Metoder for økt oljeutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingebret Fjelde
Risikostyring
Risikoanalyse og -styring År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Pålitelighetsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.
Les mer om Pålitelighetsanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jon Tømmerås Selvik
Bygg
Betongkonstruksjoner, videregående kurs År 1 / Semester 1
The course is an advanced course for the design of concrete structures as well as the assessment and strengthening of existing concrete structures.
Les mer om Betongkonstruksjoner, videregående kurs
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Plastisk konstruksjonsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Kurset dekker de teoremer og metoder i plast analyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Kurset tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.
Les mer om Plastisk konstruksjonsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Korrosjon År 1 / Semester 2
Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.
Les mer om Korrosjon
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Torfinn Havn

Valg av spesialisering

Kontraktadministrasjon
Kontraktadministrasjon - obligatorisk emne
Kontraktinngåelse og -gjennomføring År 1 / Semester 1
I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.
Les mer om Kontraktinngåelse og -gjennomføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Velg ett emne i 2. semester
Kontraktstrategi År 1 / Semester 2
Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.
Les mer om Kontraktstrategi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Kostnadsestimering og risikostyring for prosjekter År 1 / Semester 2
Formålet med dette kurset er å gi studentene både en teoretisk og praktisk tilnærming til fagfeltet kostnadsestimering. Faget er tiltenkt som et supplement til fag som kontraktstrategi, kontraktinngåelse og -gjennomføring, og prosjektledelse. Kostnadsestimering er relevant for alle typer bedrifter og organisasjoner og er et essensielt tema gjennom alle fasene i livssyklusen til et prosjekt. Estimering av investeringskostnader er et viktig element i beslutningen om et selskap skal sanksjonere et potensielt prosjekt. Kostnadsestimering inngår i prosjektbudsjetteringsprosessen, kontrollfasen av prosjekt, implementering og er avgjørende vedrørende kontraktinngåelse i forhold til innkjøp. Faget tar sikte på å gi studentene innsikt i ulike former kostnadsestimat, forskjellige metoder for kostnadsestimering samt analyse og håndtering av usikkerhet og risiko som er knyttet til kostnadsestimatene. Fundamentale underliggende drivere bak kostnadsoverskridelser er også et sentralt tema.
Les mer om Kostnadsestimering og risikostyring for prosjekter
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sindre Lorentzen
Kontraktadministrasjon - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp
Project Management 2 År 1 / Semester 2
Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.
Les mer om Project Management 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Lars Mattias Hamberg
Strategi og ledelse År 1 / Semester 1
Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.
Les mer om Strategi og ledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristin Engh
Derivatives, risk and markets År 1 / Semester 1
Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer
Les mer om Derivatives, risk and markets
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Øglend
Prosjektledelse
Prosjektledelse - obligatorisk emne
Project Management 2 År 1 / Semester 2
Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.
Les mer om Project Management 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Velg ett emne i 1. eller 3. semester
Kontraktinngåelse og -gjennomføring År 1 / Semester 1
I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.
Les mer om Kontraktinngåelse og -gjennomføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Strategi og ledelse År 1 / Semester 1
Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.
Les mer om Strategi og ledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristin Engh
Prosjektledelse - valgemner/fritt emnevalg, termin 1-3, 20 sp
Kontraktstrategi År 1 / Semester 2
Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.
Les mer om Kontraktstrategi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Lars Mattias Hamberg
Derivatives, risk and markets År 1 / Semester 1
Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer
Les mer om Derivatives, risk and markets
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Øglend
Supply Chain and Lean Management År 1 / Semester 1
The course provides an overview of Operation Management topics which is the foundation for both SupplyChain and Lean Management issues. The focus are on industrial relevant topics like SupplyChain, Lean Management, Theory of Constraints, and Industry 4.0. These issues overlap partly and will be treated in lectures, essays, presentations etc. How can management of operations contribute to a profitable company or organization. Even if most of references are from manufacturing industry, the course content and methods are relevant for service and other organizations.
Les mer om Supply Chain and Lean Management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Frick
Entreprenørskap og teknologiledelse
Entreprenørskap og teknologiledelse - obligatorisk emne
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 1 / Semester 1
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of enabling identification and evaluation of innovation opportunities. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Velg ett emne
Kontraktstrategi År 1 / Semester 2
Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.
Les mer om Kontraktstrategi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Project Management 2 År 1 / Semester 2
Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.
Les mer om Project Management 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Kontraktinngåelse og -gjennomføring År 1 / Semester 1
I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.
Les mer om Kontraktinngåelse og -gjennomføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Strategi og ledelse År 1 / Semester 1
Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.
Les mer om Strategi og ledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristin Engh
Supply Chain and Lean Management År 1 / Semester 1
The course provides an overview of Operation Management topics which is the foundation for both SupplyChain and Lean Management issues. The focus are on industrial relevant topics like SupplyChain, Lean Management, Theory of Constraints, and Industry 4.0. These issues overlap partly and will be treated in lectures, essays, presentations etc. How can management of operations contribute to a profitable company or organization. Even if most of references are from manufacturing industry, the course content and methods are relevant for service and other organizations.
Les mer om Supply Chain and Lean Management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Frick
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Lars Mattias Hamberg
Derivatives, risk and markets År 1 / Semester 1
Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer
Les mer om Derivatives, risk and markets
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Øglend
Investering og finans
Investering og finans - obligatorisk emne
Derivatives, risk and markets År 1 / Semester 1
Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer
Les mer om Derivatives, risk and markets
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Øglend
Velg ett emne i 2. semester
Kontraktstrategi År 1 / Semester 2
Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.
Les mer om Kontraktstrategi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Lars Mattias Hamberg
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp
Project Management 2 År 1 / Semester 2
Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.
Les mer om Project Management 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Kontraktinngåelse og -gjennomføring År 1 / Semester 1
I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.
Les mer om Kontraktinngåelse og -gjennomføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Strategi og ledelse År 1 / Semester 1
Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.
Les mer om Strategi og ledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristin Engh
Supply Chain and Lean Management År 1 / Semester 1
The course provides an overview of Operation Management topics which is the foundation for both SupplyChain and Lean Management issues. The focus are on industrial relevant topics like SupplyChain, Lean Management, Theory of Constraints, and Industry 4.0. These issues overlap partly and will be treated in lectures, essays, presentations etc. How can management of operations contribute to a profitable company or organization. Even if most of references are from manufacturing industry, the course content and methods are relevant for service and other organizations.
Les mer om Supply Chain and Lean Management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Frick
Risikoanalyse
Risikoanalyse - obligatoriske emner
Enterprise risk management År 1 / Semester 1
The course focuses basic principles of Enterprise risk management (ERM); ERM frameworks; uncertainties and the potential for surprises; ERM integrating with strategy and performance; integration of complementary concepts like robustness, resilience and vulnerability; and digitalization, internet of things (IoT), information security and cyber risk management
Les mer om Enterprise risk management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Lasse Berg Andersen
Økonomisk analyse i risikostyring År 1 / Semester 2
I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.
Les mer om Økonomisk analyse i risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Valgemner/fritt emnevalg, 20 sp
Project Management 2 År 1 / Semester 2
Prosjektledelse etter tradisjonelle livssyklusmodeller kan ofte være problematisk, siden alle prosjekter foregår i en kontekst med mer eller mindre usikkerhet. I dette kurset lærer man hvordan ulike prosjektledelsesmodeller kan velges i samsvar med graden av usikkerhet forbundet med prosjektet. Kurset tar også for seg problemer i tidlig fase av prosjekter, problemer under planlegging og gjennomføring, samt strategiske og organisatoriske forhold knyttet til prosjektledelse.
Les mer om Project Management 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Corporate Finance and Control År 1 / Semester 2
All businesses finance their operations; and in so doing, they make corporate finance decisions. This includes decisions on how to source capital from financial markets, the choice between different capital providers and the optimal level of indebtedness and liquidity. To make these decisions, corporations also need knowledge on their own business risk, their potential investment projects and the functioning of financial markets. All of these issues are important aspects of this course.
Les mer om Corporate Finance and Control
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Lars Mattias Hamberg
Kontraktinngåelse og -gjennomføring År 1 / Semester 1
I dette kurset skal studentene erverve grunnleggende og prinsipiell innsikt i kontraktinngåing og kontraktadministrasjon. Emnet ser på livsløpet til en anskaffelseskontrakt fra tilbudsevaluering til prosjektavslutning. Etter å ha tatt emnet skal studentene blant annet ha grunnleggende innsikt i prekvalifisering, anbudsutlysning, evaluering, kontraktstildeling og kontraktoppfølgning.
Les mer om Kontraktinngåelse og -gjennomføring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen
Strategi og ledelse År 1 / Semester 1
Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.
Les mer om Strategi og ledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kristin Engh
Derivatives, risk and markets År 1 / Semester 1
Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer
Les mer om Derivatives, risk and markets
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Atle Øglend
Supply Chain and Lean Management År 1 / Semester 1
The course provides an overview of Operation Management topics which is the foundation for both SupplyChain and Lean Management issues. The focus are on industrial relevant topics like SupplyChain, Lean Management, Theory of Constraints, and Industry 4.0. These issues overlap partly and will be treated in lectures, essays, presentations etc. How can management of operations contribute to a profitable company or organization. Even if most of references are from manufacturing industry, the course content and methods are relevant for service and other organizations.
Les mer om Supply Chain and Lean Management
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Frick
Kontraktstrategi År 1 / Semester 2
Målsetting for kurset er at studentene skal erverve grunnleggende innsikt i design av insentiver og kontrakter, til bruk blant annet i ansettelsesforhold og innkjøp. Erverve tverrfaglig innsikt på kontraktsområdet - juridisk og økonomisk. Blant emnene som inngår er kontraktstrategier, prisformat og insentivkontrakter, ufullstendige kontrakter og reforhandling, asymmetrisk informasjon, optimal strategi for innkjøp. Anskaffelsessystemer i privat og offentlig sektor. Case-basert undervisning. Ingen obligatoriske innleveringer.
Les mer om Kontraktstrategi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Petter Osmundsen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.