MENY

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology - hva lærer du?

En kandidat som har fullført en 2-årig mastergrad i marin- og offshoreteknologi skal ha følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og marin teknologi.
K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i hans/hennes faglige arbeid ved å utvikle tekniske løsninger som er til det beste for samfunnet og den enkelte.
K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.
K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet
K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.
F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.
F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner.
F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

Generell kompetanse
G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologisk, nye metoder og prinsipper for marin-, offshore- og undervannsnæringer
G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for marin-, offshore- og undervannsprosjekter generelt.
G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi
G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten.
G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 22.10.2020