Obligatoriske emner
Fluiddynamikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser. Hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.
Les mer om Fluiddynamikk
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Teigen Giljarhus
Offshore feltutvikling År 1 / Semester 1
This course gives an overview of the offshore industry and an introduction to methods and technologies relating to the development of offshore oil and gas fields. The course starts with the framework and the subsurface design basis and covers elements of marine technology, systems design, functionality and design of production facilities, platform concepts, subsea solutions, pipelines, cost estimation, principles for project execution, and assessment of uncertainty, economic analysis and decision criteria.
This is illustrated by examples from the Norwegian continental shelf and other areas where such activities take place.
Les mer om Offshore feltutvikling
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Yihan Xing
Engineering mathematics and dynamics År 1 / Semester 1
Kurset tar sikte på å gi studentene grunnlaget som kreves for å etablere statistiske og sannsynlighetsmodeller assosiert med usikkerhet, samt evnen til å formulere og løse bevegelsesligningene for dynamiske systemer i både frekvens- og tidsdomener. MATLAB og Python vil bli introdusert. Fokuset er på applikasjoner innen marin-, offshore- og undervannsteknologi.
Les mer om Engineering mathematics and dynamics
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Muk Chen Ong
Risikoanalyse og -styring År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Faststoffmekanikk År 1 / Semester 2
Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.
Les mer om Faststoffmekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dimitrios Pavlou
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Drift og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Marin Teknologi og prosjektering År 1 / Semester 2
For de som vil ha en grundig innføring til tema innen marin teknologi/havteknologi og ønsker å bruke denne kompetansen til prosjektering, av marine konstruksjoner (for eksempel fartøy, olje og gass plattformer eller vindmøller til havs), er dette kurset viktig for deres fremtidige arbeid.
Les mer om Marin Teknologi og prosjektering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Charlotte Obhrai
Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Jan Inge Dalane
Anbefalte valgemner 2. semester
Plastisk konstruksjonsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Kurset dekker de teoremer og metoder i plast analyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Kurset tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.
Les mer om Plastisk konstruksjonsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Offshore Materialteknologi År 1 / Semester 2
Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Kurset vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.
Les mer om Offshore Materialteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Morten Andre Langøy
Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) År 1 / Semester 2
Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) lar oss løse ligningene for fluiddynamikk for komplekse ingeniørproblemer. CFD brukes i dag innenfor et vidt spekter av industrier, noen eksempler er:
  • luftmotstand på fly og biler
  • vind- og bølgelaster på bygg og marine konstruksjoner
  • varme- og massetransport i kjemiske prosessanlegg
  • konsekvensmodellering av brann- og eksplosjoner i olje- og gassindustrien

I dette faget vil du få en innføring i beregningsassistert fluiddynamikk. Første del av emnet omhandler grunnleggende teori og numeriske metoder. Andre del av emnet introduserer bruk av CFD-verktøyet OpenFOAM for løsning av praktiske problemer. Kurset avsluttes med et gruppeprosjekt der dere selv velger et problem å simulere i OpenFOAM.
Les mer om Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Teigen Giljarhus

3. semester ved UiS eller utveksling

3. semester ved UiS
Obligatoriske emner 3. semester
Rørledninger og stigerør År 2 / Semester 3
Emnet handler om grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.
Les mer om Rørledninger og stigerør
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Daniel Nalliah Karunakaran
Undervannsteknologi År 2 / Semester 3
Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. Det tas utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.
Les mer om Undervannsteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lorents Reinås
Marine Operasjoner År 2 / Semester 3
Faget gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten, innenfor bruk av vindenergi til havs og innenfor havbruk virksomheten. Kurset forbereder til arbeid med master oppgave innen tilgrensende tema, gjennom et grundig arbeid med prosjektoppgave.
Les mer om Marine Operasjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Muk Chen Ong
Anbefalte valgemner 3. semester
Levetidsforlengelse av konstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.
Les mer om Levetidsforlengelse av konstruksjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Gerhard Ersdal
Offshore vindturbinteknologi År 2 / Semester 3
The course is aimed at the students who want to apply their engineering education to the field of offshore wind technology. The course also prepares the students for work on their master thesis within related themes through assignments.
Les mer om Offshore vindturbinteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Charlotte Obhrai
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 1 / Semester 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.