Petroleumsteknologi / Petroleum engineering

Obligatoriske emner
PVT i petroleum reservoarer og fluider År 1 / Semester 1
Petroleum reservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) egenskaper som påvirker fluider er en del av basis kunnskap som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i deres arbeid i petroleumsindustrien.
Les mer om PVT i petroleum reservoarer og fluider
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Skule Strand
Retningsboring og brønnstrømning År 1 / Semester 1
Kurset gir først en overordnet introduksjon til ulike faser av livssyklusen for en brønn. Videre går faget dypere inn i planlegging og gjennomføring av retningsboring og gir en analyse av strømning i ulike brønntyper. Dette er også knyttet opp mot den andre hoveddelen av kurset som omhandler flerfase strømning av væsker, gass og partikler i brønner og rørledninger
Les mer om Retningsboring og brønnstrømning
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Rune Wiggo Time
Modellering av reservoar og brønnstrømning År 1 / Semester 1
Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.
Les mer om Modellering av reservoar og brønnstrømning
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Steinar Evje
Masteroppgave petroleumsteknologi År 2 / Semester 3

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Les mer om Masteroppgave petroleumsteknologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Markeset

Spesialisering

Spesialisering i Boreteknologi
Obligatoriske emner Boreteknologi
Moderne brønndesign År 1 / Semester 2
Kursets første del etablerer det geomekaniske og det rørmekaniske grunnlaget for brønndesign. Den andre delen går gjennom designmetodikk og eksempler på brønndesign.
Les mer om Moderne brønndesign
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Bernt Sigve Aadnøy
Automatisert boring og modellering År 1 / Semester 2
Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.
Les mer om Automatisert boring og modellering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dan Sui
Videregående Brønnplanlegging År 1 / Semester 2
Advanced Well and Drilling Engineering course provides a detailed knowledge of well & drilling engineering, technology and drilling methods. The course is designed based on theoretical and computer simulations, which would be applicable during well construction and production phase operation.
Les mer om Videregående Brønnplanlegging
Studiepoeng:
Course coordinator:
Mesfin Belayneh Agonafir
Anbefalte valgemner 3. semester
Undervannsteknologi År 2 / Semester 3
Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. Det tas utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.
Les mer om Undervannsteknologi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jostein Aleksandersen
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of innovation dynamics and innovation management. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng:
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Formasjonsevaluering og brønntesting År 2 / Semester 3

Formasjonsevaluering dekker bruken av logger, rutine/spesielle kjernemålinger og WL/brønntesting for bestemmelse av geologi, reservoaregenskaper, væskekontakter, gass/olje volum og segmentering/barriere.

Brønntesting dekker det teoretiske grunnlaget for analyser av test data fra olje- og gassbrønner, inkludert data fra kabelbaserte operasjoner, og standard metoder for praktisk anvendelse av teorien til å bestemme reservoar- og brønnparametre fra testdata.

Les mer om Formasjonsevaluering og brønntesting
Studiepoeng:
Faglærer:
Pål Østebø Andersen
Brønnkomplettering og Intervensjon År 2 / Semester 3
Create a flow conduit from the reservoir to the Xmas tree (completion). Thereafter, maintain the constructed well and repair it (intervention).
Les mer om Brønnkomplettering og Intervensjon
Studiepoeng:
Course coordinator:
Jan Aage Aasen
Andre valgemner 3. semester
Reservoar Geomekanikk År 2 / Semester 3
Evaluation of in situ reservoir mechanical behaviour requires relevant input data. In addition to the fundamentals of geomechanics (theories of elasticity and failure mechanics, borehole stresses, and acoustic wave propagation), a major part of this course will thus include the important task of obtaining parameters that are relevant for geomechanics field application, be it from laboratory tests or from analyses of field data.
Les mer om Reservoar Geomekanikk
Studiepoeng:
Course coordinator:
Merete Vadla Madland
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 2 / Semester 3

This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.

Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.

The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.

Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng:
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering i Reservoarteknologi
Obligatoriske emner Reservoarteknologi
Reservoarsimulering År 2 / Semester 3
Videregående kurs i reservoarimulering, teoretisk og praktisk del.
Les mer om Reservoarsimulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hans Kleppe
Reservoar Geomekanikk År 2 / Semester 3
Evaluation of in situ reservoir mechanical behaviour requires relevant input data. In addition to the fundamentals of geomechanics (theories of elasticity and failure mechanics, borehole stresses, and acoustic wave propagation), a major part of this course will thus include the important task of obtaining parameters that are relevant for geomechanics field application, be it from laboratory tests or from analyses of field data.
Les mer om Reservoar Geomekanikk
Studiepoeng:
Course coordinator:
Merete Vadla Madland
Formasjonsevaluering og brønntesting År 2 / Semester 3

Formasjonsevaluering dekker bruken av logger, rutine/spesielle kjernemålinger og WL/brønntesting for bestemmelse av geologi, reservoaregenskaper, væskekontakter, gass/olje volum og segmentering/barriere.

Brønntesting dekker det teoretiske grunnlaget for analyser av test data fra olje- og gassbrønner, inkludert data fra kabelbaserte operasjoner, og standard metoder for praktisk anvendelse av teorien til å bestemme reservoar- og brønnparametre fra testdata.

Les mer om Formasjonsevaluering og brønntesting
Studiepoeng:
Faglærer:
Pål Østebø Andersen
Anbefalte valgemner 2. semester
Metoder for økt oljeutvinning År 1 / Semester 2
Teknikker for økt oljeutvinning (IOR) anvendes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Det er flere slike metoder tilgjengelig i dag, som anvendes etter primærproduksjon og/ eller etter sekundær vanninjeksjon for økt utvinning. Hvert oljefelt representerer en unik anledning og situasjon, som krever en grundig vurdering av flere faktorer, som for eksempel formasjonens egenskaper (bergart og fluider), feltkarakteristikker (dybde, plassering, størrelse etc.), restriksjoner mhp. drift, tilgang og pris på injeksjonsfluider og deres interaksjon med formasjonens bergart og fluider som en ingeniør må ta hensyn til; utvelging av metode, studier og analyser før avgjørelse, basert på sunne tekniske og økonomiske kriterier, som IOR-metoden bør inneholde for å gi maksimum utvinning fra et gitt ressursgrunnlag.
Les mer om Metoder for økt oljeutvinning
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ingebret Fjelde
Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser År 1 / Semester 2
Sentralt i kurset vil være å frambringe 1D modeller relevant for å simulere en og to fase oppførsel i porøst media. Analytiske løsninger av disse transportligningene vil bli diskutert såvel som prinsipp for bruk av numeriske metoder.
Les mer om Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser
Studiepoeng:
Faglærer:
Pål Østebø Andersen
Reservoarkjemi År 1 / Semester 2
Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.
Les mer om Reservoarkjemi
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Skule Strand
Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning År 1 / Semester 2

Students will learn, get familiar, and apply the following concepts:
  • Closed Loop Reservoir Management
  • Big Loop Model conditioning
  • Multidisciplinary way of thinking
  • Integrated workflows

The course will introduce an integrated reservoir management workflow that starts with seismic and ends with the field development planning.

Les mer om Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning
Studiepoeng:
Course coordinator:
Remus Gabriel Hanea
Andre valgemner 2. semester
Beslutningsanalyse med geostatistikk År 1 / Semester 2
Kurset omhandler de viktigste prinsipper og metoder innen for beslutningstaking under usikkerhet. Fokus vil være på undergrunnsproblematikk i olje- og gassindustrien men kunnskapene er relevante og anvendelige på en rekke beslutningsproblemer - både av personlig og jobbmessig art. Geostatistikk vil bli brukt som en metode for å kvantifisere sannsynligheter og kalibrere beslutningsmodeller.
Les mer om Beslutningsanalyse med geostatistikk
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Reidar Brumer Bratvold
Automatisert boring og modellering År 1 / Semester 2
Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.
Les mer om Automatisert boring og modellering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dan Sui
Utveksling 2. semester
Utveksling - 30 SP År 1 / Semester 2
Spesialisering i Naturgassteknologi
Obligatoriske emner Naturgassteknologi
Naturgass reservoarteknikk og -produksjon År 1 / Semester 2
The course contain items of; geoscience, sources of gas and gas reservoirs, gas characteristics and PVT, material balance, reservoir gas flow, wellbore flow, gas injection, gas depletion and gas field production.
Les mer om Naturgass reservoarteknikk og -produksjon
Studiepoeng:
Course coordinator:
Jann Rune Ursin
Naturgassprosessering- og transport År 1 / Semester 2
This course addresses the processing and transportation of natural gas.
Les mer om Naturgassprosessering- og transport
Studiepoeng:
Course coordinator:
Runar Bøe
Gassverdikjeden År 1 / Semester 2
The Gas Value Chain consists of several segments. These are: Brief summary of the entire Gas Value Chain characteristics as different from the Oil Value Chain; Gas Market Characteristics including key environmental issues; Gas Reserves Booking - SEC rules and Industry opinions; Gas Sales and Purchase Agreements and trading systems; The Norwegian Gas Transport System (The Norwegian Gas Machine) including regulatory and technical conditions; Thermodynamics related to gas processing and separation. Characteristics of LNG production; Transport and Distribution including LNG as an independent product in the market place; Gas as a transportation fuel - current practice and expected development; Industrially important gas conversion processes: fertilizer, methanol, and transportation fuels.
Les mer om Gassverdikjeden
Studiepoeng:
Course teacher:
Terje Martin Halmø
Anbefalte valgemner 3. semester
Naturgasskonvertering År 2 / Semester 3
The course is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part will discuss the fundamentals of chemical reaction engineering, with particular emphasis on chemical equilibrium, chemical reactor analysis and design; Evaluation of reaction rates from mechanisms and experimental data. Heterogeneous catalysis including catalysis fundamentals, catalyst preparation and characterization; Steps in heterogeneous catalysis such as adsorption, desorption, surface reaction, pore diffusion, deactivation, Langmuir-Hinshelwood kinetics, etc. The practical part will discuss concepts of chemical reaction engineering and catalysis applied to major industrial processes for utilization of natural gas, as well as clean fuel production, i.e., synthesis gas technology, gas to liquids process, gas to chemicals, CO2 conversion to fuels and chemicals, and emerging technologies for natural gas conversion. The theory addressed in the first part will be used to get an in depth understanding and potential optimization of the important industrial processes.
Les mer om Naturgasskonvertering
Studiepoeng:
Course coordinator:
Zhixin Yu
Fra gass til elektrisitet og varme År 2 / Semester 3
Energikonvertering, varmeoverføring, systemstudier og forbrenningsteknikk
Les mer om Fra gass til elektrisitet og varme
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Mohsen Assadi
Måling og kontroll i Petroleum Engineering År 2 / Semester 3
Students are introduced to the basics of fluid and flow metering techniques and data acquisition/process control system used in the oil and gas industry through lectures and laboratory demonstrations/exercises. The students will be given a metering/control problem to solve/investigate through individual or group projects at an early stage of the semester. The students will be evaluated on basis of a final project report and an oral presentation of the main results/findings at end of the semester.
Les mer om Måling og kontroll i Petroleum Engineering
Studiepoeng:
Course teacher:
Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa
Flerfasestrømning i rør År 2 / Semester 3
PET 650 - Advanced Multiphase flow" is a combined theory and project course, going deeper into the topic than in the course PET505 which combines directional drilling and well flow dynamics. Theory is based on lectures and the compendium "Multiphase Flow in Pipes, Wells and Open Systems" by Rune W. Time. The potential scope of this course is much wider in applications than PET505. Depending on discussions with the participating students, the topics may range from sedimentology related issues, hydrology, porous media flows, drilling, flow in pipelines, and even climate issues. The projects may also be selected from a wider range of applications, and will be agreed between student and teacher. Both theoretical/ numerical (simulation) and experimental laboratory projects are available. The projects can be used as introductory pre-projects for the MSc project.
Les mer om Flerfasestrømning i rør
Studiepoeng:
Course coordinator:
Rune Wiggo Time
Andre valgemner 3. semester
Naturgassproduksjon og konvertering: Prosjektemne År 2 / Semester 3
Project course is an interaction course between students and teachers as a team. At the start of the course, the necessary lectures will be given to advance the knowledge and make the basis for analysing the challenge and draw the approach. The project could be one or more including in some cases laboratory work, and is a good preparation for your further study and thesis work.
Les mer om Naturgassproduksjon og konvertering: Prosjektemne
Studiepoeng:
Course coordinator:
Aly Anis Hamouda
Project Seminar År 2 / Semester 3
Special course of scientific nature dedicated to in depth study processes, equipment, models or/and operations.
Les mer om Project Seminar
Studiepoeng:
Course coordinator:
Jann Rune Ursin
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 2 / Semester 3

This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.

Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.

The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.

Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng:
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.