Risikostyring / Risk Management

Compulsory courses
Risikoanalyse og -styring År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Terje Aven
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Pålitelighetsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.
Les mer om Pålitelighetsanalyse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jon Tømmerås Selvik
Økonomisk analyse i risikostyring År 1 / Semester 2
I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.
Les mer om Økonomisk analyse i risikostyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Masteroppgave risikostyring År 2 / Semester 3

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Les mer om Masteroppgave risikostyring
Studiepoeng:
Faglærer:
Frederic Emmanuel Bouder

Risk Management - Specialization choice

Cyber Security
Compulsory course
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 1 / Semester 1
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng:
Faglærer:
Martin Gilje Jaatun
Distribuerte systemer År 1 / Semester 2
Emnet gir innsikt i både teoretiske og praktiske aspekter ved distribuerte datasystemer. Emnet har spesielt fokus på teknikker for å bygge feiltolerante systemer.
Les mer om Distribuerte systemer
Studiepoeng:
Timelærer:
Leander Nikolaus Jehl
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roger Flage
Electives - 20 SP
Trådløs kommunikasjon År 2 / Semester 3
Trådløs kommunikasjon har fått stor utbredelse i de senere år og har blitt en viktig del av vår hverdag. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen innen trådløs kommunikasjon.
Les mer om Trådløs kommunikasjon
Studiepoeng:
Faglærer:
Gianfranco Nencioni
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of innovation dynamics and innovation management. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng:
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Styring av operasjonell risiko År 2 / Semester 3
Dette kurset vil gi innsikt i Helhetlig risikostyring generelt og Styring av Operasjonell Risiko spesielt. Eksempler på anvendelser hentes fra ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor.
Les mer om Styring av operasjonell risiko
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lasse Berg Andersen
Risk Management, Communication and Policy År 2 / Semester 3
The course addresses at a more advanced level the challenges and opportunities of developing effective risk management in the 24/7 media environment. It covers the critical aspects of risk perception and communication as key elements of risk management. The course also covers crucial implications for policy making and delivery. The course is based on assimilating the basic principles of risk perception and communication and applying those principles to real-life situations. Students will conduct an analysis of a defined problem and present their report to other students.
Les mer om Risk Management, Communication and Policy
Studiepoeng:
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Offshore Technical Safety
Compulsory course
Teknisk sikkerhet År 1 / Semester 1
Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.
Les mer om Teknisk sikkerhet
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Roar Bakke
Anvendt risikoanalyse - offshore År 1 / Semester 2
Kurset skal gi studentene kunnskap og innsikt i uønskede hendelser som kan inntreffe på offshoreinnretninger. Kurset fokuserer på gjennomføring og bruk av risikoanalyse i designfasen og driftsfasen til offshoreinnretninger.
Les mer om Anvendt risikoanalyse - offshore
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Willy Solberg Røed
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roger Flage
Electives - 20 SP
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Offshore feltutvikling År 2 / Semester 3

This course gives an overview of the offshore industry and an introduction to methods and technologies relating to the development of offshore oil and gas fields. The course starts with the framework and the subsurface design basis and covers elements of marine technology, systems design, functionality and design of production facilities, platform concepts, subsea solutions, pipelines, cost estimation, principles for project execution, and assessment of uncertainty, economic analysis and decision criteria.

This is illustrated by examples from the Norwegian continental shelf and other areas where such activities take place.

Les mer om Offshore feltutvikling
Studiepoeng:
Course coordinator:
Jan Inge Dalane
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of innovation dynamics and innovation management. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng:
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Styring av operasjonell risiko År 2 / Semester 3
Dette kurset vil gi innsikt i Helhetlig risikostyring generelt og Styring av Operasjonell Risiko spesielt. Eksempler på anvendelser hentes fra ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor.
Les mer om Styring av operasjonell risiko
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lasse Berg Andersen
Risk Management, Communication and Policy År 2 / Semester 3
The course addresses at a more advanced level the challenges and opportunities of developing effective risk management in the 24/7 media environment. It covers the critical aspects of risk perception and communication as key elements of risk management. The course also covers crucial implications for policy making and delivery. The course is based on assimilating the basic principles of risk perception and communication and applying those principles to real-life situations. Students will conduct an analysis of a defined problem and present their report to other students.
Les mer om Risk Management, Communication and Policy
Studiepoeng:
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Tekniske sikkerhetssystemer År 2 / Semester 3
Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.
Les mer om Tekniske sikkerhetssystemer
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ove Njå
Risk Assessment and Management
Compulsory course
Styring av operasjonell risiko År 1 / Semester 1
Dette kurset vil gi innsikt i Helhetlig risikostyring generelt og Styring av Operasjonell Risiko spesielt. Eksempler på anvendelser hentes fra ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor.
Les mer om Styring av operasjonell risiko
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lasse Berg Andersen
Anvendt risikoanalyse - offshore År 1 / Semester 2
Kurset skal gi studentene kunnskap og innsikt i uønskede hendelser som kan inntreffe på offshoreinnretninger. Kurset fokuserer på gjennomføring og bruk av risikoanalyse i designfasen og driftsfasen til offshoreinnretninger.
Les mer om Anvendt risikoanalyse - offshore
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Willy Solberg Røed
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roger Flage
Electives - 20 SP
Investeringsanalyse År 2 / Semester 3
Kurset gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.
Les mer om Investeringsanalyse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roy Endre Dahl
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of innovation dynamics and innovation management. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng:
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Risk Management, Communication and Policy År 2 / Semester 3
The course addresses at a more advanced level the challenges and opportunities of developing effective risk management in the 24/7 media environment. It covers the critical aspects of risk perception and communication as key elements of risk management. The course also covers crucial implications for policy making and delivery. The course is based on assimilating the basic principles of risk perception and communication and applying those principles to real-life situations. Students will conduct an analysis of a defined problem and present their report to other students.
Les mer om Risk Management, Communication and Policy
Studiepoeng:
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Statistisk modellering og simulering År 2 / Semester 3
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Reliabilty and Resilience Engineering
Compulsory course
Infrastruktur risiko og resiliens År 1 / Semester 1
Kurset vil gi en oversikt over de infrastruktursystemer som danner grunnlaget for helse, sikkerhet og økonomisk velstand i den industrialiserte verden. Det vil gi en innføring i hvordan infrastruktursystemer modelleres, samt de viktigste verktøy og teknikker som brukes i modellering av risiko og resiliens knyttet til infrastruktursystemer. Dette vil omfatte ingeniørfaglige modeller av ytelse (flytmodeller for elkraft og hydraulikkmodeller), nettverkteoretiske modeller samt simulerings- og optimaliseringsmodeller for infrastruktursystemer. Vesentlig fokus vil være på å lese, forstå og diskutere nyere forskning på kvantitativ modellering av risiko og resiliens knyttet til infrastruktur, for å støtte forvaltning av og beslutningstaking angående infrastruktur.
Les mer om Infrastruktur risiko og resiliens
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roger Flage
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler drift og vedlikeholdsstyring av utstyr, maskiner og produksjonssystemer. Grunnleggende teori, vedlikeholdsstrategier, relevante standarder, samt verktøy, metoder og vedlikeholdsstrategier er diskutert. Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Drift og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Tilstandsovervåkning og styring År 1 / Semester 2
Kurset omhandler tilstandsovervåkning av dynamiske maskiner og statisk mekanisk utstyr ved bruk av avanserte følere og analyseverktøy. Videre diskuteres tilstandsovervåkning som en del av en prediktivt vedlikeholdsstrategi (tilstandsbasert vedlikehold). Fokuset er spesielt rettet mot petroleumsindustrien, men kan generaliseres mot landbasert industri.
Les mer om Tilstandsovervåkning og styring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Idriss El-Thalji
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Roger Flage
Electives - 20 SP
Plan- og Analysemetoder År 2 / Semester 3
Emnet gir en introduksjon til planleggingsteori og -metode, samt forskjellige analyseverktøy.
Les mer om Plan- og Analysemetoder
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Daniela Müller-Eie
Teknologisk innovasjon og entreprenørskap År 2 / Semester 3
The course is based on both a theoretical approach to technological innovation and entrepreneurship, and on the practical application of this knowledge through case studies. The innovation part is organized around the areas of innovation dynamics and innovation management. The part on entrepreneurship is focused around the skills and knowledge necessary to set up a technology company through focusing on the necessary elements of the business plan.
Les mer om Teknologisk innovasjon og entreprenørskap
Studiepoeng:
Course coordinator:
Knut Erik Bang
Styring av operasjonell risiko År 2 / Semester 3
Dette kurset vil gi innsikt i Helhetlig risikostyring generelt og Styring av Operasjonell Risiko spesielt. Eksempler på anvendelser hentes fra ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor.
Les mer om Styring av operasjonell risiko
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lasse Berg Andersen
Risk Management, Communication and Policy År 2 / Semester 3
The course addresses at a more advanced level the challenges and opportunities of developing effective risk management in the 24/7 media environment. It covers the critical aspects of risk perception and communication as key elements of risk management. The course also covers crucial implications for policy making and delivery. The course is based on assimilating the basic principles of risk perception and communication and applying those principles to real-life situations. Students will conduct an analysis of a defined problem and present their report to other students.
Les mer om Risk Management, Communication and Policy
Studiepoeng:
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Statistisk modellering og simulering År 2 / Semester 3
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.