Obligatoriske emner
Risiko og samfunnssikkerhet År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.
Les mer om Risiko og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Krisehåndtering År 1 / Semester 1
Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering i studiet. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.
Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.
Les mer om Krisehåndtering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjørn Ivar Kruke
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Infrastruktur og sårbarhet År 1 / Semester 2
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet. Emnet er samtidig et introduksjonskurs til fordypningsretningen.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Risikobasert styring År 1 / Semester 2
Gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko - og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.
Les mer om Risikobasert styring
Studiepoeng: 10
Timelærer:
Geir Sverre Braut
Tekniske sikkerhetssystemer År 1 / Semester 2
Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.
Les mer om Tekniske sikkerhetssystemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Oppgaveseminar År 2 / Semester 3
Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å begynne og gjennomføre skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.
Les mer om Oppgaveseminar
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Ole Andreas Hegland Engen
Masteroppgave i teknisk samfunnssikkerhet År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet.
Les mer om Masteroppgave i teknisk samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Bjørn Ivar Kruke

Utveksling eller emner ved UiS 3. semester

Emner ved UiS 3. semester
Teknisk sikkerhet År 2 / Semester 3
Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.
Les mer om Teknisk sikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Roar Bakke
Beredskapsanalyse og -planlegging År 2 / Semester 3
Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.
Les mer om Beredskapsanalyse og -planlegging
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eivind Lars Rake
Granskingsmetodikk År 2 / Semester 3
Emnet inngår som anbefalt valgemne i 3. semester i mastergradsstudiet Teknisk Samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Studenter på master i Samfunnssikkerhet kan søke om opptak. Samlet antall studenter kan maksimalt være inntil ca 30. Det må minst være 15 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret. Emnet kan eventuelt legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.
Les mer om Granskingsmetodikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Morten Sommer
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.