Grunnskolelærer for trinn 1–7, master

Obligatoriske emner, 1. - 3. år
Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom År 1 / Semester 1
Emnet har fokus på læring og undervisning, og om kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 1.-7. trinn.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Ingunn Eikeland
Norsk trinn 1-4 År 1 / Semester 1
Emnet gir eit første grunnlag for norskundervisning med vekt på trinn 1-4. Sentralt står språklege og litterære emne, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, særleg munnleg kommunikasjon og den første lese- og skriveopplæringa. Meir spesifikt dreier emnet seg om fonologi, morfologi, pragmatikk og litteraturdidaktikk, som vil bli relatert til sjangrar som forteljing, eventyr og biletbok. Ein arbeider dessutan med multimodalitet innanfor ulike sjangrar og elevtekstar for 1.-4. trinn. Emnet legg òg vekt på at studentane skal utvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Norsk trinn 1-4
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Brit-Helen Russdal-Hamre
Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) År 1 / Semester 1
Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1.-7. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Les mer om Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. År 1 / Semester 2
PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil begrepsparet inkludering - mangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ingunn Eikeland
Matematikk 1 emne 1 År 1 / Semester 2
Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene tall, sannsynlighetsregning og statistikk.
Les mer om Matematikk 1 emne 1
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Norsk trinn 5-7 År 2 / Semester 3
Emnet gir eit første grunnlag for norskundervisning med vekt på trinn 5-7. Sentralt står språklege og litterære emne, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Meir spesifikt dreier emnet seg om tekstgrammatikk, syntaks, argumentasjon, litteraturdidaktikk, sjangerlære, vanskar, norsk som andrespråk, sakprega og litterær skriving og ulike typar tekstar (m.a. digitale, samiske, elevtekstar for 5.-7. trinn). Emnet legg òg vekt på at studentane skal vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Norsk trinn 5-7
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Åsmund Hennig
Matematikk 1 emne 2 År 2 / Semester 3
Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene geometri, måling, algebra og funksjonslære.
Les mer om Matematikk 1 emne 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 1.-7., 2. år vår År 2 / Semester 4
Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle klasserommet i 4. semester.
Les mer om Praksis 1.-7., 2. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 1.-7, 3. år høst År 3 / Semester 5
Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.
Bærekraftig utvikling og folkehelse er tema i temauke 6. semester.
Les mer om Praksis 1.-7, 3. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 1.-7., 3. år vår År 3 / Semester 6
Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Digitale ferdigheter var et tverrfaglig spor i 5. semester. Akademisk lesing og skriving er et tverrfaglig spor og temauke om bærekraftig utvikling 6. semester.
Les mer om Praksis 1.-7., 3. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold

Fagvalg vår 2021

Engelsk 1
Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. År 2 / Semester 4
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Milica Savic
English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) År 2 / Semester 4
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Aline Alves-Wold
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.
Les mer om Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tord Austdal
Drama B
Drama og interkulturell kommunikasjon År 2 / Semester 4
Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.
Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.
Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Kunst og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Agnes Høigård Eriksen
Naturfag A
Naturfag 1 (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud

Fagvalg høst 2021 eller utveksling

Engelsk 2
English 2; English teaching methodology for young learners (1.-7.) År 3 / Semester 5
English Teaching Methodology 2 builds on English Teaching Methodology 1 and gives students the opportunity to deepen their knowledge of EFL teaching methods and the principles behind them. Students will be given the opportunity to evaluate many different approaches that can be used with learners in grades 1-7 to provide them with a creative learning environment.
It is expected that students use every opportunity to practice and to use their English throughout the course.
Les mer om English 2; English teaching methodology for young learners (1.-7.)
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Spiwe Thandabani Rønning
English 2: English language, literature and culture (1.-7.trinn) År 3 / Semester 5
This course covers topics such as English academic writing and English literature with relevant cultural topics from English-speaking countries. The aim of the course is two-fold: firstly, it aims to introduce students to a variety of English literary texts and the literary, cultural and historical frameworks they emerge from; secondly, it aims to provide students with principles and practical activities for working creatively with literature in the English classroom.
Les mer om English 2: English language, literature and culture (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Kroppsøving 2
Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Agnes Høigård Eriksen
Naturfag B
Naturfag 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud
Kunst og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design med vekt på bilde og skulpturområdet. Studiet skal ha en forankring der veksling mellom skapende virksomhet og teoristoff gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kunst og kultur.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Samfunnsfag B
Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.
Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.
Les mer om Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Nils Olav Østrem
Mat og helse
Mat og helse (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Merete Hagen Helland
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Profesjonsrettet pedagogikk
Profesjonsrettet pedagogikk 1.-7. trinn År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Kjersti Lundetræ
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 1-7) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Bøe
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 1-7) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Bøe
Musikk
Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken År 3 / Semester 5
Her får du grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, og utvikler breddekompetanse ved hjelp av opplæring i spill, dans og sang. I slutten av semesteret lager du en musikkpedagogisk forestilling sammen med dine medstudenter.
Musikk 1 består av to moduler a 15 sp som tas parallelt og er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Den ene modulen heter Inn i Musikken og den andre heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn.
Les mer om Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard
Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7. trinn År 3 / Semester 5
Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 1-7 trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.
Les mer om Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7. trinn
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard

Fagvalg vår 2022

Engelsk 1
Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. År 3 / Semester 6
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Milica Savic
English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) År 3 / Semester 6
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Aline Alves-Wold
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.
Les mer om Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tord Austdal
Drama B
Drama og interkulturell kommunikasjon År 3 / Semester 6
Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.
Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.
Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Kunst og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Agnes Høigård Eriksen
Naturfag A
Naturfag 1 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud
Norsk 2
Språk og litteratur i tid og rom År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Eli Flatekval
Skolens tekster med FoU-oppgave År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 1-7. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål i begynnaropplæringa og i norskundervisninga på mellomtrinnet. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Skolens tekster med FoU-oppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Magne Ove Rogne
Matematikk 2
Matematikk 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra matematikk 1, MGL 1-7. Studenten skal utvikle et bredere matematikkfaglig og matematikkdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning etter til enhver tid gjeldende læreplaner for trinnene 1-7 i grunnskolen på en faglig trygg og reflektert måte.
Les mer om Matematikk 2 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Gaute Hovtun
Masterfag
Obligatoriske emner
Praksis 1.-7., 4. år høst År 4 / Semester 7
Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningen 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 1.-7., 4. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 3 År 4 / Semester 7
Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale pedagogiske og etiske grunnlagsproblem bl. a knyttet til skolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter. Etter endt emne skal studentene ha utviklet brei innsikt i ulike utfordringer læreren kan stå overfor i en inkluderende skole preget av mangfold. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, er tematikker knyttet til religion, livssyn og etikk integrert i emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Helle
Praksis 1.-7., 4. år vår År 4 / Semester 8
Praksisperioden i 4.studieår, 8. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 1.-7., 4. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 4 År 4 / Semester 8
I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. For å utvikle studentens forskerkompetanse vil vitenskapsteori og forskningsetikk utgjøre en vesentlig del av emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Helle
Masteroppgave År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 45
Emneansvarlig:
Stein Erik Solbø Ohna
Velg fag
Samfunnsfag
Fortid i samtid År 4 / Semester 7
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Fortid i samtid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Menneskerettigheter for lærere År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ketil Fred Hansen
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 5 / Semester 9
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Alexandre Dessingué
Norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magne Ove Rogne
Saktekster (1.-7.) År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Sidsel Merete Skjelten
Kritisk kulturell literacy År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Lars Rune Waage
Matematikk
Matematiske metoder (1.-7.trinn) År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Undervisningskunnskap i matematikk År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Matematikkdidaktisk klasseromsforskning År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Engelsk
Kritisk kulturell literacy i engelskundervisningen År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv År 4 / Semester 8
Pragmatics can be informally defined as "the study of how-to-say-what-to-whom-when" (Bardovi-Harlig 2013:68) and interlanguage pragmatics studies how learners of a foreign or second language (L2) master the skill of using language to communicate appropriately in different social contexts. The course aims to introduce the major concepts and research findings related to pragmatic development in English in foreign and second language contexts. The topics to be covered include theories of L2 pragmatic development, development of various pragmatics features in young L2 learners, such as speech act comprehension and production, formulaic language, computer-mediated communication, and the role of instruction in pragmatics development.
Les mer om Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Deborah Lynn Sorton Larssen
First and Second Language Literacy Development År 5 / Semester 9
The course provides an overview of the fields of first and second language literacy development, considering similarities and differences in the two. It covers theories, paradigm shifts, processes, practices and characteristics related to each. It addresses linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and educational perspectives linked to the development of literacy in a first and second language.
Les mer om First and Second Language Literacy Development
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Rebecca Anne Charboneau Stuvland
Kroppsøving
Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Fysisk aktivitet og helse År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Profesjonsrettet pedagogikk
Velg ett emne
Å studere skolens pedagogiske praksiser År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Hans Erik Bugge
Sosial og emosjonell sårbarhet År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Lese- og skrivevansker År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kjersti Lundetræ
Velg fordypningsfag
Engelsk
Kritisk kulturell literacy i engelskundervisningen År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv År 4 / Semester 8
Pragmatics can be informally defined as "the study of how-to-say-what-to-whom-when" (Bardovi-Harlig 2013:68) and interlanguage pragmatics studies how learners of a foreign or second language (L2) master the skill of using language to communicate appropriately in different social contexts. The course aims to introduce the major concepts and research findings related to pragmatic development in English in foreign and second language contexts. The topics to be covered include theories of L2 pragmatic development, development of various pragmatics features in young L2 learners, such as speech act comprehension and production, formulaic language, computer-mediated communication, and the role of instruction in pragmatics development.
Les mer om Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Deborah Lynn Sorton Larssen
Kroppsøving
Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Matematikk
Matematiske metoder (1.-7.trinn) År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Undervisningskunnskap i matematikk År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Fordypning norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magne Ove Rogne
Saktekster (1.-7.) År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Sidsel Merete Skjelten
Samfunnsfag
Fortid i samtid År 4 / Semester 7
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Fortid i samtid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Menneskerettigheter for lærere År 4 / Semester 8
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ketil Fred Hansen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.