Obligatoriske emner, 1. - 3. år
Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom År 1 / Semester 1
Emnet har fokus på læring og undervisning, og på kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 1.-7. trinn.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Ingunn Eikeland
Norsk trinn 1-4 År 1 / Semester 1
Emnet gir eit første grunnlag for norskundervisning med vekt på trinn 1-4. Sentralt står språklege og litterære emne, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, særleg munnleg kommunikasjon og den første lese- og skriveopplæringa. Meir spesifikt dreier emnet seg om fonologi, morfologi, pragmatikk og litteraturdidaktikk, som vil bli relatert til sjangrar som forteljing, eventyr og biletbok. Ein arbeider dessutan med multimodalitet innanfor ulike sjangrar og elevtekstar for 1.-4. trinn. Emnet legg òg vekt på at studentane skal utvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Norsk trinn 1-4
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Åsmund Hennig
Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) År 1 / Semester 1
Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1.-7. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Les mer om Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. År 1 / Semester 2
PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil begrepsparet inkludering - mangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ingunn Eikeland
Psykososialt læringsmiljø År 1 / Semester 2
Andre semester i første studieår starter med en tverrfaglig uke med fokus på psykososialt læringsmiljø. I stedet for ordinær undervisning, møtes studentene på tvers av PEL, norsk, matematikk og drama. Hensikten med uka er å lære og erfare hvordan det kan legges til rette for utvikling av et godt læringsmiljø i skolen.
Les mer om Psykososialt læringsmiljø
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Minttu Minna Sirena Johler
Matematikk 1 emne 1 År 1 / Semester 2
Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene tall, sannsynlighetsregning og statistikk.
Les mer om Matematikk 1 emne 1
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Norsk trinn 5-7 År 2 / Semester 3
Emnet gir eit første grunnlag for norskundervisning med vekt på trinn 5-7. Sentralt står språklege og litterære emne, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Meir spesifikt dreier emnet seg om tekstgrammatikk, syntaks, argumentasjon, litteraturdidaktikk, sjangerlære, vanskar, norsk som andrespråk, sakprega og litterær skriving og ulike typar tekstar (m.a. digitale, samiske, elevtekstar for 5.-7. trinn). Emnet legg òg vekt på at studentane skal vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Norsk trinn 5-7
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Eli Flatekval
Estetiske læringsprosesser År 2 / Semester 3
Estetiske læreprosesser representerer et læringssyn hvor følelser, intellekt og kropp aktiveres i kollektive utforskinger av fagstoff basert på grunnskolens fag og emner.
Estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte knyttet til aktive og utforskende strategier for helhetlig læring.
Estetiske læreprosesser gir kunnskaper om læring gjennom erfaring, opplevelse og kommunikasjon, og dette kan bidra til dybdelæring.
Les mer om Estetiske læringsprosesser
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Linn Gjerde
Matematikk 1 emne 2 År 2 / Semester 3
Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene geometri, måling, algebra og funksjonslære.
Les mer om Matematikk 1 emne 2
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Nils-Jakob Herleiksplass
Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 1.-7., 2. år vår År 2 / Semester 4
Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle klasserommet i 4. semester.
Les mer om Praksis 1.-7., 2. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Demokrati og medborgerskap År 2 / Semester 4
Demokrati og medborgerskap inngår i fagfornyelsen som et av tre tverrfaglige temaområder. Temauka ved grunnskolelærerutdanningen vil vektlegge læring om medborgerskap, demokratisk deltakelse og samhandling. Gjennom uka vil studenter få kunnskap om demokratiske grunntanker og perspektiver på samfunnsdeltakelse.
Les mer om Demokrati og medborgerskap
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Tord Austdal
Praksis 1.-7, 3. år høst År 3 / Semester 5
Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.
Les mer om Praksis 1.-7, 3. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 1.-7., 3. år vår År 3 / Semester 6
Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Les mer om Praksis 1.-7., 3. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Bærekraftig utvikling og folkehelse År 3 / Semester 6
Emnet Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst 3 år), er en av tre tverrfaglige temauker i studiet. I denne temauken skal studentene utdype kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra ulike fag i utdanningen med omsyn til bærekraft og folkehelse, relatert til både samfunn og natur. Den vanlige timeplanen løses opp denne uken og studentene følger obligatorisk undervisning etter en egen timeplan med nærmere spesifiserte arbeidsmåter og arbeidskrav.
Les mer om Bærekraftig utvikling og folkehelse
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Magne Ivar Drangeid

Fagvalg vår 2022

Engelsk 1
Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. År 2 / Semester 4
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Milica Savic
English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) År 2 / Semester 4
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Nina Lazarevic
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Emnet gir innsikt i samfunnsfaget, og har en skolerelevant tilnærming til fagets hovedområder: samfunnskunnskap, historie og geografi. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen.
Les mer om Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tord Austdal
Drama B
Drama og interkulturell kommunikasjon År 2 / Semester 4
Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama og teaterarbeid vektlegges.
Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Jens Christian Smith Wergeland
Kunst og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.
I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk. Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Elin Austbø Simonsen
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) År 2 / Semester 4
Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-7 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen i skolen og på at faget har et særlig ansvar for allsidig kroppslig læring og opplevelse.
Les mer om Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Naturfag A
Naturfag 1 (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende.
Les mer om Naturfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud
Digital didaktikk på barnetrinnet
Digitalt didaktikk på barnetrinnet År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Paolo Haaland Scarbocci

Fagvalg høst 2022 eller utveksling

Engelsk 2
English 2; English teaching methodology for young learners (1.-7.) År 3 / Semester 5
English Teaching Methodology 2 builds on English Teaching Methodology 1 and gives students the opportunity to deepen their knowledge of EFL teaching methods and the principles behind them. Students will be given the opportunity to evaluate many different approaches that can be used with learners in grades 1-7 to provide them with a creative learning environment.
It is expected that students use every opportunity to practice and to use their English throughout the course.
Les mer om English 2; English teaching methodology for young learners (1.-7.)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Deborah Lynn Sorton Larssen
English 2: English language, literature and culture (1-7) År 3 / Semester 5
This course covers topics such as English academic writing and English literature with relevant cultural topics from English-speaking countries. The aim of the course is two-fold: firstly, it aims to introduce students to a variety of English literary texts and the literary, cultural and historical frameworks they emerge from; secondly, it aims to provide students with principles and practical activities for working creatively with literature in the English classroom.
Les mer om English 2: English language, literature and culture (1-7)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Kroppsøving 2
Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) År 3 / Semester 5
Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving.
Les mer om Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Naturfag B
Naturfag 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter.
Les mer om Naturfag 2 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Monica Dalva Valvatne
Kunst og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design med vekt på bilde og skulpturområdet. Studiet skal ha en forankring der veksling mellom skapende virksomhet og teoristoff gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kunst og kultur.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Torunn Paulsen Dagsland
Samfunnsfag B
Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen.
Les mer om Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Nils Olav Østrem
Mat og helse
Mat og helse (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Mat og helse skal gi en forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse og gi handlingskompetanse i dagliglivet i både hjem, skole og samfunn i tråd med helsefremmende og bærekraftige matvalg. Faget stiller krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom studiet skal studentene ha både praktisk og teoretisk innfallsvinkel til tema som bruk av digitale verktøy, ernæringskunnskap, matvarekunnskap, matkultur, hygiene, tilpasset opplæring, bærekraft, bruk av naturen og folkehelse.
Les mer om Mat og helse (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Merete Hagen Helland
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 3 / Semester 5
Drama og kunstfaglig kommunikasjon har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentens faglige egenutvikling står sentralt.
Faget er et kunst,- utrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunststen og pedagogikken. Det er bygget opp omkring fem hovedtema, som overlapper og bygger på hverandre. Dette er dramatiske uttrykksformer, utforskende drama og teater arbeid, produksjon av forestillinger, fagteori og fagdidaktikk.
Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur og fritidstilbud.
Instruktørens og lærerens rolle i drama og teaterarbeid vektlegges.
Les mer om Drama og kunstfaglig kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Jens Christian Smith Wergeland
Spesialpedagogikk
Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) År 3 / Semester 5
Emnet bygger på faget Pedagogikk og elevkunnskap og gir studentene teoretisk og praktisk tilnærming til spesialpedagogiske utfordringer i trinn 1-7 og 5-10 når det gjelder skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø. Viktige tema er inkluderende pedagogikk, trivsel og psykisk helse i skolen og utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæring. Emnet er obligatorisk for de som skal ta master innenfor grunnskolelærerutdanning med fordypning i spesialpedagogikk.
Les mer om Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Stein Erik Solbø Ohna
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 1-7) År 3 / Semester 5
MGL1041 er første del av KRLE_1-valgfag i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Emnet gir innføring i to av fire hovedområder i studiefaget: Kristendomskunnskap, og Etikk og filosofi. Kristendomskunnskap omfatter både innføring i Bibelen, kristendommens historie og kristen tro og etikk. Fagdidaktiske perspektiver inngår i alle emneområdene selv om fagdidaktikk ført er et eget emne i andre del av studiefaget (MGL1042).
Les mer om Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 1-7)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 1-7) År 3 / Semester 5
MGL1042 er andre del av KRLE_1-valgfag i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Emnet gir innføring i to av fire hovedområder i studiefaget: Religions- og livssynskunnskap, og Fagdidaktikk. Under Religions- og livssynskunnskap inngår foruten de store verdensreligionene, også sikhisme og bahai, nyreligiøse bevegelser og samisk religion. Under livssynskunnskap er det vekt på livssynshumanisme.
Studiepoeng 15
Emneansvarlig Jarle Stormark
Les mer om Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 1-7)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Jarle Stormark

Fagvalg vår 2023

Engelsk 1
Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. År 3 / Semester 6
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Milica Savic
English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) År 3 / Semester 6
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Nina Lazarevic
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Emnet gir innsikt i samfunnsfaget, og har en skolerelevant tilnærming til fagets hovedområder: samfunnskunnskap, historie og geografi. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen.
Les mer om Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tord Austdal
Drama B
Drama og interkulturell kommunikasjon År 3 / Semester 6
Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama og teaterarbeid vektlegges.
Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Jens Christian Smith Wergeland
Kunst og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Emnet er inndelt i to tema: Design og arkitektur. Første tema omfatter arbeid med problemstillinger knyttet til design og redesign. Det vil bli vektlagt arbeid med framstillinger/produktutvikling av egne bruksformer med dokumentasjon av prosess fra ide til ferdig produkt.
I arkitekturdelen vil undervisningen fokusere på det visuelle miljø. Studentenes eget undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av bygninger og bygningsmiljø sett i et kultur - og stilhistorisk perspektiv. Med utgangspunkt i lokalmiljøet vil en oppleve, registrere, bearbeide og presentere arkitektoniske deler eller helheter.
Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: praktisk estetisk arbeid i to - og tredimensjonale materialer, designhistorie/arkitekturhistorie og fagdidaktikk. Studietur med fokus på internasjonal kunst og arkitektur vil være en del av studiet.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Elin Austbø Simonsen
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) År 3 / Semester 6
Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-7 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen i skolen og på at faget har et særlig ansvar for allsidig kroppslig læring og opplevelse.
Les mer om Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Atle Mjåtveit
Naturfag A
Naturfag 1 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for trinn 1-7. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende.
Les mer om Naturfag 1 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud
Norsk 2
Språk og litteratur i tid og rom År 3 / Semester 6
Emnet bygger på emna i Norsk 1 og legg vekt på endringar i norskfaget, språket og litteraturen gjennom tidene. Det blir også tematisert korleis læraren kan arbeida med historiske og tidsaktuelle aspekt ved språk og litteratur på barnetrinnet.
Les mer om Språk og litteratur i tid og rom
Studiepoeng: 15
Faglærar:
Hanne Egenæs Staurseth
Skolens tekster med FoU-oppgave År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 1-7. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål i begynnaropplæringa og i norskundervisninga på mellomtrinnet. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Skolens tekster med FoU-oppgave
Studiepoeng: 15
Faglærar:
Sofija Christensen
Matematikk 2
Matematikk 2 (1.-7. trinn) År 3 / Semester 6
Dette emnet bygger videre på matematikk 1, MGL 1-7. Studenten skal utvikle et bredere matematikkfaglig og matematikkdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning etter til enhver tid gjeldende læreplaner for trinnene 1-7 i grunnskolen på en faglig trygg og reflektert måte. De faglige temaene som blir tatt opp i emnet er først og fremst tall og geometri.
Les mer om Matematikk 2 (1.-7. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Gaute Hovtun
Digital didaktikk på barnetrinnet
Digitalt didaktikk på barnetrinnet År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Paolo Haaland Scarbocci
Masterfag
Obligatoriske emner
Temauke om hermeneutikk År 4 / Semester 7
Temauken «Hermeneutikk» belyser tilnærminger som er sentrale innenfor humaniora, det vitenskapsområdet som i størst grad vektlegger spesifikke menneskelige erfaringer, ikke minst slik disse manifesterer seg og kan fortolkes som tekster i vid forstand.
Les mer om Temauke om hermeneutikk
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Magne Ivar Drangeid
Praksis 1.-7., 4. år høst År 4 / Semester 7
Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningen 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 1.-7., 4. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 3 År 4 / Semester 7
Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale pedagogiske og etiske grunnlagsproblem bl. a knyttet til skolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter. Etter endt emne skal studentene ha utviklet brei innsikt i ulike utfordringer læreren kan stå overfor i en inkluderende skole preget av mangfold. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, er tematikker knyttet til religion, livssyn og etikk integrert i emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Tarja Irene Tikkanen
Praksis 1.-7., 4. år vår År 4 / Semester 8
Praksisperioden i 4.studieår, 8. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 1.-7., 4. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 4 År 4 / Semester 8
I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. I tillegg inngår konflikthåndtering og forebygging av mobbing i emnet, og elevens danning i et pluralistisk samfunn vektlegges.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 4
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Vegard Moen
Temauker om Forskningsmetode År 4 / Semester 8
Temaukene legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved kvalitative og kvantitative metoder knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og forskningsetikk. Disse temaukene vil danne grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med forskningsmetode i de ulike masteremnene.
Les mer om Temauker om Forskningsmetode
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Reidar Mosvold
Masteroppgave År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 45
Emneansvarlig:
Stein Erik Solbø Ohna
Velg fag
Norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Emnet «Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder» tar for seg politiske føringer for faget fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, og knytter dette til fagets utvikling.
Les mer om Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magne Ove Rogne
Saktekster (1.-7.) År 4 / Semester 8
Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot.
Les mer om Saktekster (1.-7.)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ingri Dommersnes Jølbo
Kritisk kulturell literacy År 5 / Semester 9
Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg særlig mot litteratur som tematiserer eller reflekterer kulturmøter og diversitet i en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for identitet, dannelse og interkulturell forståelse.
Les mer om Kritisk kulturell literacy
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magne Ivar Drangeid
Matematikk
Matematiske metoder (1.-7.trinn) År 4 / Semester 7
Emnet gir en fordypning i logiske resonnement og gyldige slutninger i matematikk. Emnet er ment som et fundament i matematisk tenkning, for videre studier innen matematikkdidaktikk på mastergradsnivå.
Les mer om Matematiske metoder (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Problemløsning i matematikkundervisningen År 4 / Semester 8
Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen.
Les mer om Problemløsning i matematikkundervisningen
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Janne Fauskanger
Studere matematikkundervisning År 5 / Semester 9
Emnet fokuserer på matematikkundervisning og elevers læring i matematikk. Gjennom emnet får studentene som deltakere i et forskningsprosjekt innta et forskerblikk på matematikkundervisning og læring i matematikk.
Les mer om Studere matematikkundervisning
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Raymond Bjuland
Kroppsøving
Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving År 4 / Semester 7
Dette emnet belyser sentrale problemstillinger knyttet til kroppsøvingsfagets bakgrunn og utvikling i skolen nasjonalt og internasjonalt. Innholdet og utøvelsen av kroppsøvingslærerutdannelsen vil også gjøres til gjenstand for analyser og refleksjon.
Les mer om Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Gro Næsheim-Bjørkvik
Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget År 4 / Semester 8
Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og meningsfull vurdering.
Les mer om Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Eva Leibinger
Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget År 5 / Semester 9
Emnet legger vekt på profesjonsutvikling og forskning knyttet til kroppsøvingsfaget. Studentene skal kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte samt anvende fysisk aktiv læring i et tverrfaglig perspektiv.
Les mer om Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Eva Leibinger
Samfunnsfag
Menneskerettigheter for lærere År 4 / Semester 7
Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.
Les mer om Menneskerettigheter for lærere
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Tord Austdal
Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv År 4 / Semester 8
Historiedidaktikk handler om hvordan historiefagets teori, metoder og empiri er grunnlag for forståelse og fremstillinger av historie. Historiografi handler om hvordan historiefaget har forandret seg. I dette emnet brukes to forskningsfelt for å studere forandringer i historiefaget.
Les mer om Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Eva Stina Maria Jakobsson
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 5 / Semester 9
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Alexandre Dessingué
Engelsk
Culture and critical literacies pedagogy in the EFL classroom År 4 / Semester 7
The course builds on the knowledge and skills students have acquired in English 2: English language, literature and culture. It aims to introduce the major concepts and research findings related to critical literacies pedagogy, multiliteracies pedagogy and critical performative pedagogy and their application to EFL teaching and classroom research. Issues considered include diversity, positioning, voice, agency and access within English language texts and within the EFL classroom. Students will apply their knowledge of critical literacies pedagogy to the selection and development of materials and activities for use in the EFL classroom and examine their own classroom teaching experiences through critical performative practices.
Les mer om Culture and critical literacies pedagogy in the EFL classroom
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv År 4 / Semester 8
Pragmatics can be informally defined as "the study of how-to-say-what-to-whom-when" (Bardovi-Harlig 2013:68) and interlanguage pragmatics studies how learners of a foreign or second language (L2) master the skill of using language to communicate appropriately in different social contexts. The course aims to introduce the major concepts and research findings related to pragmatic development in English in foreign and second language contexts. The topics to be covered include theories of L2 pragmatic development, development of various pragmatics features in young L2 learners, such as speech act comprehension and production, formulaic language, computer-mediated communication, and the role of instruction in pragmatics development.
Les mer om Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Deborah Lynn Sorton Larssen
First and Second Language Literacy Development År 5 / Semester 9
The course provides an overview of the fields of first and second language literacy development, considering similarities and differences in the two. It covers theories, paradigm shifts, processes, practices and characteristics related to each. It addresses linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and educational perspectives linked to the development of literacy in a first and second language.
The course has a limited number of places.
Les mer om First and Second Language Literacy Development
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Rebecca Anne Charboneau Stuvland
Spesialpedagogikk
Velg fordypningsfag
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk
Matematiske metoder (1.-7.trinn) År 4 / Semester 7
Emnet gir en fordypning i logiske resonnement og gyldige slutninger i matematikk. Emnet er ment som et fundament i matematisk tenkning, for videre studier innen matematikkdidaktikk på mastergradsnivå.
Les mer om Matematiske metoder (1.-7.trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Problemløsning i matematikkundervisningen År 4 / Semester 8
Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen.
Les mer om Problemløsning i matematikkundervisningen
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Janne Fauskanger
Fordypning spesialpedagogikk: norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Emnet «Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder» tar for seg politiske føringer for faget fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, og knytter dette til fagets utvikling.
Les mer om Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Magne Ove Rogne
Saktekster (1.-7.) År 4 / Semester 8
Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot.
Les mer om Saktekster (1.-7.)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Ingri Dommersnes Jølbo
Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne
Å studere skolens pedagogiske praksiser År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Hans Erik Bugge
Sosial og emosjonell sårbarhet År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Lese- og skrivevansker År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kjersti Lundetræ

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.