Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år
Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom År 1 / Semester 1
Emnet har fokus på læring og undervisning, og om kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 5.-10. trinn.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Vidar Kjetilstad
Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) År 1 / Semester 1
Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Les mer om Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. År 1 / Semester 2
PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil begrepsparet inkludering - mangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap, tilpasset opplæring og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Vidar Kjetilstad
Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) År 2 / Semester 3
Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Les mer om Praksis 2. år, 3. semester (15 dager)
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 5.-10., 2. år vår År 2 / Semester 4
Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.
Les mer om Praksis 5.-10., 2. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 5.-10., 3. år høst År 3 / Semester 5
Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.
Les mer om Praksis 5.-10., 3. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Praksis 5.-10., 3. år vår År 3 / Semester 6
Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager . Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.
Les mer om Praksis 5.-10., 3. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold

Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

Matematikk
Matematikk 1 emne 1 År 1 / Semester 1
Emnet vil i størst grad knyttes opp mot de matematiske emnene tallære (naturlige tall, telling, regning, faktorisering, figurtall, rasjonale tall, irrasjonale og reelle tall), sannsynlighetsregning og statistikk (beskrivende statistikk, mengdelære, sannsynlighetsbegrep, uniform sannsynlighet, kombinatorikk, addisjonssetningen, betinget sannsynlighet og uavhengighet, og binomiske forsøksrekker), og de fagdidaktiske vinklingene knyttet til disse matematiske emnene.
Les mer om Matematikk 1 emne 1
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Matematikk 1 emne 2 År 1 / Semester 2
De faglige temaene som blir tatt opp i dette emnet er først og fremst algebra, funksjonslære og geometri.
Emnet skal forberede for matematikkundervisning i grunnskolen fra 5. til 10. trinn, i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert, det innebærer solid tilknytning til praksis. Matematikklærere må kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, kreativitet og positive holdning til matematikk. Som framtidig matematikklærer skal studenten selv arbeide utforskende og kreativt med faget.
Les mer om Matematikk 1 emne 2
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Natalia Blank
Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 6
I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra Matematikk 1, særlig funksjonslære og matematisk analyse. Fokus er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.
Les mer om Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Åsmund Lillevik Gjære
Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 6
Emnet vil knyttes opp mot de matematiske emnene geometri (trigonometri, logisk oppbygging av geometrien, symmetri), tallteori (induksjonsbevis, diofantiske likninger, Euklids algoritme, primtallsfaktorisering, restklasser, delelighetstester, lineære kongruenser, noen grunnleggende setninger, kvadratsummer, Pytagoreiske tripler), og de fagdidaktiske vinklingene knyttes til disse matematiske emnene.
Les mer om Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Dag Torvanger
Norsk
Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med særlig vekt på mellomtrinnet År 1 / Semester 1
Dette er eit innføringskurs i litteratur, særleg retta mot mellomtrinnet. Her blir ein introdusert for litteraturomgrepet og litteratur for unge lesarar. Litteratur og litteraturdidaktikk står sentralt med mellom anna litterære samtalar og lærarfagleg analyse som to hovudelement. Emnet er delt opp i tre delar: "Det munnlege", "lesing" og "skriving". Til desse tre er det knytta ulike arbeidskrav og aktivitetar.
Les mer om Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med særlig vekt på mellomtrinnet
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Sofija Christensen
Norsk 1, emne 2; Språkstrukturer og skriving - med særlig vekt på mellomtrinnet År 1 / Semester 2
Dette er eit innføringskurs i språkstrukturar og skriving med vekt på mellomtrinnet. Sentrale tema er språket som system og språket i bruk. I dagens tekstsamfunn møter læraren elevar med ulik teksterfaring og tekstkompetanse, noko som vil vere grunnlag for diskusjon om skriveopplæringa i skulen på mellomtrinnet. Derfor vil arbeidet med elevtekstar og rettleiing vere sentrale tema, også når det gjeld elevar med norsk som andrespråk.
Les mer om Norsk 1, emne 2; Språkstrukturer og skriving - med særlig vekt på mellomtrinnet
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Gølin Christine Kaurin Nilsen
Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 5-10 med særleg vekt på ungdomstrinnet. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Hanne Egenæs Staurseth
Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 5-10 med særleg vekt på ungdomstrinnet. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Åsmund Hennig

Fagvalg høst 2020

Naturfag B
Naturfag 2 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Reidar Klausen
Kunst- og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design med vekt på bilde og skulpturområdet. Studiet skal ha en forankring der veksling mellom skapende virksomhet og teoristoff gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kunst og kultur.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Elin Austbø Simonsen
Samfunnsfag B
Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.
Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.
Les mer om Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Tord Austdal
Mat og helse
Mat og helse (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Margit Vea
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Profesjonsrettet ped
Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Solveig Iren Roth
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 5-10) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Hafnor Bøe
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 5-10) År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Hafnor Bøe
Musikk
Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken År 2 / Semester 3
Her får du grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, og utvikler breddekompetanse ved hjelp av opplæring i spill, dans og sang. I slutten av semesteret lager du en musikkpedagogisk forestilling sammen med dine medstudenter.
Musikk 1 består av to moduler a 15 sp som tas parallelt og er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Den ene modulen heter Inn i Musikken og den andre heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn.
Les mer om Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard
Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn År 2 / Semester 3
Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 5.-10. trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.
Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.
Les mer om Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard

Fagvalg vår 2021

Engelsk 1
Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10. År 2 / Semester 4
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10.
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Milica Savic
English 1; English teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn) År 2 / Semester 4
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the Norwegian school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1; English teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Aline Alves-Wold
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.
Les mer om Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Tord Austdal
Drama B
Drama og interkulturell kommunikasjon År 2 / Semester 4
Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.
Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.
Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Kunst- og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.
Les mer om Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Hildegunn Kalviknes Tessmann
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Silje Eikanger Kvalø
Naturfag A
Naturfag 1 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Ingeborg Knævelsrud

Fagvalg høst 2021 eller utveksling

Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1)
English 2; English Teaching Methodology 2 (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5
English teaching methodology 2 builds on English teaching methodology 1 and gives students the opportunity to deepen their knowledge of English language teaching methods and the principles behind them. Students will be given the opportunity to evaluate many different approaches that can be used with learners in grades 5-10 to provide them with a creative learning environment.
It is expected that students use every opportunity to practice and to use their English throughout the course.
Les mer om English 2; English Teaching Methodology 2 (5.-10.trinn)
Studiepoeng: 15
Course teacher:
Silje Henriette Amalia Normand
English 2: English language, literature and culture (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5
This course covers topics such as English academic writing and English literature with relevant cultural topics from English-speaking countries. The aim of the course is two-fold: firstly, it aims to introduce students to a variety of English literary texts and the literary, cultural and historical frameworks they emerge from; secondly, it aims to provide students with principles and practical activities for working creatively with literature in the English classroom.
Les mer om English 2: English language, literature and culture (5.-10.trinn)
Studiepoeng: 15
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1)
Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Anna Magnussen Vik
Naturfag B
Naturfag 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Reidar Klausen
Kunst- og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, skulptur, arkitektur og design med vekt på bilde og skulpturområdet. Studiet skal ha en forankring der veksling mellom skapende virksomhet og teoristoff gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kunst og kultur.
Les mer om Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Elin Austbø Simonsen
Samfunnsfag B
Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.
Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.
Les mer om Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Tord Austdal
Mat og helse
Mat og helse (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Margit Vea
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Profesjonsrettet ped
Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Solveig Iren Roth
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 5-10) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Hafnor Bøe
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 5-10) År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Marianne Hafnor Bøe
Musikk
Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken År 3 / Semester 5
Her får du grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, og utvikler breddekompetanse ved hjelp av opplæring i spill, dans og sang. I slutten av semesteret lager du en musikkpedagogisk forestilling sammen med dine medstudenter.
Musikk 1 består av to moduler a 15 sp som tas parallelt og er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Den ene modulen heter Inn i Musikken og den andre heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn.
Les mer om Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard
Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn År 3 / Semester 5
Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 5.-10. trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.
Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.
Les mer om Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Marianne Øvregaard
Masterfag
Obligatoriske fellesemner master
Praksis 5.-10., 4. år høst År 4 / Semester 7
Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 5.-10., 4. år høst
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 3 År 4 / Semester 7
Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale pedagogiske og etiske grunnlagsproblem bl. a knyttet til skolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter. Etter endt emne skal studentene ha utviklet brei innsikt i ulike utfordringer læreren kan stå overfor i en inkluderende skole preget av mangfold. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, er tematikker knyttet til religion, livssyn og etikk integrert i emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 3
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Helle
Praksis 5.-10., 4. år vår År 4 / Semester 8
Praksisperioden i 4.studieår, 8. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 5.-10., 4. år vår
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Cato Olsen Slettvold
Pedagogikk og elevkunnskap 4 År 4 / Semester 8
I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. For å utvikle studentens forskerkompetanse vil vitenskapsteori og forskningsetikk utgjøre en vesentlig del av emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 4
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Lars Helle
Masteroppgave År 5 / Semester 9
Studiepoeng: 45
Emneansvarlig:
Stein Erik Solbø Ohna
Velg fag

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.