Grunnskolelærer for trinn 5–10, master

Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år
Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom År 1 / Semester 1
Emnet har fokus på læring og undervisning, og om kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 5.-10. trinn.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Nina Helgevold
Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) År 1 / Semester 1

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.

Les mer om Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)
Studiepoeng:
Faglærer:
Hanne Elise Pollack
Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. År 1 / Semester 2
PEL2 viderefører sentrale faglige tematikker fra PEL 1, men i dette emnet vil begrepsparet inkludering - mangfold få særlig oppmerksomhet. Kunnskap om enkeltelever, klassefellesskap og læringsmiljø vil stå sentralt. Her inngår også kunnskap om praktiske, skapende og estetiske læreprosesser.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Vidar Kjetilstad
Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) År 2 / Semester 3

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Studiets formål er å bidra til kunnskaper og utvikle ferdigheter knyttet til å være lærer i profesjonell utøvelse av yrket, inkludert innsikt i kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til læreryrket i norsk skole og i et mangfoldig klasserom. Lærerarbeidet beskrives som et profesjonelt usikkert arbeid fordi det ikke er entydige standarder om hva som er god undervisning. Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 5.-10. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.

Les mer om Praksis 2. år, 3. semester (15 dager)
Studiepoeng:
Praksiskoordinator:
Kari-Anne Svensen Malmo
Praksis 5.-10., 2. år vår År 2 / Semester 4

Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.

Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.

Arbeidsmetoder: Et relevant og variert utvalg forankret i K06 og praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfagene i 4. semester.

Les mer om Praksis 5.-10., 2. år vår
Studiepoeng:
Praksiskoordinator:
Kitty Marie Garborg
Praksis 5.-10., 3. år høst År 3 / Semester 5

Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.

Bærekraftig utvikling og folkehelse er tema i temauke 5. semester.

Les mer om Praksis 5.-10., 3. år høst
Studiepoeng:
Praksiskoordinator:
Kari-Anne Svensen Malmo
Praksis 5.-10., 3. år vår År 3 / Semester 6

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager . Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter var et tverrfaglig spor i 5. semester. Akademisk lesing og skriving er et tverrfaglig spor og temauke om bærekraftig utvikling i 6. semester.

Les mer om Praksis 5.-10., 3. år vår
Studiepoeng:
Praksiskoordinator:
Kari-Anne Svensen Malmo

Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

Matematikk
Matematikk 1 emne 1 År 1 / Semester 1
Emnet vil i størst grad knyttes opp mot de matematiske emnene tallære (naturlige tall, telling, regning, faktorisering, figurtall, rasjonale tall, irrasjonale og reelle tall), sannsynlighetsregning og statistikk (beskrivende statistikk, mengdelære, sannsynlighetsbegrep, uniform sannsynlighet, kombinatorikk, addisjonssetningen, betinget sannsynlighet og uavhengighet, og binomiske forsøksrekker), og de fagdidaktiske vinklingene knyttet til disse matematiske emnene.
Les mer om Matematikk 1 emne 1
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Matematikk 1 emne 2 År 1 / Semester 2

De faglige temaene som blir tatt opp i dette emnet er først og fremst algebra, funksjonslære og geometri.

Emnet skal forberede for matematikkundervisning i grunnskolen fra 5. til 10. trinn, i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert, det innebærer solid tilknytning til praksis. Matematikklærere må kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, kreativitet og positive holdning til matematikk. Som framtidig matematikklærer skal studenten selv arbeide utforskende og kreativt med faget.

Matematisk språk og tenkning utvikles gjennom aktiviteter som fremmer resonnement, argumentasjon og begrunnelse. Matematikklærere må kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og analysere forslag fra andre med tanke på holdbarhet og potensial. Studenten skal selv ha en reflektert forståelse av matematikken elevene skal lære og kunne gjøre faget tilgjengelig for alle elever.

Bruk av ulike representasjoner er nødvendig for å gjøre matematiske begrep og ideer tilgjengelige for elever. For å utvikle sin matematiske forståelse og evne til problemløsning trenger elevene å arbeide med sammenhenger og overganger mellom ulike representasjoner. Studenten skal legge til rette for elevers arbeid med ulike representasjoner.

Meningsfulle matematiske samtaler er sentralt i utviklingen av matematisk forståelse. Gjennom samtale og diskusjon kan lærere inkludere alle elever i matematisk resonnering og argumentering, stimulere til kritisk matematisk tenking og drøfte matematikkens rolle i samfunnet. Studenten skal legge til rette for meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.

Lærere skal invitere elever til å dele sin matematiske tenking, lytte til og vurdere denne med tanke på utvikling av matematisk kompetanse. Det skal legges til rette for undervisning ut fra elevenes ulike behov, der ulik kulturell, språklig og sosial bakgrunn både tas hensyn til men også ses som ressurs i undervisningen. Som framtidig matematikklærer skal studenten støtte elevene i deres tro på seg selv og at en gjennom hardt arbeid, individuelt og kollektivt, utvikler forståelse av matematiske ideer og sammenhenger.

Les mer om Matematikk 1 emne 2
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dag Torvanger
Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 6
I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra Matematikk 1. Fokus er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.
Les mer om Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Morten Søyland Kristensen
Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 6
Emnet vil knyttes opp mot de matematiske emnene geometri (trigonometri, logisk oppbygging av geometrien, symmetri), tallteori (induksjonsbevis, diofantiske likninger, Euklids algoritme, primtallsfaktorisering, restklasser, delelighetstester, lineære kongruenser, noen grunnleggende setninger, kvadratsummer, Pytagoreiske tripler), og de fagdidaktiske vinklingene knyttes til disse matematiske emnene.
Les mer om Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Gaute Hovtun
Norsk
Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med særlig vekt på mellomtrinnet År 1 / Semester 1
Dette er eit innføringskurs i litteratur, særleg retta mot mellomtrinnet. Her blir ein introdusert for litteraturomgrepet og litteratur for unge lesarar. Litteratur og litteraturdidaktikk står sentralt med mellom anna litterære samtalar og lærarfagleg analyse som to hovudelement.
Les mer om Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med særlig vekt på mellomtrinnet
Studiepoeng:
Faglærar:
Anne Jorunn Nielsen
Norsk 1, emne 2; Språkstrukturer og skriving - med særlig vekt på mellomtrinnet År 1 / Semester 2
Dette er eit innføringskurs i språkstrukturar og skriving med vekt på mellomtrinnet. Sentrale tema er språket som system og språket i bruk. I dagens tekstsamfunn møter læraren elevar med ulik teksterfaring og tekstkompetanse, noko som vil vere grunnlag for diskusjon om skriveopplæringa i skulen på mellomtrinnet. Derfor vil arbeidet med elevtekstar og rettleiing vere sentrale tema, også når det gjeld elevar med norsk som andrespråk.
Les mer om Norsk 1, emne 2; Språkstrukturer og skriving - med særlig vekt på mellomtrinnet
Studiepoeng:
Faglærar:
Anne Jorunn Nielsen
Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 5-10 med særleg vekt på ungdomstrinnet. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Sidsel Merete Skjelten
Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave År 3 / Semester 6
Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 5-10 med særleg vekt på ungdomstrinnet. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne, djupare innsikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Les mer om Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
Studiepoeng:
Emneansvarleg:
Lars Rune Waage

Fagvalg høst 2019

Kunst- og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Paulsen Dagsland
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3

Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.

Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.

Les mer om Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng:
Faglærer:
Nils Olav Østrem
Naturfag A
Naturfag 2 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristine Marie Olsen
Profesjonsrettet ped
Profesjonsrettet pedagogikk 5.-10. trinn År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Musikk
Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken År 2 / Semester 3
Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn År 2 / Semester 3
Mat og helse
Mat og helse (5.-10. trinn) År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Faglærer:
Margit Vea
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 5-10) År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 5-10) År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 2 / Semester 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand

Fagvalg vår 2020

Kunst- og håndverk B
Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng:
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng:
Faglærer:
Pia Susanne Wall
Samfunnsfag B
Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Samfunnsfag 1 omfatter både geografi, historie og samfunnskunnskap. I samfunnsgeografi vektlegges globale forhold; både samarbeid, konflikt og konfliktløsning er sentral. I historie står samfunnsendring i Norge fra Vikingtid og fram til i dag sentralt. Hvordan vi bruker historie og hvordan barn og unge forstår fortiden vektlegges. I samfunnskunnskap legges det særlig vekt på endringer i politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, nasjonalt og internasjonalt. Studiet fremmer ulike perspektiver på globalisering og internasjonalisering både i tid og rom. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet.
Les mer om Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)
Studiepoeng:
Faglærer:
Nils Olav Østrem
Naturfag B
Naturfag 1 (5.-10. trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristine Marie Olsen
Kroppsøving 1
Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) År 2 / Semester 4
Studiepoeng:
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Engelsk 1
English 1: English Linguistics for Teachers for grades 5.-10. År 2 / Semester 4
This course will focus on English phonetics and phonology, English grammar and usage, and English pragmatics. The aim of this course is two-fold: firstly, it aims to give the students a good grounding in the structure of the English language within phonology, grammar, and pragmatics; secondly, it aims to provide the students with the principles and practical activities for working on elements of English pronunciation, grammar and pragmatics in the English classroom.
Les mer om English 1: English Linguistics for Teachers for grades 5.-10.
Studiepoeng:
Course coordinator:
Milica Savic
English 1; English teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn) År 2 / Semester 4
In today's multicultural world our learners will need foreign language skills more than ever and English is particularly important in this regard. Language learners may be required to use English in their education, work and leisure. In order to equip them properly English teachers, working in the Norwegian school system, must have the necessary knowledge of English as a school subject and the skills to teach it in way that learners find motivating and meaningful.
Les mer om English 1; English teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)
Studiepoeng:
Course coordinator:
Deborah Lynn Sorton Larssen
Drama 2
Drama og interkulturell kommunikasjon År 2 / Semester 4

Drama er et kunst-, uttrykks- og kommunikasjonsfag, med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken. Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama som kunstfag og kunstpedagogisk arbeid. Sentralt i studiet er å fremme kommunikasjon gjennom teater i et flerkulturelt samfunn. Studiet skal gi studentene grunnlag for å tilrettelegge og lede drama-/teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre fritidstilbud. Instruktørens og lærerens rolle i drama-/teaterarbeid vektlegges.

Emansipatorisk pedagogikk vil være sentralt i studiet.

Les mer om Drama og interkulturell kommunikasjon
Studiepoeng:
Faglærer:
Norunn Fletcher

Fagvalg høst 2020 eller utveksling

Kunst- og håndverk A
Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design og arkitektur (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Torunn Paulsen Dagsland
Samfunnsfag A
Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5

Samfunnsfag 2 skal gi kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget, bestående av historie, samfunnskunnskap, geografi. Tema knyttet til globale, nasjonale og lokale relasjoner undervises og diskuteres i Samfunnsfag 2. Globale maktrelasjoner og migrasjon vil stå sentralt.

Man trenger ikke ha Samfunnsfag 1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2.

Les mer om Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Studiepoeng:
Faglærer:
Nils Olav Østrem
Naturfag A
Naturfag 2 (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kristine Marie Olsen
Kroppsøving 2
Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Faglærer:
Eva Leibinger
Engelsk 2
English 2; English teaching methodology 2 (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5

English teaching methodology 2 builds on English teaching methodology 1 and gives students the opportunity to deepen their knowledge of English language teaching methods and the principles behind them. Students will be given the opportunity to evaluate many different approaches that can be used with learners in grades 5-10 to provide them with a creative learning environment.

It is expected that students use every opportunity to practice and to use their English throughout the course.

The York study trip will take place in September for two weeks and all students are encouraged to attend. Other international opportunities with partner schools and other universities are available for both 4 week practice and whole semester study.

Les mer om English 2; English teaching methodology 2 (5.-10.trinn)
Studiepoeng:
Course teacher:
Silje Henriette Amalia Normand
English 2: English language, literature and culture (5.-10.trinn) År 3 / Semester 5

This course covers topics such as English academic writing and English literature with relevant cultural topics from English-speaking countries. The aim of the course is two-fold: firstly, it aims to introduce students to a variety of English literary texts and the literary, cultural and historical frameworks they emerge from; secondly, it aims to provide students with principles and practical activities for working creatively with literature in the English classroom.

The York study trip will take place in September and all students are encouraged to attend. Other international opportunities with partner schools and other universities are available for both 4 weeks practice and whole semester study.

Les mer om English 2: English language, literature and culture (5.-10.trinn)
Studiepoeng:
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Profesjonsrettet ped
Profesjonsrettet pedagogikk 5.-10. trinn År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Faglærer:
Marieke Gerdien Bruin
Musikk
Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken År 3 / Semester 5
Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn År 3 / Semester 5
Mat og helse
Mat og helse (5.-10. trinn) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Faglærer:
Margit Vea
KRLE
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 5-10) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 5-10) År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Jarle Stormark
Drama A
Drama og kunstfaglig kommunikasjon År 3 / Semester 5
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Karin Brunvathne Bjerkestrand
Masterfag
Obligatoriske fellesemner master
Praksis 5.-10., 4. år høst År 4 / Semester 7
Praksisperioden i 4.studieår, 7. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 5.-10., 4. år høst
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kitty Marie Garborg
Pedagogikk og elevkunnskap 3 År 4 / Semester 7
Emnet retter oppmerksomheten mot sentrale pedagogiske og etiske grunnlagsproblem bl. a knyttet til skolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter. Etter endt emne skal studentene ha utviklet brei innsikt i ulike utfordringer læreren kan stå overfor i en inkluderende skole preget av mangfold. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, er tematikker knyttet til religion, livssyn og etikk integrert i emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 3
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Helle
Praksis 5.-10., 4. år vår År 4 / Semester 8
Praksisperioden i 4.studieår, 8. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager.
Les mer om Praksis 5.-10., 4. år vår
Studiepoeng:
Praksiskoordinator:
Kitty Marie Garborg
Pedagogikk og elevkunnskap 4 År 4 / Semester 8
I løpet av emnet skal studenten utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen som organisasjon, personalets mulighet til å skape konstruktive og inkluderende læringsfellesskap og egen praksis i lys av organisasjonsteoretiske, pedagogiske og vitenskapsteoretiske perspektiv. For å utvikle studentens forskerkompetanse vil vitenskapsteori og forskningsetikk utgjøre en vesentlig del av emnet.
Les mer om Pedagogikk og elevkunnskap 4
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Lars Helle
Masteroppgave År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Stein Erik Solbø Ohna
Velg fag
Norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sindre Mikal Dyrstad
Saktekster (5.-10.) År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Magne Ivar Drangeid
Kritisk kulturell literacy År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Faglærer:
Lars Rune Waage
Engelsk
Kritisk kulturell literacy i engelskundervisningen. År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Course teacher:
Deborah Lynn Sorton Larssen
First and Second Language Literacy Development År 5 / Semester 9
The course provides an overview of the fields of first and second language literacy development, considering similarities and differences in the two. It covers theories, paradigm shifts, processes, practices and characteristics related to each. It addresses linguistic, psycholinguistic, sociolinguistic and educational perspectives linked to the development of literacy in a first and second language.
Les mer om First and Second Language Literacy Development
Studiepoeng:
Course coordinator:
Ion Patrick Francis Drew
Matematikk
Matematiske metoder (5.-10.trinn) År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Undervisningskunnskap i matematikk År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Matematikkdidaktisk klasseromsforskning År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Kroppsøving
Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Fysisk aktivitet og helse År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Samfunnsfag
Historiebruk: Fortiden i nåtiden År 4 / Semester 7
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker gjennom historien har brukt historie og forsøkt å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden har blitt påvirket av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den har vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Historiebruk: Fortiden i nåtiden
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Menneskerettigheter for lærere År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Fred Hansen
Historisk teori, metode og forskningslitteratur År 5 / Semester 9
Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.
Les mer om Historisk teori, metode og forskningslitteratur
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Alexandre Dessingué
Profesjonsrettet pedagogikk
Velg et emne
Å studere skolens pedagogiske praksiser År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Hans Erik Bugge
Sosial og emosjonell sårbarhet År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Lese- og skrivevansker År 5 / Semester 9
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Kjersti Lundetræ
Velg fordypningsfag
Engelsk
Kritisk kulturell literacy i engelskundervisningen. År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Course coordinator:
Silje Henriette Amalia Normand
Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Course teacher:
Deborah Lynn Sorton Larssen
Kroppsøving
Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Matematikk
Matematiske metoder (5.-10.trinn) År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Cato Tveit
Undervisningskunnskap i matematikk År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Raymond Bjuland
Norsk
Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder År 4 / Semester 7
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Sindre Mikal Dyrstad
Saktekster (5.-10.) År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Magne Ivar Drangeid
Samfunnsfag
Historiebruk: Fortiden i nåtiden År 4 / Semester 7
I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker gjennom historien har brukt historie og forsøkt å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden har blitt påvirket av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den har vært med på å forme fremtiden.
Les mer om Historiebruk: Fortiden i nåtiden
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Knutsen
Menneskerettigheter for lærere År 4 / Semester 8
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Ketil Fred Hansen

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.