Barnehagevitenskap - obligatoriske emner
Barnehagen som forskningsarena År 1 / Semester 1
I dette emnet rettes fokuset mot barnehageforskning.
Les mer om Barnehagen som forskningsarena
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Vitenskapsteori og forskningsmetode År 1 / Semester 2
Emnet består av tre hovedområder, vitenskapsteori, etikk, og metode.
Les mer om Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Forum/masteroppgaven År 2 / Semester 3
Forum er en kollektiv faglig møteplass der studenter og veiledere i masterutdanningen møtes til felles diskusjoner og problematisering av aktuelle problemstillinger studentene står overfor i arbeidet med masteroppgaven.
Les mer om Forum/masteroppgaven
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Marit Alvestad
Masteroppgaven År 2 / Semester 3
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskaplig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.
Les mer om Masteroppgaven
Studiepoeng: 40
Faglærer:
Elisabeth Brekke Stangeland

Profil

Profil Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen
Obligatorisk emne
Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage År 1 / Semester 1
I dette emnet tematiseres og granskes perspektiver på barns ulike tilhørigheter. Barns lek, kultur kommunikasjon og estetiske uttrykksmåter belyses fra en interseksjonell synsvinkel.
Les mer om Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Halle
Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft År 1 / Semester 2
Emnet dreier seg om verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraft utvikling.
Les mer om Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Elin Kirsti Lie Reikerås
Utveksling eller emne ved UiS
Utveksling
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Emne ved UiS
Overganger År 2 / Semester 3
I barns liv vil det være minst tre overganger der sammenhenger og brudd blir aktualisert; 1) overgang mellom hjem og barnehage, 2) overganger innad i barnehagen og 3) overgang mellom barnehage og skole. I emnet overganger tematiseres, belyses og utforskes disse overgangene og vilkårene for at de skal kunne bli gode. Det innebærer kunnskap om barns opplevelser av og erfaringer med overganger, barnehagelærerens rolle i ledelse av overganger og praktiske forordninger, informasjon og samarbeidsformer i og omkring barns overganger.
Les mer om Overganger
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Profil Ledelse og veiledning i barnehagen
Obligatorisk emne
Profesjonsveiledning i utdanning og yrke År 1 / Semester 1
Emnet er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på i barnehagefeltet. Utdanningen tar utgangspunkt i de retningslinjene som den nasjonale rammeplan for barnehagelærerutdanning og UiS sin programplan for barnehagelærerutdanning setter for studentene.Emnet er også tilpasset nye retningslinjer for veilederutdanning i skole og barnehage.

Innholdet i praksislærerutdanningen har fire gjennomgående hovedtema:
  • Læring, profesjon og etikk
  • Organisasjons- og læringskultur
  • Barnehagelærerarbeidet
  • Veiledning, tradisjoner og metoder


I all veiledning uavhengig av tradisjon eller sammenheng inngår en rekke viktige faktorer som vi vil arbeide med både teoretisk og praktisk. Dette gjelder kommunikasjon, spørsmål og struktur i veiledning, samt koreografi av veiledning.

Praksislærerutdanningen gir kompetanse til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i tråd med nasjonalt rammeverk for barnehagelærerutdanning. Utdanning kvalifiserer også for å gi veiledning og støtte til nyutdannede barnehagelærere og andre medarbeidere i barnehagen.

Studierett: Ifølge UDIR’s retningslinjer, kan «alle barnehagelærere eller andre med treårig barnefaglig utdanning som er i et ansettelsesforhold i en barnehage» også søke. Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.
Les mer om Profesjonsveiledning i utdanning og yrke
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Inger Benny Espedal Tungland
Utveksling eller emne ved UiS
Utveksling
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Emne ved UiS
Overganger År 2 / Semester 3
I barns liv vil det være minst tre overganger der sammenhenger og brudd blir aktualisert; 1) overgang mellom hjem og barnehage, 2) overganger innad i barnehagen og 3) overgang mellom barnehage og skole. I emnet overganger tematiseres, belyses og utforskes disse overgangene og vilkårene for at de skal kunne bli gode. Det innebærer kunnskap om barns opplevelser av og erfaringer med overganger, barnehagelærerens rolle i ledelse av overganger og praktiske forordninger, informasjon og samarbeidsformer i og omkring barns overganger.
Les mer om Overganger
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Profil kommunikasjon og språk i barnehagen
Obligatorisk emne
Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert År 1 / Semester 1
Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp) for barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studiet er samlings- og nettbasert, gjennomføres på deltid over 1 år.
Studenter som er tatt opp til emnet Barns språkutvikling og språklæring har innpass i Master i barnehagevitenskap (som tilbys av Institutt for barnehagelærerutdanning) (http://www.uis.no/studietilbud/laererutdanninger/master/barnehagevitenskap-deltid/)
Studiet er tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere jobb og studium.
Studiet et støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2020.
Les mer om Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Elisabeth Rege Filbrandt
Utveksling eller emne ved UiS
Utveksling
Utveksling - 15 SP År 2 / Semester 3
Emne ved UiS
Overganger År 2 / Semester 3
I barns liv vil det være minst tre overganger der sammenhenger og brudd blir aktualisert; 1) overgang mellom hjem og barnehage, 2) overganger innad i barnehagen og 3) overgang mellom barnehage og skole. I emnet overganger tematiseres, belyses og utforskes disse overgangene og vilkårene for at de skal kunne bli gode. Det innebærer kunnskap om barns opplevelser av og erfaringer med overganger, barnehagelærerens rolle i ledelse av overganger og praktiske forordninger, informasjon og samarbeidsformer i og omkring barns overganger.
Les mer om Overganger
Studiepoeng: 15
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.