MENY

Utdanningsvitenskap – Idrett/kroppsøving - hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten kunne:

Kunnskap

- Ha inngående kunnskap på sitt fagfelt med klar relevans for grunnopplæringen
- Beherske relevant vitenskapsteori og metode
- Ha teoretisk og empirisk innsikt i generelle utdanningsvitenskapelige problemstillinger
- Ha kunnskap om og kunne vurdere fagfeltets kunnskapsgrunnlag
- Analysere problemstillinger om læring og undervisning med utgangspunkt i historie, tradisjoner, egenart for de relevante fagene og disse fagene sin plass i samfunnet.
- Ha inngående kunnskap om ulike metoder og strategier for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen generelt og skolen spesielt


Ferdigheter

- Bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen sitt fagfelt
- Gjøre forskningsmessige studier av faglig relevante sammenhenger innen feltet
- Håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
- Gi faglig kompetente skriftlige og muntlige redegjørelser på sitt fagfelt
- Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt selvstendig under veiledning
- Analysere teorier og metoder innen fagområdet og bruke ulike undervisningsstrategier for å skape god læring i idrett/kroppsøving


Generell kompetanse

- Bidra kunnskapsmessig til fagutvikling på sitt fagfelt
- Vurdere behov for ny kunnskap innen sitt fagfelt
- Formidle egen og andres forskning skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig måte
- Anvende kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
- Ha vitenskapelig kompetanse knyttet til fagområdet idrett/ kroppsøving og kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan fremme det fysiske aktivitetsnivået til barn og unge


Kilde: CP

Publisert 01.02.2019