MENY

Idrettsvitenskap – master - hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått mastergrad i idrettsvitenskap vill ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap Kandidaten skal ha
• avansert kunnskap om sentrale begreper, eksisterende teorier og ulike fagretninger i idrettsvitenskap
• spesialisert kunnskap om fremmende og hemmende faktorer i fysiologiske-, psykologiske-, pedagogiske prosesser innenfor idrett og fysisk aktivitet
• anvende idrettsvitenskapelig kunnskap på nye områder i faget
• inngående kunnskap om forskningsdesign og forskningsprosessen innen kvantitative og kvalitative metoder knyttet til idrettsvitenskapelige problemstillinger.
Ferdigheter Kandidaten skal kunne
• analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere idrettsfaglige resonnementer
• anvende idrettsvitenskapelig kunnskap til å fremme mestring, prestasjon, fysisk kapasitet og god helse i et livslangt perspektiv
• arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i idrettsfaget
• utarbeide, begrunne og gjennomføre et selvstendig idrettsvitenskapelig forskningsprosjekt.
Generell kompetanse Kandidaten skal kunne
• analysere og forholde seg til relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger
• formidle omfattende selvstendig arbeid ved hjelp av idrettsfagets uttrykksformer både til spesialister og til allmennheten
• bidra til å utvikle forskningsbasert idrettspraksis og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i idrettsvitenskap
• bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i fagfeltet.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 20.09.2020