MENY

Utdanningsvitenskap – Norskdidaktikk - hva lærer du?

Studentene lærer om undervisning som er egnet til å styrke elevenes kritiske og estetiske sans. Like viktig er hvordan skole og lærer kan bygge mestring – men samtidig sikre elevenes verdsetting av seg selv – og forståelse for andre. Helt sentralt står lærerens evne til å motivere og til å inkludere elevene i gode fellesskap for læring. Studentene undersøker hvordan undervisning kan tilrettelegges, slik at elevene får utfolde seg og utvikle seg, muntlig og med lesing og skriving. Både skjønnlitteratur og sakprosa, med tilhørende teori, er sentralt i studiet. De ulike kursene vektlegger: norskfaget før og nå; utvikling av nye skriftformer; sakteksters form og funksjon; litterær lesing i det moderne, flerkulturelle samfunnet. Studentene får også opplæring i vitenskapsteori og metode. Dette gir gode forutsetninger for å undersøke og drøfte sentrale sider ved norskfaget en selvvalgt mastergradsoppgave.


Etter fullført studium skal studenten kunne:

Kunnskap:
- Ha inngående kunnskap på sitt fagfelt med klar relevans for grunnopplæringen
- Beherske relevant vitenskapsteori og metode
- Ha teoretisk og empirisk innsikt i generelle utdanningsvitenskapelige problemstillinger
- Ha kunnskap om og kunne vurdere fagfeltets kunnskapsgrunnlag
- Analysere problemstillinger om læring og undervisning med utgangspunkt i historie, tradisjoner, egenart for de relevante fagene og disse fagene sin plass i samfunnet.
- Forstå, forklare og formidle sentral norskfaglig og norskdidaktisk kunnskap innenfor områder som tekstformer, lesing og skriving, undervisningsmåter, flerkulturelle klasserom og multimodalitet


Ferdigheter:
- Bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen sitt fagfelt
- Gjøre forskningsmessige studier av faglig relevante sammenhenger innen feltet
- Håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
- Gi faglig kompetente skriftlige og muntlige redegjørelser på sitt fagfelt
- Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt selvstendig under veiledning
- Planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på de trinnene studenten kvalifiserer seg for/ er kvalifisert for
- Kunne grunngi faglige valg


Generell kompetanse:
- Bidra kunnskapsmessig til fagutvikling på sitt fagfelt
- Vurdere behov for ny kunnskap innen sitt fagfelt
- Formidle egen og andres forskning skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig måte
- Anvende kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
- Analysere, anvende og formidle relevante norskfaglige og norskdidaktiske problemstillinger innenfor områder som tekstformer, lesing og skriving, undervisningsmåter, flerkulturelle klasserom og multimodalitet.


Kilde: CP

Publisert 27.06.2019