Obligatoriske emner
Introduksjon til journalistikk År 1 / Semester 1
Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene og ulike journalistiske sjangre.
Les mer om Introduksjon til journalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Espen Mathiesen
Praktisk journalistikk 1 År 1 / Semester 1
I dette emnet skal studentene lære seg intervjuteknikk, å skrive nyhetssaker til avis og nett, lage mobilvideoer, ta gode bilder, dekke hendelser og produsere video til nett og tv.
Les mer om Praktisk journalistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mathias Oppedal
Examen Philosophicum - IMS År 1 / Semester 1
Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmålene vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig erkjennelse slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.
Les mer om Examen Philosophicum - IMS
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Redaksjonell organisering og produksjon År 1 / Semester 2
Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistisk og redaksjonell organisering og produksjon på ulike medieplattformer og sjangre. Den journalistiske arbeidsprosessen går fra idé til publisering og videre oppfølging. Emnet skal gi en oversikt over alle fasene i denne prosessen, med særlig vekt på det digitale og flermediale. Det skal også gi kunnskap om de ulike journalistiske roller og funksjoner innenfor en redaksjon, og om å arbeide i team.
Les mer om Redaksjonell organisering og produksjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Wichne Pedersen
Praktisk journalistikk 2 År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studenten arbeide mye ute i felten. Studenten skal produsere nettsaker, nettvideoer, tv- og radioreportasjer og podkaster, både i korte og lange format. Studenten skal delta på kriseøvelse, og han/hun skal være med på å drive en av Rogalands største redaksjoner i to uker.
Les mer om Praktisk journalistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Wichne Pedersen
Forskningsteori og metode År 1 / Semester 2
Produksjon av kunnskap, i arbeid og fritid, som i forsking, gjer seg nytte av særskilte tenkemåtar og prosedyrar. Forskingsmetode er ei fellesnemning for framgangsmåtar vi nyttar i arbeidet med å få kjennskap til det ukjente - og for å stille spørsmål ved etablert kunnskap. Emnet gir størst plass til metoderetningar som set oss i stand til å skjøne meir av innhaldet i og meininga ved sosiale hendingar og fenomen.
Les mer om Forskningsteori og metode
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Katharina Sass
Undersøkende journalistikk År 2 / Semester 3
Dette emnet gir studentene økt kunnskap og innsikt i journalistiske metoder og kritisk utvelgelse av kilder.Studentene lærer å vurdere relevante kilder og bruke et bredt spekter av metoder og verktøy til å grave fram og avdekke nye saker. Emnet tar opp dagens fragmenterte og digitale medievirkelighet som gjør metodevalg, kildekritikk og kildepleie viktigere, og samtidig mer komplisert, enn før.
Les mer om Undersøkende journalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Espen Mathiesen
Fortellende journalistikk År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studenten lære fortellende journalistikk på ulike medieplattformer. Studenten skal lære å mestre nye multimediale og interaktive fortellerteknikker, samtidig som emnet skal gi kunnskap om og erfaring i tradisjonelle fortellerformer og dramaturgi. Det handler blant annet om å gi stoffet en personlig stemme, om å være kreativ i tilnærming til og utforming av stoffet, og å fortelle historiene på nye måter. Emnet skal også gi en innføring i sjangerutviklingen av reportasje- og featurejournalistikk, og metodene som brukes. Emnet går parallelt med emnet Undersøkende journalistikk, og må ses i sammenheng med dette.
Les mer om Fortellende journalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Turid Borgen
Media and communication År 2 / Semester 3
The course gives an introduction to the role and function of media in society. The course traces the main developments in the social scientific study of media and communications, focusing on the framework conditions of media as institutions and communication as a process. Students will be introduced to the political economic, sociological, democratic and technological aspects of media and communication. The course revolves around the theoretical foundations and empirical realities of media systems, media organizations, media production and media effects in a societal and international context.
Les mer om Media and communication
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Helle Sjøvaag
Journalistisk praksis År 2 / Semester 3
Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk, journalistisk arbeid i profesjonelle nyhets- og magasinredaksjoner. Etter tre semester med praktisk og teoretisk undervisning i journalistikk og samfunnsfag skal studenten bruke et helt semester i ekstern journalistisk praksis.
Les mer om Journalistisk praksis
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Turid Borgen
Bacheloroppgave i journalistikk År 3 / Semester 6
Bacheloroppgaven skal ha et mediefaglig og/eller journalistfaglig emne. Oppgaven skal være et selvstendig arbeid der studenten viser at han/hun behersker så vel teori som metode og skriving innenfor en vitenskapelig sjanger.
Les mer om Bacheloroppgave i journalistikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Terje Hillesund

5. semester ved UiS eller utveksling

5. semester ved UiS
PR og kommunikasjon År 3 / Semester 5
Kommunikasjonsbransjen er i vekst, og stadig flere mediefolk jobber med PR og kommunikasjon. Journalister møter ofte profesjonelle kommunikasjonskilder i sitt arbeid. Dette emnet skal gi studenten en innføring i forholdet mellom journalistikk og PR/kommunikasjon. Emnet skal også gi innføring i kommunikasjonsteori og i måtene som organisasjoner, politiske partier, næringsliv og offentlig forvaltning kommuniserer internt og med media.
Les mer om PR og kommunikasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
John Magnus Dahl
Film: historie, teori og analyse År 3 / Semester 5
Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.
Les mer om Film: historie, teori og analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Cato Wittusen
Politikk, beslutninger og risiko År 3 / Semester 5
Hensikten med emnet er å gi studentene en god forståelse av hvordan risiko håndteres i organisasjoner og ulike samfunnsmessige sammenhenger. Emnet legger spesielt vekt på å presentere ulike perspektiver på beslutningstaking og hvordan karakteristika ved beslutningsprosesser kan påvirke håndteringen av risiko. Emnet gir en presentasjon av tematikk og sentrale begreper innenfor samfunnsikkerhetsfeltet. Herunder legges det vekt på å gi en innføring i hvordan historiske og politiske forhold har bidratt til å påvirke myndighetenes prioritering og organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet. Emnet går også gjennom sentrale prinsipper og dilemmaer knyttet til planlegging, koordinering, regulering og ivaretakelse av risiko- og samfunnssikkerhetsarbeidet.
Les mer om Politikk, beslutninger og risiko
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Henrik Kvadsheim
Miljø- og energipolitikk År 3 / Semester 5
Emnet tar utgangspunkt i miljøvernpolitikkens historie og sentrale miljøpolitiske begreper, teorier og diskurser nasjonalt og internasjonalt med hovedvekt på energi- og klimapolitikken. Miljøpolitikk er et relativt nytt og konfliktfylt politikkområde. Empirisk fokuserer emnet hovedsakelig på norsk miljøpolitikk, norsk energipolitikk, norsk miljøforvaltning og organisering, aktører og virkemidler i miljøpolitikken og ideologiske skillelinjer knyttet til ulike miljøpolitiske og miljøetiske posisjoner. I tillegg behandles noen sentrale internasjonale avtaler og institusjoner.
Les mer om Miljø- og energipolitikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Leif Christian Jensen
Offentlig politikk og administrasjon År 3 / Semester 5
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politiske og administrative institusjoner og forholdet mellom stat og kommuner. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.
Les mer om Offentlig politikk og administrasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ann-Karin Tennås Holmen
Utveksling
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
Velg ett emne i 6. semester
Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap År 3 / Semester 6
Dette emnet gir kunnskap om hvordan mediehusene og produksjonsselskapene fungerer som enkeltpersons foretak eller frilansere, og hvordan studentene selv kan utvikle og finansiere egne prosjekter uavhengig av redaksjoner og medieproduksjonsselskap.
Les mer om Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Margareth Pollestad
Multimediejournalistikk År 3 / Semester 6
Journalister kan ikke lenger velge å arbeide på én medieplattform. Dette emnet er både praktisk og teoretisk. Studentene skal lære om prosessene bak redaksjonelle endringer og få innsikt i den flermediale redaksjonen. Studentene skal også bruke multimediale media og multimediale teknikker.
Les mer om Multimediejournalistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Wichne Pedersen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.