MENY

Opptaksreglement for Institutt for musikk og dans

Dette reglementet bygger på FOR-2005-10-10-1191: Forskrift om opptak til universitet og høgskoler fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD), og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS. Reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram ved Institutt for musikk og dans med en utøvende hovedprofil, basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder opptak til:
- alle bachelorprogram i utøvende musikk
- alle masterprogram i utøvende musikk
- alle halvårs- og årsenheter med utøvende hovedprofil

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008
Sist revidert og vedtatt av KU/IMD 4. september 2012

1. OPPTAKGRUNNLAG

1.1
Søkere som ikke tidligere er registrert ved Universitetet i Stavanger, bes om å forelegge dokumentasjon på generell studiekompetanse (GSK), eller de faglige krav som instituttet definerer som relevant kompensasjon for dette.

1.2
Søknad om innpassing av annen utdanning fra andre studiesteder i studier ved IMD, eller fra andre studieprogram ved IMD, vurderes i forhold til de krav som det aktuelle studieprogrammet har definert i gjeldende fag- og studieplaner, og de formelle prosedyrene for søknad om godkjenning som gjelder ved Institutt for musikk og dans.

1.3
Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres på eget skjema og etter retningslinjer som er definert ved IMD. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse i sekretariatet, eller ligger tilgjengelig på IMD's nettsider. Søknaden sendes snarest etter at tilbud om studieplass er bekreftet mottatt, og ikke seinere enn 10. august. Søknader som mottas etter dette vil ikke bli behandlet.

2. OPPTAK

2.1
Instituttleder innstiller til opptak etter at opptaksprøver er avholdt. Grunnlaget behandles først i faggruppene og opptakskommisjonene. Det formelle opptaksmøtet anbefaler opptak og fordeling av studieplasser ut fra en helhetsvurdering av prøveresultat, antall studieplasser i klasser og instrument-/ vokalgrupper, budsjettkonsekvenser, hensynet til fornuftige og gunstige instrumental-/ vokalbesetninger, rom og utstyr.

2.2
Behandling av søkere i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.

2.3
Vedtak om opptak oversendes instituttets studieadministrasjon, som sender ut tilbud til søkerne om studieplass. Søkerne må svare skriftlig på tilbudet som anvist i opptaksbrevet, innen oppgitt frist for at tilbudet skal være gyldig.

3. JURYORDNING

3.1
Jury for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av instituttleder og består av minimum to lærere, hvor minst en skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. Administrator kan være en av de tilstedeværende lærerne eller en administrasjonsrepresentant som kommer i tillegg. Alle jurymedlemmer har anledning til å uttale seg, men det er bare de faglige representantene (lærerne) som har stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentene selv, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men er ikkeå anse som jurymedlem, og har ikke uttalerett.

3.2
Juryen har ansvar for: 1) vurdering av kvalifikasjoner og 2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av instituttleder (Jf. kap. 4). Resultatene samles og vurderes av opptaksmøtet, som et rådgivende for den helhetsvurdering som gjøres når studieplassene fordeles. Endelig opptak vedtas av instituttleder.

3.3
Behandlingen i juryene og opptaksmøtet er unntatt offentlighet. Resultater formidles til søkerne gjennom formell kommunikasjon fra instituttets administrasjon.

3.4
Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages.

4. ORGANISERING AV OPPTAKSPRØVER TIL UTØVENDE STUDIER VED INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

4.1
Opptaksprøven gjennomføres med definerte repertoarkrav formidlet via IMD's informasjonskanaler (nettsider).

4.2
Det sendes ut brev eller e-post med invitasjon til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken. I utgangspunktet er det ikke anledning til å endre på tildelt prøvetidspunkt.

4.3
Delprøver i musikkteori og gehør gjøres som regel samme dag som den utøvende prøven dersom dette ikke tidligere er gjennomført og dokumentert. Dersom det er mange søkere på en hoveddisiplin avvikles prøven over to runder. Ved første runde vurderes kvalifiserte kandidater videre for andre runde med vurderingsuttrykk bestått/ ikke bestått. Søkere i andre runde vurderes og rangeres etter poengskala (se punkt 4.6).

4.4
Gradering av prøveresultater gjøres på grunnlag av tre delprøver:
1) utøvende prøve (hovedinstrument)
2) musikkteori/ gehør
3) intervju

Samlet poengsum pr kandidat gjennomgås og vurderes på opptaksmøtet. Søkere må ha minimumspoengsum i hver av delprøvene for å bli vurdert til opptak, og funnet godkjent for studier ved IMD. Søkere rangeres etter samlet poengsum, og tilbys studieplass i henhold til definerte rammer og betingelser om blant annet instrumentsammensetning, som på forhånd er definert av instituttleder etter anbefaling fra Instituttstyret ved IMD.

4.5
Etter fullført prøve skal oppnevnt jury bestående av administrative representanter gjennomføre samtale med søkeren for å utdype bakgrunn, motivasjon og planer for studiet og fremtidig yrke, og vurdere hvordan dette samsvarer med de krav og målsetninger som er definert i tilhørende fag- eller studieplaner. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studieopplegg og lignende.

4.6
Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/ godkjente kandidater, settes vedkommende på venteliste. Ventelister kan bli utvekslet med andre studiesteder som tilbyr tilsvarende utdanning (jf. 5.3). Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. 5.4).

4.7
Søkere med bestått hoveddisiplinprøve må også bestå prøver i musikkteori og gehør for å kunne få tilbud om opptak til Bachelorstudier. Dokumentert bestått prøve tatt eksternt eller ved annet lærested samme studieår kan bli vurdert som godkjent, dersom dette kan dokumenteres av søkeren. Prøven i musikkteori og gehør gjennomføres med et oppgavesett utarbeidet av Nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap.

5. TILBUD OM STUDIEPLASS

5.1
Instituttet behandler opptak til studier i det formelle opptaksmøtet så snart som mulig etter at opptaksprøvene er gjennomført. Søkerne underrettes deretter pr brev sendt fra instituttets administrasjon om tilbud eller venteliste/ avslag.

5.2
Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan få opptakstilsagn med forbehold om at de kan dokumentere de krav som defineres av Institutt for musikk og dans som kompensasjon for GSK. Vitnemål og annen formell dokumentasjon som ligger til grunn for tilbudet om studieplass må sendes Institutt for musikk og dans innen 1. juli i opptaksåret.

5.3
Søkere med bestått opptaksprøve som ikke har fått studieplass, blir plassert på venteliste. Studiesteder med tilsvarende utdanning utveksler ventelister for å gi studieplass for flest mulig. Søkere som har avlagt godkjent prøve på studiested annet sted defineres som sekundærsøkere.

5.4
Hvis en søker ikke tar imot studieplass eller bekrefter tilbud om studieplass skriftlig innen oppgitt tidsfrist, vil plassen bli tilbudt annen godkjent søker/ sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Instituttleder avgjør hvilke søkere på ventelisten eller blant sekundærsøkerne som får tilbud om ledige plasser. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

5.5
Studenter med studieplass som har permisjon eller uteblir fra utøvende studier i mer enn ett år vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny opptaksprøve. Tilbudet om studieplass som gjelder ved det inneværende studieår kan utsettes til neste studiestart. Det må da avlegges ny opptaksprøve.

5.6
Obligatorisk teoriprøve må være bestått før studiestart. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller.

6. UTSATT PRØVE

6.1
Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre prøven til fastsatt tid, kan søke om å få utsatt prøve.

7. SEKUNDÆROPPTAK

7.1
Sekundærsøkere til Institutt for musikk og dans må gjennomføre prøve i hoveddisiplin. Godkjent resultat fra prøve i teori/ gehør kan vurderes og godkjennes.

7.2
Opptak av sekundærsøkere avgjøres av instituttleder i henhold til samme prosedyrer som nevnt under kap. 2.

8. LYDOPPTAK SOM GRUNNLAG FOR OPPTAKSVURDERING

8.1
Et godt lydopptak/ DVD kan legges til grunn for prøve i hoveddisiplin i forbindelse med opptak av utvekslings- og gjestestudenter og søkere som har lang reiseavstand (utenfor Norden).

9. OPPTAK AV UTVEKSLINGS- OG GJESTESTUDENTER

9.1
Utenlandske studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram eller som gjestestudenter blir vurdert faglig av instituttets lærere. For utøvende og skapende studier må søknaden vedlegges lydopptak av uredigert program på cirka 45 minutter.

10. KLAGEADGANG

10.1
Klage på formelle feil ved opptak behandles først av instituttet, alternativt av universitetets klagenemd hvis søker skulle velge å opprettholde klagen.

Iht. Forvaltningslovens § 28 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, 4036 Stavanger.

Søknadspapirer til søkere som ikke blir funnet kvalifisert for opptak, eller som velger å takke nei til tilbudt studieplass, vil bli makulert seks måneder etter opptaksmøte.

11. TALENTPROGRAM FOR UNGE MUSIKERE - HOSPITANTORDNINGER

11.1
Instituttet kan etter prøve i hoveddisiplin gi plass til hospitanter dersom det åpnes for slike ordninger. Det gis ikke studiepoeng i denne ordningen, og det avholdes ikke eksamen.

11.2
Slike ordninger kan for eksempel innvilges for særskilt talentfulle ungdommer som ennå ikke har fullført allmennutdanning, særlig innenfor faglige satsingsområder. Det vises for øvrig til eget nasjonalt talentutviklingsprogram (TUP). Hospitering i instrumentalfag kan også innvilges for instrumentalister som det er bruk for til komplettering i ensembler og lignende.

11.3
Hospitantstatus gjelder for hoveddisiplin, og tildeles for ett år om gangen.

11.4
Søknad om oppretting av hospitantplasser avgjøres av instituttleder, opptaket skjer i samråd med berørte lærere.