MENY

Gjennomføring av opptaksprøvene

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak vil du bli innkalt til opptaksprøver. Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske og teoretiske prøver. Det stilles ulike krav på prøvene avhengig av hvilket studieprogram du søker.

NB!
Dersom du er søker til vår danseutdanning, vil du finne all informasjon vedrørende søknadsprosess og gjennomføring av de utøvende danseprøvene for opptak til Bachelor i dans med integrert PPU på nettsiden for Bachelor dans

Alle som inviteres til utøvende musikkprøver vil måtte gjennomgå prøve på hovedinstrument samt et intervju. I tillegg vil søkere til Bachelorprogram i utøvende musikk måtte gjennomføre en bi-instrumentprøve samt prøve i gehør og musikkteori.

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er tildelt prøvetidspunkt ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve.

Prøvespillprogram
Prøvespillprogram skal sendes inn sammen med følgeskjema innen 30. desember for musikksøkere. Mal for prøvespillprogram finner du under FØLGESKJEMA for nye søkere. Lengde og innhold på prøverepertoar finner du her under hovedinstrument informasjon, samt i hvert studieprograms studieplan/ årsplaner i venstre kolonne på IMD's hovedside.

Akkompagnement og noter
Dersom du ønsker å bli akkompagnert av instituttets akkompagnatør under prøvene i uke 10 må du krysse av for dette på prøvespillprogrammet. Akkompagnementsnotene skal i utgangspunktet sendes inn sammen med følgeskjema, vitnemål og prøvespillprogram innen den 30. desember.

Hvis du ikke har rukket å sende oss akkompagnementnotene til 30. desember kan de ettersendes. Notene må da være oss i hende senest innen fredag i uke 7 dersom du skal kunne få akkompagnement til hovedinstrumentprøven.

Husk å merke notene med navn og søkernummer.

HOVEDINSTRUMENT

For søkere til Bachelorprogram i utøvende musikk - klassisk retning, vil man ved prøven på hovedinstrument fremføre både selvvalgte og obligatoriske verk. Hvilke verk du kan velge blant for de ulike instrumentene finner du på www.hoyere-musikkutdanning.no

Du må dessuten være forberedt på å spille:

  • Prima vista
  • Tekniske øvinger/ skalaer og treklanger
  • Et kort stykke/ utdrag fra verk som du kan få utdelt samme dag.

Bachelor - jazz/ improvisatorisk retning
For søkere til Bachelorprogram i utøvende musikk - jazz/ improvisatorisk retning, vil man ved prøven på hovedinstrument fremføre 2-3 musikkstykker. Det er i utgansgpunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du velger stoff som viser deg fra din sterke side, og at musikkstykkene lett kan innstuderes av prøvespillkompet som IMD stiller til disposisjon. Du kan også ta med eget akkompagnement dersom du ønsker det, eller spille alene.

Eksempler på prøvespill kan være:

SWING: Stella by Starlight (young) i Bb dur, Anthropology (Parker/Gillespie)  i Bb dur, All Blues (Davis) i G dur, All The Things You Are (Kern) i Ab dur.
LATIN: St. Thomas (Rollins) i C dur, Spain (Corea) i H moll, 500 Miles High (Corea) i E moll, Falling Grace (Swallow) i Ab dur.
BALLADE: Body and Soul (Green) i Db dur, My Funny Valentine (Rodgers/ Hart) i C moll, Blue in Green (Davis/Evans) i Bb dur, Like Someone In Love (Van Heusen) i C dur.

Dette kan være noen forslag, men du er selvsagt fri til å finne det repertoar som passer best til din utøverprofil.

Master - klassisk/ improvisasjon og Postgraduate Diploma - klassisk (PDM)
Studiene har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag til 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 minutter som juryen velger fra det foreslåtte prøvespillprogrammet du har oppgitt.

Tillegg for søkere til Master og PDM
Søkere som ønsker opptak til disse studiene må i tillegg til følgeskjema, vitnemål, prøvespillprogram (ca. 45 minutter) og akkompagnementsnoter, sende inn en repertoarliste for hovedinstrument som viser og dokumenterer at søkeren har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, derunder minst 30 minutters kammermusikk/ ensemblespill. I tillegg skal det vedlegges et forslag/ prosjektbeskrivelse for emnet "Masterprosjekt" som skal gjennomføres tredje semester. Også søkere til PDM må levere en prosjektbeskrivelse som beskriver hva man ønsker å bruke studiet til. I tillegg ønskes en CV fra søker; en oversikt over egen erfaring og praksis som utøver.

Årsstudium og Viderutdanning
Søkere til Årsstudium og Videreutdanning gjennomfører prøve i hovedinstrument, samt intervju. Husk å fylle inn i følgeskjemaet hvilke emner du ønsker å kombinere. Dersom man søker Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk/ improvisasjon og i følgeskjema velger emnet Instrumentalt mellomnivå (bi- instrument) i kombinasjon med hovedinstrument, må man i uke 10 gjennomføre to spilleprøver; en på hovedinstrument og en for bi- instrument. Husk da å sende oss 2 prøvespillprogram.

Det er ikke gitt føringer på valg av prøvespillprogram for Årsstudium og Videreutdanning, men det kreves et prøveprogram på ca. 20 minutter for Årsstudium, og ca. 30 minutter for Videreutdanning hvor ett stykke har høy vanskelighetsgrad. På selve opptaksprøven vil kommisjonen velge ut ca. 10-15 minutter (Årsstudium) eller 20 minutter (Videreutdanning) fra ditt foreslåtte prøveprogram.

Søkere som ønsker å kombinere hovedinstrumentemnet med Ensembleledelse - korps VEK100 på 30 studiepoeng må gjennom prøvedirigering under opptaksprøvene i tillegg til intervju og prøve på hovedinstrument. Repertoar for direksjonsprøven vil bli tilsendt søker i god tid før uke 10 fra fagansvarlig. Det må legges ved en CV, en oversikt over egen erfaring og praksis som dirigent. Se ellers emneinformasjon for Ensembleledelse - korps.

BI INSTRUMENT
For søkere til Bachelor i utøvende musikk - klassisk retning er klaver satt som obligatorisk bi-instrument. Søkerne må være forberedt på å fremføre et selvvalgt klaverstykke. Søkere til Bachelor i utøvende musikk - jazz/ improvisatorisk retning, har alle jazzpiano som obligatorisk bi-instrument. Søkere med klaver/ jazzpiano som hovedinstrument vil enten ha jazzpiano/ klassisk klaver eller annet bi-instrument.

TEORI OG GEHØR
For opptak til de utøvende grunnutdanningene (Bachelor i musikk) gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori og gehør prøven må være bestått for å kunne få opptak til studiet. Prøven gjennomføres enten som en forprøve i januar/ februar eller i uke 10 sammen med de utøvende prøvene.

Alle studiesteder som tilbyr utøvende musikkutdanning arrangerer felles forprøver i gehør og teori i slutten av januar/ begynnelsen av februar hvert år. For opptak til høsten 2012 blir det . Dersom du består denne forhåndsprøven vil du slippe å måtte ta prøven på nytt sammen med din utøvende opptaksprøve i uke 10. Dersom du er usikker på hvordan du ligger an i faget, er prøven også en god pekepinn på hva du må jobbe mer med til ny prøve i uke 10. Det anbefales derfor å gjennomføre forhåndsprøvene.

Prøven omfatter blant annet følgende:

  • å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger
  • å gjengi muntlig og/ eller notere ned/ korrigere melodier og rytmer
  • satslæreoppgaver
  • musikkteoretiske spørsmål

Det henvises også til flere prøveeksempler både innen teori og gehør på www.hoyere-musikkutdanning.no.

NB!
Teori- og gehør prøvene (både forprøvene og i uke 10) er åpen for søkere til både klassisk og jazz/ improvisasjon. Er du søker til jazz/ improvisasjonsstudier og har bestått en klassisk teori - og gehør prøve, da vil denne prøven være bestått for opptak til Bachelorprogram i utøvende musikk - jazz/ improvisasjon ved IMD, UiS.

Noen institusjoner arrangerer ulike teori- og gehør prøver; en for klassisk og en for jazz/ improvisasjon (rytmisk). Disse jazz/ improvisasjons prøvene gjelder ikke for opptak til andre institusjoner, men kun for det stedet hvor prøven avlegges. IMD arrrangerer kun klassisk teori- og gehør prøve i uke 10.

INTERVJU
På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Søkere til Master eller PDM må i intervjuet fremlegge sin foreløpige plan for fordypningsprosjektet "Masterprosjekt"/ "PDM- prosjekt".