MENY

Kunngjøring av resultat etter prøver

Det vil bli lagt ut en artikkel under NYHETER på nettsiden når resultatene foreligger etter hvert opptak.

Tilbud og avslag på søkt studieplass blir lagt inn i SøknadsWeb så snart som mulig etter endt opptaksmøte. Tilbud med betingelser blir gitt via e-post. Når alle tilbud og avslag er publisert vil det bli lagt ut en NYHET om dette på hjemmesiden.

Tilbuds-, avslags eller venteliste brev vil så bli sendt ut 1 - 2 uker etter endt prøveuke. I brevet vil du finne mer informasjon vedrørende utfallet på din søknad.

Man takker ja eller nei til studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb dersom ingen betingelser er gitt. For å takke ja eller nei til tilbud med betinget opptak må man sende mail til musikk-dans@uis.no

Det blir ikke lagt ut liste på nettsiden vår med navn på alle som er tilbudt studieplass, dette etter anbefaling fra universitetets sentrale opptakskontor. Det blir istedet sendt ut en e-post cirka 2 uker etter musikk- og danseprøve resultatene foreligger. E-posten blir sendt til de søkerne som har blitt tilbudt studieplass ved instituttet, og vil inneholde en liste over alle de som er tilbudt studieplass ved Institutt for musikk og dans (IMD) for kommende studieår på de ulike studieprogram. Listen blir sendt som pdf.

Det gis ikke informasjon om resultat etter opptaksprøver via telefon. Dersom du har spørsmål om ditt tilbud/ avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg på mail: musikk-dans@uis.no
Alle andre henvendelser vedrørende søknad og opptak gjøres på dagtid mellom 08.00 - 15.45 via oppgitt mail eller telefon 51 83 40 00.

Svarfrist
Fristen for å takke ja eller nei til tilbudt studieplass er:
15. april for søkere som har gjennomført musikkprøver i uke 10.
25. april for søkere som har gjennomført danseprøver i uke 14.
20. mai for søkere som har søkt om opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk.
10. juni for søkere som har søkt om opptak til blant annet 1- årig PPU program

Politiattest og helseattest
Noen studier ved IMD krever politiattest, som Bachelor i dans med integrert PPU og Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans. Dersom du er tilbudt studieplass på et av disse studiene kreves det at du innen semesterstart (senest innen 1. september) har levert en gyldig politiattest. Her kan du lese mer om hva du må ha med deg på politistasjonen for å få utstedt en politiattest.

Nye dansestudenter må i tillegg levere en helseattest innen 1. september dersom man velger å takke ja til tilbudt studieplass.

Resultatkoder i SøknadsWeb

TILBUD UTSENDT
Dersom du får et ordinært tilbud om opptak til et studieprogram hvor alle opptakskrav er innfridd vil det stå TILBUD UTSENDT i SøknadsWeb.

BETINGET OPPTAK
Dersom det står at du har fått et BETINGET OPPTAK har du fått tilbud om studieplass, men ett eller flere opptakskrav mangler fortsatt. Det kan for eksempel være at du enda ikke har oppnådd generell studiekompetanse (GSK), eller at du har strøket på teori eller gehør prøven, men IMD ønsker å gi deg en ny sjanse.

VENTELISTE
Noen får tilbud om å stå på VENTELISTE. Listen gjennomgås i forbindelse med mulig sekundæropptak i begynnelsen/ midten av mai.

Det vises til IMD's opptaksreglement punkt 5.4
Hvis en søker ikke tar imot studieplass eller bekrefter tilbud om studieplass skriftlig innen oppgitt tidsfrist, vil plassen bli tilbudt annen godkjent søker/ sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Instituttleder avgjør hvilke søkere på ventelisten eller blant sekundærsøkerne som får tilbud om ledige plasser. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

AVSLAG
Dersom det står AVSLAG på søkt studie i SøknadsWeb har du dessverre fått avslag på søknad. Instituttet hadde mange kvalifiserte søkere, hvor noen blir rangert høyere enn andre. Alle kvalifiserte søkere kan dessverre ikke tilbys studieplass eller ventelisteplass.

Sekundære opptaksprøver
IMD har mulighet for å arrangere nye opptaksprøver i musikk i mai, dersom behovet viser seg for en jevnere instrumental besetning etter 15. april, når primæropptaket er unnagjort. De av søkerne som etter primæropptaket får betinget opptak, hvor forbeholdet er bestått prøve i teori og gehør, får muligheten til å avlegge prøven på nytt under sekundæropptaket. Tid og sted for prøvene vil bli bestemt i midten/ slutten av april.

For de av søkerne som fullfører videregående skole våren 2013, vil tilbudet være betinget med forbehold om oppnådd GSK innen 1. juli. Attestert kopi av vitnemål må da sendes til instituttet senest innen den tid, dersom man ikke vet med sikkerhet at sitt vitnemål blir lagt inn i norsk vitnemålsdatabase.